Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka państwa na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-ZZ-PPnRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Polityka państwa na rynku pracy
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. zarządzanie zasobami ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien mieć opanowane podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii rynku pracy.

Całkowity nakład pracy studenta:

5,0 pkt. ECTS - 125 godzin


30 godzin - wykład


15 godzin - ćwiczenia


5 godzin - konsultacje indywidualne


25 godzin - przygotowanie do zajęć, zbieranie danych i materiałów, czytanie literatury


25 godzin - przygotowanie programu zatrudnienia dla wybranego lokalnego rynku pracy


25 godzin - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego i egzaminu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę teoretyczną na temat mechanizmów funkcjonowania rynku pracy, zna i rozumie teorie rynku pracy - K_W02


W2 - posiada wiedzę z zakresu interwencji państwa na rynku pracy, rozumie płaszczyznę współpracy publicznych służb zatrudnienia z pozostałymi uczestnikami rynku pracy - K_W03


W3 - zna metody badania, sposoby pozyskiwania informacji oraz interpretacji danych związanych z zatrudnieniem, bezrobociem i polityką rynku pracy - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - rozpoznaje i opisuje problemy zachodzące na rynku pracy oraz właściwie analizuje ich przyczyny - K_U01

U2 - potrafi analizować informacje statystyczne dotyczące rynku pracy, oblicza i interpretuje wskaźniki opisujące sytuację na rynku pracy i efektywności programów - K_U09

U3 - potrafi opracować program aktywizacji adekwatny do potrzeb i oczekiwań bezrobotnego na konkretnym rynku pracy, potrafi ocenić efektywność aktywnych programów rynku pracy - K_U05

U4 - uczestniczy w pracach zespołowych wykonując zadania, ćwiczenia i projekty grupowe dotyczące problematyki rynku pracy - K_U14

U5 - przygotowuje prace pisemne i wystąpienia publiczne z zakresu problematyki rynku pracy, prowadzi debatę publiczną na tematy dotyczące rynku pracy - K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest gotów do zdobywania informacji i wiedzy z zakresu problematyki rynku pracy, krytycznej oceny pozyskanych treści i wykorzystania ich w rozwiązywaniu problemów praktycznych - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy urozmaicony prezentacją multimedialną. Na ćwiczeniach wykorzystywane są metody: pogadanka, studium przypadku, projektu, zadania pisemne.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków pracy, podstawami polityki zatrudnienia i interwencji państwa na rynku pracy

Przedmiot realizuje następujące cele akredytacji AACSB:

- student projektuje programy aktywizacji dostosowane do potrzeb bezrobotnego i specyfiki lokalnego rynku pracy

Pełny opis:

Wykład

1. Rynek pracy jako system specjalnej regulacji. Przyczyny problemów na rynku pracy. W1

2. Pełne zatrudnienie i jego mierniki. Pojęcie bezrobocia i jego pomiar. Rozmiary i struktura bezrobocia w Polsce i innych krajach UE. Grupy problemowe na rynku pracy. W1, W3

3. Rynek pracy w teorii neoklasycznej i keynesowskiej. Teorie bezrobocia równowagi i inne współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy. Strategie przeciwdziałania bezrobociu. W1

4. Przegląd źródeł informacji statystycznej na temat rynku pracy: typy informacji o rynku pracy, źródła informacji o rynku pracy, dane statystyki publicznej dotyczące rynku pracy. W3

5. Elastyczność i deregulacja rynku pracy. Pojęcie, formy i znaczenie elastyczności rynku pracy. Koszty pracy. Wpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie rynku pracy. W1, W2

6. Nietypowe formy zatrudnienia. Regulacje prawne. Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia w gospodarce polskiej. W1, W2

7. Polityka rynku pracy, jej cele i zadania. Modele polityki rynku pracy. Aktywna polityka rynku pracy, pojęcie i funkcje. Klasyfikacja instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Instrumenty aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy. Koncepcje interwencji państwa na rynku pracy. W2

8. Działania zwiększające skuteczność polityki rynku pracy. Profilowanie bezrobotnych. Adresowanie programów zatrudnienia. Ewaluacja polityki rynku rynku pracy. Mechanizmy oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy. Efektywność brutto i netto instrumentów polityki rynku pracy. Klasyfikacja efektów pozornych i ubocznych. W2

9. Metody oceny wpływu aktywnych programów rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym: metody nieeksperymentalne, metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne - możliwości i ograniczenia.W2

10. Podstawy Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Strategia Europa 2020. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój W2

11. Pojęcie migracji. Przyczyny i skutki migracji. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Emigracja z Polski po integracji z Unią Europejską. W1

Ćwiczenia

1. Komponenty rynku pracy - popyt na pracę i podaż pracy. Funkcjonowanie rynku pracy według teorii neoklasycznej i keynesowskiej. Rodzaje bezrobocia. Cechy dobrego rynku pracy. Powtórzenie wiadomości W1, U1

2. Infrastruktura instytucjonalna rynku pracy: publiczne służby zatrudnieniowe i ich zadania, pozostałe instytucje rynku pracy. W2

3. Polityka rynku pracy, jej cele i zadania. Modele polityki rynku pracy. Aktywna polityka rynku pracy, pojęcie i funkcje. Klasyfikacja instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. W2

4. Instrumenty pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 1 maja 2004 r. - kryteria doboru, beneficjenci, zalety i wady poszczególnych programów W2, K1

5. Profilowanie bezrobotnych i adresowanie aktywnych programów rynku pracy. W2, U1

6. Ocena efektów aktywnej polityki rynku pracy. Klasyfikacja efektów pozornych. Obliczanie efektywności kosztowej i zatrudnieniowej brutto i netto aktywnych programów zatrudnienia. U2

7. Opracowanie programu aktywizacji dla bezrobotnego z wybranego lokalnego rynku pracy U1,U3, U4, U5, K1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, pod red. M. Maksim, Z. Wiśniewskiego, CRZL, Warszawa 2012.

Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, pod red. Z. Wiśniewskiego i K. Zawadzkiego, UMK, Toruń 2010.

Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, pod red. Z. Wiśniewskiego i K. Zawadzkiego, UMK, Toruń 2011.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.04.99.1001 z dnia 1 maja 2004 r.

Literatura uzupełniająca:

M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, TNOiK, Toruń 2008.

E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.

M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, MPiPS, Warszawa 2006.

Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny, warunkiem koniecznym jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi - W1, W2, W3 (w pełnym stopniu +++)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, kolokwium pisemne - W1, W2, U1, U2 (w pełnym stopniu +++), przygotowanie projektu programu aktywizacji dla bezrobotnego - W2, W3, U1, U3, U4, U5, K1 ( w dużym stopniu ++), obserwacja udziału w zadaniach zespołowych na zajęciach - U4 (częściowo +).

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową ocen cząstkowych z powyższych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Prowadzący grup: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Prowadzący grup: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Prowadzący grup: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Prowadzący grup: Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.