Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania marketingowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NM-BaMwP Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe w praktyce
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesny marketing
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagane jest przede wszystkim posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w sylabusach przedmiotów: „Marketing” oraz „Badania marketingowe” (oba realizowane na pierwszym stopniu studiów). Pożądane jest także posiadanie podstawowej wiedzy statystycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 godz. (wykład), 30 godz.(ćwiczenia), 8 godz. (konsultacje indywidualne): łącznie 68 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (bieżące przygotowanie do zajęć, powtórzenie materiału, czytanie literatury): łącznie 80 godz.


3. Czas niezbędny na wykonanie obowiązkowych zadań praktycznych (w tym projektu badania marketingowego) przekazanych do realizacji poza zajęciami (za pośrednictwem platformy moodle) oraz czas niezbędny do przygotowania się do egzaminu: łącznie 30 godz.


Razem nakład pracy studenta 178 godzin


---------------------

Od roku akademickiego 2016/2017:


1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 godz. (wykład), 30 godz.(ćwiczenia), 4 godz. (konsultacje indywidualne): łącznie 64 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (bieżące przygotowanie do zajęć, powtórzenie materiału, czytanie literatury, tworzenie projektu badania marketingowego, wykonywanie zadań domowych): łącznie 40 godz.


3. Czas niezbędny na wykonanie obowiązkowych zadań praktycznych (w tym wybranych elementów projektu badania marketingowego) przekazanych do realizacji poza zajęciami (za pośrednictwem platformy moodle) oraz czas niezbędny do przygotowania się do egzaminu: łącznie 46 godz.


Razem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:


W1: Zna i rozpatruje w sposób pogłębiony podstawowe rodzaje badań marketingowych oraz wykorzystywane w ich ramach metody zbierania danych - K_W04

W2: Zna i rozpatruje w sposób pogłębiony instrumenty pomiarowe odpowiadające podstawowym metodom zbierania danych wykorzystywanym w różnych rodzajach badań marketingowych - K_W04

W3: Zna i rozpatruje w sposób pogłębiony podstawowe czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego oraz w fazie jego realizacji - K_W04


-------------------------------------------------

Efekty kształcenia obowiązujące do roku akademickiego 2018/2019:


W1: Wymienia, rozróżnia i rozpatruje w sposób pogłębiony podstawowe rodzaje badań marketingowych wyodrębnionych w oparciu o różnorodne kryteria oraz wykorzystywane w ich ramach metody zbierania danych - K_W04

W2: Wymienia, rozróżnia i rozpatruje w sposób pogłębiony instrumenty pomiarowe odpowiadające podstawowym metodom zbierania danych wykorzystywanym w różnych rodzajach badań marketingowych (wyodrębnionych w oparciu o różnorodne kryteria) – K_W04

W3: Wymienia i rozpatruje w sposób pogłębiony podstawowe czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego oraz w fazie jego realizacji (w tym także czynności podejmowane na etapie redukcji pozyskanych danych, ich analizy i prezentacji) - K_W04Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:


U1: Potrafi zidentyfikować w ocenianych organizacjach problemy decyzyjne wymagające zastosowania badań marketingowych a także dobrać odpowiednie do problemów decyzyjnych / problemów badawczych rozwiązania w obszarze badań marketingowych -K_U01

U2: Potrafi zaprojektować badanie marketingowe, które umożliwia rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego (w tym formułuje cele badania i odpowiadające im proste hipotezy badawcze; dobiera odpowiednie metody doboru jednostek badania; wskazuje właściwe metody zbierania danych oraz instrumenty pomiarowe) - K_U02


-------------------------------------------------

Efekty kształcenia obowiązujące do roku akademickiego 2018/2019:


U1: W ocenianej organizacji identyfikuje problem decyzyjny wymagający wsparcia informacyjnego ze strony badań marketingowych oraz przekształca go w problem badawczy a także dobiera odpowiednie do danych problemów lub sytuacji rozwiązania w obszarze badań marketingowych –K_U01

