Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie rozwoju miast i regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-OG-StrRoMiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju miast i regionów
Jednostka: Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10,

- czytanie literatury – 10,

- przygotowanie do kolokwium – 15.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o istocie, uwarunkowaniach i przesłankach rozwoju miast i regionów oraz strategii jako narzędziu zarządzania tym rozwojem.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje dokumenty strategii miast i regionów formułując krytyczne uwagi odnośnie do ich struktury i zawartości.

U2: Wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego do opracowania wybranych elementów dokumentu strategii.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Proponuje rozwiązania służące rozwojowi miasta lub regionu na podstawie wiedzy o czynnikach konkurencyjności jednostek terytorialnych.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz (prezentacje multimedialne).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny).


Metody dydaktyczne poszukujące:

- metoda ćwiczeniowa,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Studentom przekazywana jest wiedza z zakresu teorii konkurencyjności i rozwoju jednostek terytorialnych, w szczególności miast i regionów. Omawiane są czynniki i przesłanki rozwoju miast i regionów. Studenci są zapoznawani z zasadami opracowywania strategii rozwoju jednostek terytorialnych.

Pełny opis:

Wykład ma charakter teoretyczno-praktyczny. Studenci są zapoznawani z teoretycznymi modelami rozwoju społeczno-gospodarczego oraz modelami konkurencyjności jednostek terytorialnych (w szczególności miast i regionów). Dokonywany jest przegląd źródeł, uwarunkowań i przesłanek rozwoju oraz konkurencyjności. Omawiane są: istota, cele i narzędzia zarządzania strategicznego, a także ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania formułowania i realizacji strategii rozwoju miast i regionów. Studenci poznają zasady opracowywania dokumentów strategii oraz ćwiczą formułowanie wybranych ich elementów. Analizują strategie wybranych miast i regionów oraz formułują w stosunku do nich krytyczne uwagi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

2. E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.

4. H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.

2. R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

3. S. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.

4. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

5. M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1998.

6. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium pisemne (W1),

- ćwiczenia/zadania wykonywane w trakcie wykładu (w kilkuosobowych grupach) (U1, U2, K1).

Kryteria oceniania:

- kolokwium pisemne:

ndst – 0-10 pkt. (0%-50%)

dst- 11-12 pkt (55%-60%)

dst plus- 13-14 pkt (65%-70%)

db- 15-16 pkt (75%-80%)

db plus- 17-18 pkt. (85%-90%)

bdb- 19-20 pkt. (95%-100%)

- ćwiczenia/zadania wykonywane w trakcie wykładu:

ndst – 0-5 pkt. (0%-50%)

dst- 6 pkt (60%)

dst plus- 7 pkt (70%)

db- 8 pkt (80%)

db plus- 9 pkt. (90%)

bdb- 10 pkt. (100%)

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z kolokwium pisemnego i ćwiczeń/zadań wykonywanych w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)