Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes Plan dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-OG-BPdP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes Plan dla początkujących
Jednostka: Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
Grupy: KRK, grupa wykładów ogólnouczelnianych, stacjonarne i niestacjonarne WNEiZ
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- konsultacje przedmiotowe - 10 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do wykładu- 5

- pisanie prac, projektów- 5

- czytanie literatury - 5

- zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie e-learningowej - 5


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (godz.):

- przygotowanie do zaliczenia- 5 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o celach, zasadach i etapach przygotowywania biznesplanów.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zdefiniować swój pomysł na biznes, tzn. sformułować misję i wizję projektowanego przedsiębiorstwa, wskazać przedmiot planowanej działalności gospodarczej, jej cele oraz strukturę organizacyjno-prawną.


U2: Posiada umiejętność analizowania rynku i konkurencji planowanego przedsiębiorstwa.


U3: Identyfikuje możliwości pozyskania różnych źródeł finansowania dla planowanej działalności gospodarczej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Proponuje rozwiązania marketingowe, finansowe i strategiczne

służące rozwojowi planowanej działalności gospodarczej.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz (prezentacje multimedialne).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- pogadanka.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- metoda ćwiczeniowa,

- metoda projektu,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem podstawowego narzędzia początkującego przedsiębiorcy, tj. biznesplanu. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego studenta, niezależnie od studiowanego przez niego kierunku studiów. Jest realizowany z założeniem, że przygotowanie biznesplanu jest możliwe nawet dla osoby, która z ekonomią i zarządzaniem własną firmą nie miała do tej pory nic wspólnego.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter wykładowo-ćwiczeniowo-warsztatowy. Na zajęciach omawiane są kolejne etapy tworzenia biznesplanu, poruszane są różne zagadnienia pokrewne z tym związane oraz wyjaśniane są podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania, których znajomość jest niezbędna przy tworzeniu dokumentów planistycznych początkującego przedsiębiorcy. Następnie ćwiczone jest przygotowanie poszczególnych elementów biznesplanu, począwszy od przedstawienia podstawowych informacji o przedsiębiorstwie/przedsięwzięciu, poprzez wybór formy organizacyjno-prawnej, wykonanie analizy rynku, opracowanie planu marketingowego, przeprowadzenie analizy strategicznej, aż do opracowania planu działalności operacyjnej i planu finansowego przedsięwzięcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Hermaniuk, Biznesplan: pytania i odpowiedzi, Difin, Warszawa 2014.

2. K. Marecki, M. Wieloch (red.), Biznesplan: elementy planowania działalności rozwojowej, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3. K. Opolski, Biznes plan : jak go budować i analizować, CeDeWu.pl, Warszawa 2017.

4. J.T. Skrzypek, Biznesplan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

5. J.T. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach: przewodnik od pomysłu do wdrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.

6. A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2016.

7. K. Williams, Biznesplan: co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Reszka, Biznesplan w zarysie: poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2018.

2. I. Flis, M. Makiewicz, Własna firma: przewodnik po świecie biznesu, "ParkProfit", Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009.

3. G. Sutton, Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces, Instytut Praktycznej Edukacji, 2014.

4. B. Szczepańska-Bernaś, Jak napisać poprawny biznesplan, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2013.

5. S. Szukalski, Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ćwiczenia/projekty (W1, U1, U2, U3, K1).

Kryteria oceniania:

ndst: [0%-50%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

dst: (50%- 60%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

dst plus: (60%-70%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

db: (70%-80%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

db plus: (80%-90%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

bdb: (90%-100%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka
Prowadzący grup: Maria Kola-Bezka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wykład z przedmiotu "Biznes Plan dla początkujących" odbywa się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi: MS Teams i platforma Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka
Prowadzący grup: Maria Kola-Bezka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 wykład z przedmiotu "Biznes Plan dla początkujących" odbywa się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi: MS Teams (nazwa zespołu: Biznes plan dla początkujących) i platforma Moodle (https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1610).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka
Prowadzący grup: Maria Kola-Bezka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie".

Uwagi:

W roku akademickim 2022/2023 wykład z przedmiotu "Biznes plan dla początkujących" odbywa się w formie zdalnej synchronicznej z wykorzystaniem narzędzi: MS Teams (nazwa zespołu: Biznes plan dla początkujących) i platforma Moodle (https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3761).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)