Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie realizacją inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-IN-ZaReI Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie realizacją inwestycji
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. inwestycje i nieruchomości
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając naukę przedmiotu "Zarządzanie realizacją inwestycji" powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z następujących przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Prawo gospodarcze, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie procesami inwestycyjnymi, Rachunkowość, Podstawy zarządzania, Zarządzanie strategiczne.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 10 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania .

razem nakład pracy studenta 85 godzin:

- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 30 godz.


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, w tym zwłaszcza związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego - K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy jakie wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji zajmujących się przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw deweloperskich - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna przygotowana przez wykładowcę połączona z dyskusją wśród studentów.

Ćwiczenia: analiza przypadków, przykłady liczbowe


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje: treść i istotę procesu inwestycyjnego, ramy prawno-administracyjne związane z realizacją projektów inwestycyjnych, tradycyjne i nowoczesne formy realizacji projektów budowlanych,

problem kontraktów budowlanych, główne kierunki zarządzania przedsiębiorstwem wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jego działania na rynku.

Pełny opis:

W ramach zajęć dydaktycznych zostaną podjęte następujące treści:

Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

A. Wykład:

1. Etapy procesu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

2. Administracyjno-prawne uwarunkowania realizacji projektów inwestycyjnych

3. Prawo zamówień publicznych - podstawowe informacje

4. Standardy realizacji projektów inwestycyjnych

5. Project finanse i partnerstwo publiczno-prywatne

6. Kontrakty budowlane - istota i znaczenie dla uczestników procesu inwestycyjnego, w tym:

a. modele kształtowania wynagrodzenia za roboty budowlane

b. źródła ryzyka inwestycyjnego

c. problem (braku) waloryzacji kontraktów

B. Ćwiczenia:

7. Analiza ekonomiczna firmy deweloperskiej, w tym:

a) produkcji budowlano-montażowej

b) wykorzystywanych w procesie realizacji projektu inwestycyjnego składników majątku trwałego oraz obrotowego

8. Analiza finansowa firmy prowadzącej działalność inwestycyjną

9. Podstawy budżetowania w firmie budowlanej

Literatura:

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

W. Behrens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK Toruń 2002.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2012.

J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek, Efektywność projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.

E. Siemińska, Kontrakty budowlane, CeDeWu, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

W1 - egzamin pisemny +++

U1 - kolokwium +++

K1 - aktywność na zajęciach +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. końcowa praca pisemna w postaci częściowo testu wielokrotnego wyboru, częściowo pytań otwartych

2. kolokwium zaliczeniowe,

3. obecność na zajęciach - dopuszczalna jest jedna nieobecności na zajęciach.

2. Kryteria oceniania

a) egzaminu pisemnego:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db + - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst + - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

b) kolokwium zaliczeniowego

ocena bdb - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst - od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Leszek Czaplewski, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje: treść i istotę procesu inwestycyjnego, ramy prawno-administracyjne związane z realizacją projektów inwestycyjnych, tradycyjne i nowoczesne formy realizacji projektów budowlanych,

problem kontraktów budowlanych, główne kierunki zarządzania przedsiębiorstwem wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jego działania na rynku.

Pełny opis:

W ramach zajęć dydaktycznych zostaną podjęte następujące treści:

Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa) oraz zasadami zaliczenia ćwiczeń i wykładu

A. Wykład:

1. Etapy procesu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

2. Administracyjno-prawne uwarunkowania realizacji projektów inwestycyjnych

3. Prawo zamówień publicznych - podstawowe informacje

4. Standardy realizacji projektów inwestycyjnych

5. Kontrakty budowlane - istota i znaczenie dla uczestników procesu inwestycyjnego, w tym:

a. modele kształtowania wynagrodzenia za roboty budowlane

b. źródła ryzyka inwestycyjnego

c. problem (braku) waloryzacji kontraktów

B. Ćwiczenia:

6. Analiza ekonomiczna firmy deweloperskiej, w tym:

a) produkcji budowlano-montażowej

b) wykorzystywanych w procesie realizacji projektu inwestycyjnego składników majątku trwałego oraz obrotowego

7. Analiza finansowa firmy prowadzącej działalność inwestycyjną

Literatura:

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

W. Behrens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK Toruń 2002.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2012.

J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek, Efektywność projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.

Uwagi:

zajęcia prowadzone w formie zdalnej, zgodnie z rekomendacjami władz Uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.