U2: Tworzy wybrane elementy projektu badania marketingowego, który umożliwia rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego (w tym: formułuje cele badania i odpowiadające im proste hipotezy badawcze; dobiera odpowiednie metody doboru jednostek badania; wskazuje właściwe metody zbierania danych oraz instrumenty pomiarowe) - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Cele kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:

K1: Jest gotów do samodzielnego stosowania podstawowych metod badań marketingowych oraz odpowiadających im instrumentów w celu zdobycia informacji niezbędnych do funkcjonowania danej organizacji - K_K02


-----------------------------

Cele kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

K1: Jest gotów do samodzielnego zaprojektowania badania marketingowego, w tym budowy instrumentu pomiarowego oraz jego wykorzystania w celu zdobycia informacji służących rozwiązaniu konkretnych problemów decyzyjnych w organizacjach - K_K01 (dawniej K_K04)


------------------------------

Cele kształcenia obowiązujące przed rokiem akademickim 2017/2018:

K1: Bierze udział w zadaniach i projektach zespołowych związanych z projektowaniem i realizacją wybranych etapów badania marketingowego- K_K02Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point; wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.


Ćwiczenia: pogadanka, studium przypadku (case study), giełda pomysłów, metoda projektu, dyskusja; wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach zajęć (wykładów i ćwiczeń) przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu (W1, K1).

2. Podstawowe klasyfikacje badań marketingowych i główne obszary ich zastosowań (W1, K1).

2. Fazy i etapy procesu badania marketingowego oraz wyniki poszczególnych etapów (W3, K1).

3. Czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- przekształcanie problemów decyzyjnych w problemy badawcze oraz definiowanie celów i hipotez badania,

- tworzenie projektu doboru próby,

- wybór metody zbierania danych,

- budowa instrumentów pomiarowych,

- określenie metod analizy danych i prezentacji wyników,

- określenie harmonogramu badania,

- przygotowanie kosztorysu badania,

- określenie wartości informacji otrzymanej z badania (W1, W2, W3, U1, U2, K1).

4. Realizacja procesu badawczego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- zbieranie danych ze źródeł pierwotnych,

- redukcja i selekcja danych pozyskanych w badaniu marketingowym,

- analiza danych pozyskanych w badaniach marketingowych oraz ich interpretacja,

- prezentacja wyników badania marketingowego (W3, U2, K1).

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności projektowania oraz realizacji badań marketingowych z zastosowaniem podstawowych metod zbierania danych. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak formułować cele i hipotezy badawcze dla wskazanych problemów decyzyjnych, jak dobierać odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody i techniki zbierania danych (cel ACCSB), jak budować podstawowe instrumenty pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych, jak tworzyć kosztorys i harmonogram badania, jak planować i dobierać próbę badawczą, jak realizować badania w terenie (w tym badania pilotażowe i badania właściwe), jak analizować wyniki badania, jak prezentować wyniki zrealizowanego badania itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 (tom I).

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Produkt i elementy bezpośrednio z nim związane, PWE, Warszawa 2014 (tom II, w przygotowaniu).

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011, s. 95-144.

Literatura uzupełniająca:

Badania marketingowe. Teoria praktyka, praca zbiorowa pod red. K.Mazurek - Łopacińskiej, PWN, Warszawa 2005 G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

A.M.Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia – jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.

M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Artykuły w czasopismach marketingowych („Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce” itp.), katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

1. Egzamin pisemny – W1+++ W2+++ W3+++U1++

Zdanie egzaminu na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów za pytania sprawdzające wiedzę określoną efektem W1, W2, W3 oraz zadania sprawdzające zdobycie umiejętności określonych efektem U1. Zastosowane podczas egzaminu pytania i zadania cechują się rożnym poziomem trudności. Wszystkie dotyczą treści omówionych na zajęciach oraz umiejętności nabytych w trakcie realizacji zadań praktycznych (zadań wykonywanych podczas ćwiczeń oraz zadań domowych wykonywanych przy wparciu platformy moodle).

