Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-HUM-HiGos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych - stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wymagań wstępnych brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student ma obowiązek uczęszczania na zajęcia (wykład) - 30 godzin jak również zaliczenia zajęć (test pisemny)

Efekty uczenia się - wiedza:

- student zdobywa wiedzę dotyczącą historii gospodarczej na przestrzeni dziejów

- student zna najważniejsze teorie ekonomiczne w przeszłości i dzisiaj

- student zna najważniejsze problemy ekonomiczne w przeszłości i dzisiaj


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi powiązać zagadnienia gospodarcze na przestrzeni dziejów z wydarzeniami politycznymi i społecznymi

- student potrafi zdefiniować i wyjaśnić procesy i teorie ekonomiczne występujące na przestrzeni dziejów

- student potrafi przedstawić i scharakteryzować głównych twórców teorii ekonomicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi brać udział i zajmować określone stanowisko w sporach i dyskusjach na temat problemów gospodarczych w przeszłości i współcześnie

- student potrafi zajmować stanowisko w kwestiach kontrowersyjnych dotyczących historii gospodarczej świata

Metody dydaktyczne:

zajęcia będą prowadzone w formie wykładu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład: Historia gospodarcza ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami rozwoju gospodarczego świata na przestrzeni dziejów od starożytności do czasów współczesnych.

Zagadnienia dotyczyć będą kwestii gospodarczych w poszczególnych państwach (głównie państwa europejskie), ale także na terenie Polski od średniowiecza do dzisiaj.

Student będzie miał możliwość poznania podstawowych pojęć, zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych dotyczących polityki, gospodarki i społeczeństwa, gdyż te wszystkie sfery życia łączą się ze sobą i wpływają na siebie.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne, organizacyjne.

2. Stosunki społeczno-gospodarcze w okresie starożytności. Feudalizm w gospodarce średniowiecznej. Gospodarka Polski w średniowieczu.

3. Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki ekonomiczne. Dualizm agrarny Europy. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI- I połowie XVII wieku.

4. Polityka gospodarcza wczesnego kapitalizmu. Merkantylizm i jego odmiany. Rzeczpospolita od połowy XVII wieku do końca XVIII wieku.

5. I rewolucja przemysłowa i jej skutki społeczno-gospodarcze dla Europy. Sytuacja gospodarcza ziem polskich pod zaborami (od końca XVIII wieku do 1815 roku).

6. Rewolucja agrarna. Gospodarka w okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Sytuacja gospodarcza ziem polskich w latach 1815-1914.

7. Okres kapitalizmu monopolistycznego. Cechy gospodarki wojennej. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej.

8. Gospodarka światowa w latach 1918-1929, 1929-1933 oraz 1933-1939. Gospodarka polska w okresie międzywojennym.

9. Gospodarka świata w okresie II wojny światowej. Sytuacja gospodarcza i społeczna Polski w czasie II wojny światowej.

10. Odbudowa gospodarcza świata po II wojnie światowej (1944-1949). Nowa polityka gospodarcza w powojennej Polsce.

11. Gospodarka światowa w latach 1950-1973 na tle wydarzeń politycznych. .

12. Gospodarka PRL na tle wydarzeń politycznych.

13. Niestabilność sytuacji gospodarczej świata w latach 1874-1990.

14. Współczesne problemy gospodarcze i społeczne świata oraz Polski.

15. Sprawdzian pisemny.

Literatura:

J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.

D. Wojnarski, Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004.

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1998,

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 roku, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

-test pisemny, który przeprowadzony będzie na ostatnich zajęciach. Obejmować będzie zakres wiedzy wprowadzanej podczas wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zielińska
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zielińska
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zielińska
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)