Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowe media i demokracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-HUM-NMiD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe media i demokracja
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych - stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

0,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do sprawdzianu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

1. Zna podstawową terminologię medioznawczą oraz wybrane pojęcia z zakresu politologii, rozumie ich źródła, jak również potrafi się nimi posługiwać.

2. Ma elementarną wiedzę o nowych mediach oraz "nowych nowych mediach", ich rodzajach i historii.

3. Ma uporządkowaną wiedzę o historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych kontekstach mediów społecznościowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

1. posiada elementarne umiejętności rozpoznawania dezinformacji w mediach społecznościowych.

2. Potrafi rozpoznać związki między przemianami we współczesnych systemach demokratycznych a przemianami w świecie mediów.

3. Potrafi zabierać głos w dyskusji, w umiarkowanym stopniu używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie medioznawstwa, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

1. Ma świadomość społeczno-kulturowych uwarunkowań oraz oddziaływań głównych mediów społecznościowych.

2. Wykazuje troskę o aktywność własną oraz innych użytkowników mediów społecznościowych tak, aby była to działalność zgodna ze standardami etycznymi.Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- opowiadanie

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w zagadnienie związków między mediami społecznościowymi aktualnym stanem demokracji oraz problemami tożsamościowymi w społeczeństwach zachodnich. Poruszone zostaną takie kwestie, jak: antropologiczne pojęcie medium; rodzaje dezinformacji; stronniczość jako rodzaj interpretacji świata społecznego; polityka jako opowieść medialna.

Pełny opis:

Wszyscy intuicyjnie wiemy, czym są media społecznościowe oraz w jaki sposób wpływają na naszą codzienną egzystencję – wiemy, że choć miały być społecznościowymi, to ostatecznie doprowadzają do kryzysu więzi społecznych. W dużej mierze intuicja ta odpowiada prawdzie, jest ona także jednak zbytnią generalizacją, dlatego też wykład skupi się na dwóch wymiarach związków mediów społecznościowych i demokracji: nie tylko na kryzysie, ale i na nadziei, która jest efektem tego spotkania.

Punktem wyjścia będzie wstępna analiza pojęcia nowych mediów oraz mediów społecznościowych i próba generalnej diagnozy stanu demokracji w społeczeństwach zachodnich. Następnie zostaną omówione rodzaje dezinformacji wytwarzane przez media społecznościowe. Szczególnie zostaną uwzględnione takie problemy, jak: narracyjność teorii spiskowych i fake newsów oraz stronniczość pojęta jako swoista interpretacja świata społecznego. Obecne będzie także zagadnienie politycznych aspektów Facebooka, Twittera i You Tube’a (fenomen „nowych protestów”, takich jak Arabska Wiosna, Occupy Wall Street, czy protesty wokół aborcji w Polsce; strategie wizerunkowe polityków na Twitterze). Polityka jest opowieścią, a dzisiaj ta opowieść odbywa się przede wszystkim właśnie tutaj. Omówiona zostanie także działalność instytucji walczących z dezinformacją oraz narzędzia temu służące, takie jak Lupa medialna czy fact-checking.

Literatura:

1. P. Bohuszewicz, „System operacyjny naszego życia” – rec. książki Sivy Vaidhyanathana "Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji", "Dyskurs i Dialog" 2019, nr 2.

2. B. Kaiser, „Dyktatura danych: kulisy działania Cambridge Analytica: jak big data, Trump i Facebook zniszczyły demokrację i dlaczego może się to powtórzyć”, przeł. P. Cieślak. Warszawa 2020 (fragmenty).

3. I. Krastev, S. Holmes, „Światło, które zgasło : jak Zachód zawiódł swoich wyznawców”, przeł. A. Paszkowska, Warszawa 2020 (fragmenty).

4. M. P. Markowski, „Wojny nowoczesnych plemion: spór o rzeczywistość w epoce populizmu”, Kraków 2019 (fragmenty).

5. A. Mencwel, „Wyobraźnia antropologiczna : próby i studia” / Andrzej Mencwel. Warszawa 2006 (fragmenty).

6. P. Pomerantsev, „To nie jest propaganda: przygody na wojnie z rzeczywistością”, przeł. A. Paszkowska, Warszawa 2020 (fragmenty).

7. M. Szpunar, „Czym są nowe media – próba konceptualizacji”, „Studia Medioznawcze” 4 (35) 2008 [online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/129720/szpunar_czym_sa_nowe_media_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8. S. Vaidhyanathan, „Antisocial media: jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji”, przeł. W. Mincer i K. Sosnowska, Warszawa 2018 (fragmenty).

9. S. Zuboff, „Wiek kapitalizmu inwigilacji: walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy”, Poznań 2020 (fragmenty).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się testem. Zagadnienia będą obejmowały materiał omówiony na wykładzie; podany w dziale "Literatura" zestaw lektur obejmuje tylko teksty pomocnicze do każdego z wykładów.

W razie konieczności przejścia nauczania w tryb wirtualny, wykład będzie odbywał się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)