Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą o kliencie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NZP-ZWoK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą o kliencie
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego 30 godzin

Konsultacje merytoryczne 35 godzin

Łącznie 65 godzin kontaktowych


2. Praca własna studenta 35 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 30 godzin

Praca własna studenta 65 godzin

Razem nakład pracy studenta 130 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Absolwent zasady i metody racjonalizacji decyzji, w tym szczególnie dotyczących zarządzania wiedzą o klientach - K_W07;

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi prognozować, identyfikować i analizować złożone problemy jakie wiążą się z zarządzaniem wiedzą o kliencie - K_U01;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent jest gotów do samodzielnego kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy oraz ich zastosowania w działaniach z zakresu zarządzania wiedzą o kliencie - K_K01;

K2: Absolwent jest gotów do określania priorytetów służących realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania wiedzą o kliencie - K_K02.


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study, dyskusje, projekt w grupie

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełny opis:

1. Pojęcie i znaczenie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie

2. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą

3. Poziomy zarządzania wiedzą: zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne.

4. Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

5. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania wiedzą o kliencie

6. Istota zarządzania wiedzą klientów i wiedzą o klientach

7. Tworzenie wartości dla klienta

8. Klient jako źródło wiedzy innowacyjnej

9. Koncepcja współtworzenia wartości z klientami

10. Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta

Literatura:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny +++ Test+++

U1 – Egzamin pisemny +++ Test+++

K1 – Obserwacja ++

K2 – Obserwacja ++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełny opis:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013

Literatura:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełny opis:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013

Literatura:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełny opis:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013

Literatura:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)