Przystąpienie do egzaminu wymaga w pierwszej kolejności uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia:

1. Zadania sprawdzające zdobytą wiedzę oraz zadania sprawdzające zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne - zadania realizowane (indywidualnie lub grupowo) w trakcie zajęć – W1+++, W2+++, W3+++, U1+++U2+++ K1+

Zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów za wszystkie punktowane zadania z tej kategorii, sprawdzające wiedzę określoną efektem W1, W2, W3, a także sprawdzające zdobycie umiejętności określonych efektem U1 i U2 oraz kompetencji określonych efektem K1. Część zadań/pytań służy jednocześnie pomiarowi stopnia realizacji celu wyznaczonego w ramach międzynarodowej akredytacji AACSB („Student dobiera odpowiednie do problemu lub sytuacji metody i techniki zbierania danych”).

2. Zadania sprawdzające zdobytą wiedzę oraz zadania sprawdzające zdobyte umiejętności realizowane (indywidualnie lub grupowo) w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem platformy moodle) – W1+++, W2+++, W3+++, U1+++U2+++ K1+

Zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów za wszystkie punktowane zadania z tej kategorii, sprawdzające wiedzę określoną efektem W1, W2, W3, a także sprawdzające zdobycie umiejętności określonych efektem U1 i U2 oraz kompetencji określonych efektem K1. Część zadań obejmuje tworzenie poszczególnych części projektu badania marketingowego. Projekt ten przygotowywany jest w oparciu o studium przypadku, opracowane specjalnie na potrzeby prowadzonych zajęć. Tworzony jest on sukcesywnie, zgodnie z przekazanym schematem i harmonogramem, po omówieniu poszczególnych bloków zajęć. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci przez cały cykl zajęć stopniowo zdobywają punkty pozwalające im na zaliczenie przedmiotu i unikają kumulacji zadań na koniec semestru. Przygotowany projekt dotyczy: ilościowego badania fragmentarycznego, w ramach którego zakłada się realizację pomiarów z wykorzystaniem jakiejkolwiek metody ankietowej lub standaryzowanego wywiadu indywidualnego.

Oceny uzyskiwane ze wszystkich zadań wyrażane są w procentach Wstępna (wyjściowa) ocena końcowa z ćwiczeń ustalona jest w oparciu o średnią liczoną z dwóch części:

- średnia z ocen uzyskanych ze wszystkich zadań wykonywanych (indywidualnie lub grupowo) w trakcie zajęć (100%) - minimum zaliczenia: 60%

- średnia z ocen uzyskanych ze wszystkich zadań wykonywanych (indywidualnie lub grupowo) w przerwach pomiędzy zajęciami (w wykorzystaniem platformy moodle (100%) – minimum zaliczenia: 60%

Ocena ostateczna z ćwiczeń ustalana jest na bazie opisanej wyżej oceny wyjściowej powiększonej (pomniejszonej) o oceny uzyskiwane przez studenta za przygotowanie się do zajęć i aktywność w trakcie całego cyklu spotkań (każda aktywność adekwatna do tematu zajęć to +0,5%, +1%, +1,5% lub +2% dodany do obliczonej średniej ocen; analogicznie, każdorazowy odnotowany brak przygotowania to 1% odjęty od rozważanej średniej ocen).

W1: egzamin pisemny ++ zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle) +++

W2: egzamin pisemny ++ zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle) +++

W3: egzamin pisemny++ zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle) +++

U1: egzamin++ zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle))+++

U2: zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle) +++

K1: zadania praktyczne realizowane na ćwiczeniach a także w przerwach pomiędzy zajęciami (z wykorzystaniem systemu moodle) +++

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych. Student uczy się jak dobierać i stosować odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody zbierania danych oraz odpowiadające im instrumenty pomiarowe (także cel AACSB).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach zajęć (wykładów i ćwiczeń) przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu (W1).

2. Podstawowe klasyfikacje badań marketingowych i główne obszary ich zastosowań (W1).

2. Fazy i etapy procesu badania marketingowego oraz wyniki poszczególnych etapów (W3).

3. Czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- przekształcanie problemów decyzyjnych w problemy badawcze oraz definiowanie celów i hipotez badania,

- tworzenie projektu doboru próby,

- wybór metody zbierania danych,

- budowa instrumentów pomiarowych,

- określenie metod analizy danych i prezentacji wyników,

- określenie harmonogramu badania,

- przygotowanie kosztorysu badania,

- określenie wartości informacji otrzymanej z badania (W1, W2, W3, U1, U2, K1).

