Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ZW-Z1-Mat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka - zajęcia wyrównawcze
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć matematycznych omawianych w szkole średniej poparta umiejętnością rozwiązywania zadań wymaganych na maturze na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin.

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 30 godzin.

Całkowity nakład pracy studenta: 60 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student posiada podstawowe wiadomości o działaniach w zbiorze liczb rzeczywistych, w szczególności zna pojęcie pierwiastka, potęgi, logarytmu, wartości bezwzględnej; posiada podstawowe wiadomości o funkcjach jednej zmiennej; zna wykresy i własności funkcji elementarnych: wielomianowych, wykładniczych, logarytmicznych, trygonometrycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. wykonuje obliczenia arytmetyczne i algebraiczne; rozwiązuje równania i nierówności - kwadratowe, wielomianowe, wymierne, logarytmiczne, trygonometryczne, wykładnicze, z wartością bezwzględną; rozwiązuje układy

równań liniowych i nieliniowych; prowadzi rozumowania matematyczne w kontekście pojęć szkolnej matematyki dotyczących funkcji; potrafi odczytać, zinterpretować i wykorzystać informacje o własnościach funkcji na podstawie jej wykresu; szkicuje wykresy podstawowych funkcji elementarnych;

U2. doskonali umiejętność pracy indywidualnej, dotrzymuje terminów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. krytycznie ocenia swoją wiedzę i doskonali się korzystając z różnych źródeł informacji;

K2. pokonuje trudności stojące na drodze do realizacji założonego celu;


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest systematyzacja i rozszerzenie wiadomości na temat wybranych pojęć matematycznych omawianych w szkole średniej.

Zajęcia, mające charakter zajęć wyrównawczych, przygotowują do odbioru treści matematycznych pojawiających się w toku studiów na kierunku zarządzanie

Pełny opis:

1. Działania na liczbach rzeczywistych oraz wyrażeniach algebraicznych

- podstawowe działania w zbiorze liczb rzeczywistych (potęgowanie, pierwiastkowanie)

- wzory skróconego mnożenia, działania na wielomianach

- wyrażenia wymierne

2. Przegląd funkcji elementarnych

- funkcja liniowa (wykresy, równania i nierówności) + wartość bezwzględna (wykres)

- układy równań liniowych, interpretacja geometryczna nierówności liniowych

- funkcja kwadratowa (postać iloczynowa i kanoniczna, wykresy, równania i nierówności)

- układy równań nieliniowych

- funkcja wielomianowa (wykresy, pierwiastki przez grupowanie, równania i nierówności)

- funkcja wymierna (równania i nierówności)

- funkcja wykładnicza (wykresy, równania i nierówności)

- funkcja logarytmiczna (pojęcie logarytmu, wzory, wykresy, równania i nierówności)

- funkcje trygonometryczne (wykresy, zamiana stopni na radiany, równania, proste nierówności)

Literatura:

1. Ratusiński T., Kucio M., Holewa J.; Repetytorium matematyka. Liceum - poziom podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010

2. Wdowiak T., Testy wyboru wielokrotnego. Zbiór zadań dla szkół średnich, Wyd. Podkowa, Gdańsk 1999

3. Pieczywek J. Ku nowej maturze z matematyki. Zbiór prac samokontrolnych, Wyd. Kossinus, 2000

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz, Ewa Wędrowska
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)