Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne koncepcje zarządzania marketingowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NM-NKoZM Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne koncepcje zarządzania marketingowego
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesny marketing
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu marketingu, badań marketingowych i zarządzania (przykładowe, wcześniejsze przedmioty: „Marketing”, „Podstawy zarządzania”, „Badania marketingowe”, „Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem” ).

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia), 5 godz. (konsultacje, egzamin): łącznie 50godz.

2. Czas pracy poświęcony na pracę indywidualną, na bieżące przygotowanie do zajęć: łącznie 50 godz.

3. Czas przygotowania do kolokwium i egzaminu: łącznie 25 godz.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student rozróżnia i charakteryzuje poszczególne nowoczesne koncepcje w ramach zarządzania marketingowego (w tym marketing: społeczny, społecznie odpowiedzialny, społecznie zaangażowany, zielony, relacji, wartości, zrównoważony, doświadczeń, holistyczny, 3.0, personalny/wewnętrzny, wirusowy, partyzancki, internetowy) – K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wskazać i opisać problemy związane z praktycznym wykorzystaniem poszczególnych współczesnych koncepcji zarządzania marketingowego – K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozwija kompetencje krytycznego myślenia w obszarze teorii i praktycznego zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania marketingowego – K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny) z elementami inscenizacji i konwersacji

Ćwiczenia: pogadanka, studium przypadku (case study), giełda pomysłów


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy związanej z różnymi, nowoczesnymi koncepcjami w ramach zarządzania marketingowego organizacją. Są to m.in. takie koncepcje jak: marketing społeczny, marketing społecznie odpowiedzialny, marketing społecznie zaangażowany, zielony marketing, marketing relacji, marketing wartości, marketing zrównoważony, marketing doświadczeń, marketing holistyczny, marketing 3.0, marketing personalny/wewnętrzny, marketing wirusowy, marketing partyzancki, marketing internetowy.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy (klasyczna forma wykładu):

1. Marketing klasyczny a nowoczesne koncepcje w marketingu (W1).

2. Marketing społeczny (W1).

3. Marketing społecznie odpowiedzialny (W1).

4. Marketing społecznie zaangażowany (W1).

5. Zielony marketing (W1).

6. Marketing relacji (W1).

7. Marketing wartości (W1).

8. Marketing zrównoważony (W1).

9. Marketing doświadczeń (W1).

10. Marketing holistyczny (W1).

11. Marketing 3.0 (W1).

12. Marketing personalny/wewnętrzny (W1).

13. Marketing wirusowy (W1).

14. Marketing partyzancki (W1).

15. Marketing internetowy (W1).

16. Pozostałe współczesne koncepcje i trendy w marketingu (W1).

Ćwiczenia obejmują następujące tematy (kształtowanie umiejętności i kompetencji):

1. Marketing klasyczny a nowoczesne koncepcje w marketingu (W1, U1, K1).

2. Marketing społeczny (W1, U1, K1).

3. Marketing społecznie odpowiedzialny (W1, U1, K1).

4. Marketing społecznie zaangażowany (W1, U1, K1).

5. Zielony marketing (W1, U1, K1).

6. Marketing relacji (W1, U1, K1).

7. Marketing wartości (W1, U1, K1).

8. Marketing zrównoważony (W1, U1, K1).

9. Marketing doświadczeń (W1, U1, K1).

10. Marketing holistyczny (W1, U1, K1).

11. Marketing 3.0 (W1, U1, K1).

12. Marketing personalny/wewnętrzny (W1, U1, K1).

13. Marketing wirusowy (W1, U1, K1).

14. Marketing partyzancki (W1, U1, K1).

15. Marketing internetowy (W1, U1, K1).

16. Pozostałe współczesne koncepcje i trendy w marketingu (W1, U1, K1).

Literatura:

Literatura podstawowa

K.Andruszkiewicz (red.) Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011, Rozdział II.

A.I. Baruk, Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOIK, Toruń 2008.

Literatura uzupełniająca

P. Doyle, Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003.

H. Kartajaya, P. Kotler , I. Setiawan, Marketing 3.0. ,MT Biznes , Warszawa 2010

J.C. Levinson, S. Godin, Marketing partyzancki, HELION, Gliwice 2006.

J. Królewski, P. Sala (red.), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2013.

C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny – W1+++

Zdanie egzaminu poprzez uzyskanie co najmniej 60% punków za pytania sprawdzające wiedzę w zakresie efektów W1.

Ćwiczenia:

1. Kolokwium – W1+++

2. Zadania realizowane (indywidualnie lub grupowo) podczas zajęć – W1+, U1++

3. Aktywność na zajęciach – K1++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Paweł Brzustewicz, Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.