Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych w ZZL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-ZZ-MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych w ZZL
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. zarządzanie zasobami ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 40 godzin, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 15 godzin: ćwiczenia.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 15 godzin: przygotowanie i uzupełnienie notatek, czytanie literatury, przygotowanie projektu badawczego.

3. Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia – 10 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych, opisu, modelowania oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi analizować przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować - K_U03

U2: student posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i wdrażania proponowanych rozwiązań K_U06

U3: student posiada w pogłębionym stopniu umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla praktyki biznesu - K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student posiada umiejętność samodzielnego kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Prezentacje

Dyskusja grupowa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

W ramach zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności projektowania badań społecznych dotyczących problemów personalnych w organizacji oraz analizowania uzyskanych wyników, formułowania wniosków i prezentacji rezultatów.

Pełny opis:

W ramach wykładu student zapozna się z następującymi problemami:

- Teoria naukowa a teoria filozoficzna lub dogmat religijny;

- teoria indukcyjna vs. teoria dedukcyjna,

- paradygmat, teoria i empiria, „reguła” a „prawo”

Proces badawczy: etapy (określenie problemu badawczego i celów, sformułowanie hipotez, określenie zakresu badan, określenie metod i technik, wybór narzędzi badawczych, dobór próby, przeprowadzenie badania, określenie sposobu analizy wyników),

- Pomiar w badaniach społecznych – skale i metody, badania wyczerpujące i reprezentacyjne, zmienna a warianty zmiennej

- Wybrane metody i techniki badań społecznych (ankieta, indywidualny wywiad pogłębiony, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja, eksperyment)

- Poprawny i przyjazny odbiorcy opis wyników badań

- Zakres wykorzystania wyników badań społecznych (zewnętrznych i wewnętrznych) w ZZL

Dzięki temu zrealizuje efekty uczenia się: W1

W ramach ćwiczeń przygotuje i zaprezentuje zespołowy projekt badawczy - U1; U2; U3; K1

Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

S. Chełpa, Metody badań problematyki kadrowej, w: T. Listwan (red.), C.H.Beck, Warszawa 2004.

H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006 lub 2010.

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 lub późniejsze

Metody i kryteria oceniania:

W1; U1 - test jednokrotnego wyboru

U2; U3; K1 - zespołowy projekt badawczy - przygotowanie i prezentacja

Kryteria oceny:

0-50% - ndst

51-60% - dst

61-70% - dst+

71-80% - db

81-90% - db+

91% - 100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Mateusz Kaleta, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksandra Bronk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksandra Bronk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.