4. Realizacja procesu badawczego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- zbieranie danych ze źródeł pierwotnych,

- redukcja i selekcja danych pozyskanych w badaniu marketingowym,

- analiza danych pozyskanych w badaniach marketingowych oraz ich interpretacja,

- prezentacja wyników badania marketingowego (W3, U2, K1).

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności projektowania oraz realizacji badań marketingowych z zastosowaniem podstawowych metod zbierania danych. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak formułować cele i hipotezy badawcze dla wskazanych problemów decyzyjnych, jak dobierać odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody i techniki zbierania danych (cel ACCSB), jak budować podstawowe instrumenty pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych, jak tworzyć kosztorys i harmonogram badania, jak planować i dobierać próbę badawczą, jak realizować badania w terenie (w tym badania pilotażowe i badania właściwe), jak analizować wyniki badania, jak prezentować wyniki zrealizowanego badania itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011, s. 95-144.

Literatura uzupełniająca:

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 (tom I).

Badania marketingowe. Teoria praktyka, praca zbiorowa pod red. K.Mazurek - Łopacińskiej, PWN, Warszawa 2005

G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

A.M.Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia – jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.

M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Artykuły w czasopismach marketingowych, katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych. Student uczy się jak dobierać i stosować odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody zbierania danych oraz odpowiadające im instrumenty pomiarowe (także cel AACSB).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach zajęć (wykładów i ćwiczeń) przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu (W1).

2. Podstawowe klasyfikacje badań marketingowych i główne obszary ich zastosowań (W1).

2. Fazy i etapy procesu badania marketingowego oraz wyniki poszczególnych etapów (W3).

3. Czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- przekształcanie problemów decyzyjnych w problemy badawcze oraz definiowanie celów i hipotez badania,

- tworzenie projektu doboru próby,

- wybór metody zbierania danych,

- budowa instrumentów pomiarowych,

- określenie metod analizy danych i prezentacji wyników,

- określenie harmonogramu badania,

- przygotowanie kosztorysu badania,

- określenie wartości informacji otrzymanej z badania (W1, W2, W3, U1, U2, K1).

4. Realizacja procesu badawczego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- zbieranie danych ze źródeł pierwotnych,

- redukcja i selekcja danych pozyskanych w badaniu marketingowym,

- analiza danych pozyskanych w badaniach marketingowych oraz ich interpretacja,

- prezentacja wyników badania marketingowego (W3, U2, K1).

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności projektowania oraz realizacji badań marketingowych z zastosowaniem podstawowych metod zbierania danych. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak formułować cele i hipotezy badawcze dla wskazanych problemów decyzyjnych, jak dobierać odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody i techniki zbierania danych (cel ACCSB), jak budować podstawowe instrumenty pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych, jak tworzyć kosztorys i harmonogram badania, jak planować i dobierać próbę badawczą, jak realizować badania w terenie (w tym badania pilotażowe i badania właściwe), jak analizować wyniki badania, jak prezentować wyniki zrealizowanego badania itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011, s. 95-144.

Literatura uzupełniająca:

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 (tom I).

Badania marketingowe. Teoria praktyka, praca zbiorowa pod red. K.Mazurek - Łopacińskiej, PWN, Warszawa 2005

G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

A.M.Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia – jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.

M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Artykuły w czasopismach marketingowych, katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych. Student uczy się jak dobierać i stosować odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody zbierania danych oraz odpowiadające im instrumenty pomiarowe (także cel AACSB).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach zajęć (wykładów i ćwiczeń) przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu (W1, K1).

