Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Decyzje menedżerskie w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-LB-DeMwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Decyzje menedżerskie w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Logistyka w przedsiebiorstwie, systemy wsparcia logistycznego, badania operacyjne, metody optymalizacji, podstawy statystyki

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie: 100 godzin, z czego:

30 godzin – wykład,

30 godzin – ćwiczenia,

2 godziny – konsultacje,

20 godzin – przygotowania do egzaminu,

18 godzin – przygotowanie bieżące do zajęć


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną wiedzę na temat obszarów decyzyjnych w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (K_W07)


W2: Zna zaawansowane metody i narzędzia optymalizacji wykorzystywane w logistyce (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia właściwe dla rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych (K_U04, K_U06, K_U012).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny w formie konwencjonalnej połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w formie zajęć laboratoryjnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot charakteryzuje problemy decyzyjne stojące przed menedżerami logistyki w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przedstawia metody ich rozwiązywania.

Pełny opis:

1. Deterministyczne modele zapasów

a) model ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ) – formuła Wilsona

b) model z backorders (odłożonymi zamówieniami)

c) modele z dyskontem cenowym

d) model ze stopniowym uzupełnianiem zapasów

2. Stochastyczne modele zapasów

a) model sprzedawcy gazet

b) dwuokresowy model sprzedawcy gazet

c) poziom obsługi typu I (poziom serwisu cyklu) i typu II (wskaźnik gotowości dostawczej) w modelu jednookresowym

d) wielookresowe modele zapasów – (s, Q) i (T, S)

e) reguły decyzyjne w wielookresowych modelach zapasów

f) łączna optymalizacja Q i ROP

g) implikowany koszt braku zapasu

3. Logistyczne zastosowania metod programowania liniowego:

a) planowanie sprzedaży i operacji (SOP)

b) DEA (Data Envelopment Analysis) w ocenie efektywności podmiotów ekonomicznych

c) zagadnienia transportowe z kryterium kosztu i czasu

d) problemy przydziału

e) wieloetapowe zadanie transportowe - zagadnienie pośrednika

4. Przegląd zastosowań metody programowania dynamicznego

a) zagadnienie dyliżansu i metoda ścieżki krytycznej

b) algorytm Wagnera-Whitina i heurystyka Silvera-Meala w dynamicznym programowaniu produkcji

c) model wymiany urządzenia

d) zagadnienie załadunku

6. Planowanie w łańcuchach dostaw

a) decyzje outsourcingowe

b) liniowy system dystrybucji z dwoma szczeblami i deterministycznym popytem – dwuetapowy model Wilsona

c) konsolidacja i rozpraszanie zapasu (magazyn centralny vs. magazyny regionalne)

d) decyzje cenowe przy założeniu deterministycznej funkcji popytu

e) decyzje odnośnie zapasów w przypadku losowego popytu i znanej ceny

7. Prognozy teorio-decyzyjne w logistyce

a) prognozy kwantylowe

b) prognozy przy założeniu wymaganego poziomu wskaźnika gotowości dostawczej

Literatura:

T. Cisowski, J. Stokłosa, Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach, Innovatio Press, Lublin 2008

S. Kauf, A. Tłuczak, Optymalizacja decyzji logistycznych, Difin, Warszawa 2016

S. Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001

Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiebiorstwie, PWE, Warszawa 2000

C. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszaw, 2012

Literatura uzupełniająca

S. Chopra, P. Meindl, Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation, Pearson, 2007, third edition

E. A. Silver et al., Inventory and Production Management in Supply Chains, CRC Press, 2017, fourth edition

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena ciągła aktywności i pracy na zajęciach (30%), kolokwium pisemne lub komputerowe albo projekt zaliczeniowy (70%).

Wykład: egzamin pisemny lub esej.

W1 - egzamin pisemny lub praca pisemna ++, rozwiązania zadań na zajęciach ++

W2 - egzamin pisemny lub praca pisemna ++, rozwiązania zadań na zajęciach ++, kolokwium ++

U1 - rozwiązania zadań na zajęciach ++, kolokwium +++

K1 - obserwacja aktywności na zajęciach +++

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)