Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NZP-KNwZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania.

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS


1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 18 godz. konsultacji (łącznie 78 godz.)

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 42 godz.,

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 30 godz.

Razem nakład pracy studenta 150 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje zachodzące między członkami organizacji i jej interesariuszami oraz zasady ich kształtowania w procesach komunikowania się – K_W03.

W2: Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o pożądanych zachowaniach ludzi w różnych procesach i strukturach komunikowania się - K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie różnych form komunikowania się i krytycznie analizować skuteczność stosowania tej wiedzy - K_U05.

U2: Student potrafi wykorzystywać w pracy zaawansowane taktyki oraz techniki komunikacyjne i negocjacyjne - K_U12.

U3: Student potrafi skutecznie komunikować się w środowisku biznesu - K_U13.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wyd. Społeczne, Gdańsk 2003.

• Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.

• Munter M., Komunikacja menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

• Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.

Literatura uzupełniająca:

• Januszek H., Sikora J., Komunikowanie się ludzi w organizacji, TNOiK, Bydgoszcz 1995.

• Potocki A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

• Thompson T., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

• Kamiński J. Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 – zaliczenie pisemne w formie testu z odpowiedziami do wyboru

Kryteria oceniania testu:

0-50% niezaliczony

Pow. 50%-70% - dostateczny

71%-90% - dobry

91%- 100% - bardzo dobry

Ćwiczenia:

U1 – wykonanie pracy zaliczeniowej: zaprezentowanie problemu w zakresie komunikacji zewnętrznej lub wewnątrzorganizacyjnej i zaproponowanie jego rozwiązania .

Ocena w skali od 2 do 5 zgodnie z następującymi kryteriami: poprawność merytoryczna, kompleksowość podejmowanego problemu, oryginalność zaproponowanych rozwiązań,

K1 – obserwacja aktywności i kreatywności studenta

Podstawą oceny końcowej z ćwiczeń jest ocena pracy zaliczeniowej, która może być podwyższona ponadprzeciętną aktywnością studenta w ramach ćwiczeń i wyróżniającą się kreatywnością.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)