2. Podstawowe klasyfikacje badań marketingowych i główne obszary ich zastosowań (W1, K1).

2. Fazy i etapy procesu badania marketingowego oraz wyniki poszczególnych etapów (W3, K1).

3. Czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- przekształcanie problemów decyzyjnych w problemy badawcze oraz definiowanie celów i hipotez badania,

- tworzenie projektu doboru próby,

- wybór metody zbierania danych,

- budowa instrumentów pomiarowych,

- określenie metod analizy danych i prezentacji wyników,

- określenie harmonogramu badania,

- przygotowanie kosztorysu badania,

- określenie wartości informacji otrzymanej z badania (W1, W2, W3, U1, U2, K1).

4. Realizacja procesu badawczego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- zbieranie danych ze źródeł pierwotnych,

- redukcja i selekcja danych pozyskanych w badaniu marketingowym,

- analiza danych pozyskanych w badaniach marketingowych oraz ich interpretacja,

- prezentacja wyników badania marketingowego (W3, U2, K1).

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności projektowania oraz realizacji badań marketingowych z zastosowaniem podstawowych metod zbierania danych. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak formułować cele i hipotezy badawcze dla wskazanych problemów decyzyjnych, jak dobierać odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody i techniki zbierania danych (cel ACCSB), jak budować podstawowe instrumenty pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych, jak tworzyć kosztorys i harmonogram badania, jak planować i dobierać próbę badawczą, jak realizować badania w terenie (w tym badania pilotażowe i badania właściwe), jak analizować wyniki badania, jak prezentować wyniki zrealizowanego badania itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011, s. 95-144.

Literatura uzupełniająca:

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 (tom I).

Badania marketingowe. Teoria praktyka, praca zbiorowa pod red. K.Mazurek - Łopacińskiej, PWN, Warszawa 2005

G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

A.M.Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia – jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.

M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Artykuły w czasopismach marketingowych, katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych. Student uczy się jak dobierać i stosować odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody zbierania danych oraz odpowiadające im instrumenty pomiarowe (także cel AACSB).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach zajęć (wykładów i ćwiczeń) przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu (W1, K1).

2. Podstawowe klasyfikacje badań marketingowych i główne obszary ich zastosowań (W1, K1).

2. Fazy i etapy procesu badania marketingowego oraz wyniki poszczególnych etapów (W3, K1).

3. Czynności podejmowane w fazie przygotowania procesu badania marketingowego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- przekształcanie problemów decyzyjnych w problemy badawcze oraz definiowanie celów i hipotez badania,

- tworzenie projektu doboru próby,

- wybór metody zbierania danych,

- budowa instrumentów pomiarowych,

- określenie metod analizy danych i prezentacji wyników,

- określenie harmonogramu badania,

- przygotowanie kosztorysu badania,

- określenie wartości informacji otrzymanej z badania (W1, W2, W3, U1, U2, K1).

4. Realizacja procesu badawczego (na przykładzie fragmentarycznego badania pierwotnego o charakterze ilościowym, niezależnie od obszaru tematycznego/obiektu pomiaru), w tym:

- zbieranie danych ze źródeł pierwotnych,

- redukcja i selekcja danych pozyskanych w badaniu marketingowym,

- analiza danych pozyskanych w badaniach marketingowych oraz ich interpretacja,

- prezentacja wyników badania marketingowego (W3, U2, K1).

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności projektowania oraz realizacji badań marketingowych z zastosowaniem podstawowych metod zbierania danych. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak formułować cele i hipotezy badawcze dla wskazanych problemów decyzyjnych, jak dobierać odpowiednie do zidentyfikowanych problemów metody i techniki zbierania danych (cel ACCSB), jak budować podstawowe instrumenty pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych, jak tworzyć kosztorys i harmonogram badania, jak planować i dobierać próbę badawczą, jak realizować badania w terenie (w tym badania pilotażowe i badania właściwe), jak analizować wyniki badania, jak prezentować wyniki zrealizowanego badania itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011, s. 95-144.

Literatura uzupełniająca:

S.Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 (tom I).

Badania marketingowe. Teoria praktyka, praca zbiorowa pod red. K.Mazurek - Łopacińskiej, PWN, Warszawa 2005

G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

A.M.Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia – jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.

M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Artykuły w czasopismach marketingowych, katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.