Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy personalne we współczesnych organizacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-ZZ-PPwWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Procesy personalne we współczesnych organizacjach
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. zarządzanie zasobami ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 125 godzin, w tym:

30 godzin - wykład

30 godzin - ćwiczenia

10 godzin - konsultacje indywidualne

30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń, realizacja projektu zespołowego

25 godzin - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego i egzaminu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu złożone procesy personalne w organizacji i ich uwarunkowania - K_W02,


W2 - zna i rozumie w sposób pogłębiony metody i techniki niezbędnych do realizacji procesów personalnych w przedsiębiorstwie - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy personalne w organizacji - K_U01,

U2 - potrafi projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem złożonych problemów dotyczących procesów personalnych - K_U02

U3 - potrafi sprawnie stosować nowoczesne i zaawansowane metody i techniki zarządzania w prognozowaniu i projektowaniu procesów personalnych - K_U04

U4- potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi i etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej w zakresie realizacji procesów personalnych w organizacji - K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład konwetrsatoryjny z prezentacją multimedialną

Dyskusja grupowa

case study

projekt zespołowy

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu dotyczy przebiegu podstawowych procesów personalnych w organizacjach (z wyłączeniem systemu motywowania), ich instrumentów i uwarunkowań.

Pełny opis:

Podstawowe procesy personalne w organizacji i ich uwarunkowania

Organizacja procesów personalnych w przedsiębiorstwie.

Role i kompetencje działu zasobów ludzkich. Rozwiązania organizacyjne w

obszarze funkcji personalnej. Outsourcing zadań personalnych

Analiza pracy i planowanie zasobów ludzkich. – istota, metody narzędzia

Źródła poszukiwań kandydatów do pracy i ich determinanty. Sposoby docierania do pracowników na zewnętrznym rynku pracy( direct

reasearch – istota i formy, rekrutacja on- line- rola mediów społecznościowych w procesie poszukiwań). Przemieszczenia i relokacja

pracowników.

Dobór pracowników- istota, procedura. Tradycyjne i nowoczesne metody i narzędzia diagnozowania kompetencji ( wywiady selekcyjne ich

zalety i ograniczenia, Assessment Center).

Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników. Tworzenie skutecznych programów wdrożenia nowego pracownika

Proces derekrutacji personelu, przyczyny oraz formy. Zwolnienia grupowe. Kryteria doboru do zwolnień. Zasady nowoczesnej

derekrutacji.Outplacement

Proces oceny pracy i jej efektów. Kompetencyjne systemy oceniania pracowników. Projektowanie procedury oceniania. Narzędzia

wykorzystywane do oceny pracowników. Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej. Błędy w sztuce oceniania

Proces rozwoju zawodowego pracowników. Strategie organizacji w zakresie rozwoju pracowników. Proces szkolenia pracowników.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników. Metody szkoleniowe. Ocena efektywności szkoleń - narzędzia pomiaru. Rola

coachingu i mentoringu w rozwoju zawodowym pracowników

Proces kształtowania karier w organizacji i jego narzędzia

Zarządzanie osobami o wysokim potencjale/ zarządzanie talentami ( jak pozyskać, utrzymać i rozwijać talenty w organizacji)

Proces budowania zaangażowania organizacyjnego– metody, narzędzia, determinanty

Proces komunikacji wewnętrznej w organizacji. Rola działu zasobów ludzkich w komunikacji wewnętrznej. Wybrane metody i narzędzia

komunikacji wewnętrznej

Patologie w przebiegu procesów personalnych i sposoby ich eliminacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa 2014.

H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2008.

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.

6. A. Miś, Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim. Ćwiczenia i studia przypadków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

2012.

Literatura uzupełniająca:

J. Szaban, Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2011.

J. Tyborowska, Zarządzanie personelem. Niezbędnik dla działów kadr, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL,

Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.

S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.

D. Dubois, W. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

test jednokrotnego wyboru ( w pełnym stopniu +++) - W1, W2, K1

0-50% - ndst

51%-60% - dst

61-70% - dst+

71-80% db

81-90% db+

91-100% - bdb

Ćwiczenia: U1, U2, U3, U4

kolokwium ( w pełnym stopniu +++),

przygotowanie i prezentacja projektu zespołowego ( w pełnym stopniu+++)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Jarosław Oczki, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Jarosław Oczki, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Agnieszka Szulc-Obłoza, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.