Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F11-Rachun Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Przedmiot stanowi wprowadzenie studenta w cały cykl przedmiotów związanych z rachunkowością. Student od podstaw poznaje podstawowe pojęcia zasady rachunkowości.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 18g./ćwiczenia 18g/konsultacje 10 g.): 40 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 85 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 44 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie systemu rachunkowości w obrocie gospodarczym, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej finansowej oraz wyników jednostki zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi [K_W08]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną podstawowych operacji gospodarczych oraz określić ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat z wykorzystaniem kont księgowych. [K_U03]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań oraz określając wpływ tych działań na sytuację finansową i majątkową podmiotu gospodarczego. [K_K03]


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjneĆwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy lub w arkuszu kalkulacyjnym

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów (dodatkowo)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość jest pierwszym z przedmiotów na którym poruszane są kwestie związane z ogólnie pojętą rachunkowością.

Przedmiot od wyjaśnienia ogólnych pojęć, narzędzi i zasad rachunkowości przechodzi do szczegółowych, kluczowych rozwiązań ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. W ramach przedmiotu dokonany jest podział na rachunkowość finansową i zarządczą z czego większy nacisk kładziony jest na aspekty rachunkowości finansowej (około 90% czasu zajęć). Dodatkowo na przedmiocie zasygnalizowana jest problematyka rachunku kosztów jako wspólny element rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel AACSB: Student opisuje kategorie ekonomiczne w ujęciu prawa bilansowego.

Pełny opis:

Treści programowe - wykład:

1. Podstawy rachunkowości [W1]

1.1. System rachunkowości

1.2. Bilans majątkowy

1.3. Rachunek zysków i strat

1.4. Klasyfikacja, ewidencja i kalkulacja kosztów

2. Ogólny schemat rozumowania księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [W2]

2.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło rozwiązań w rachunkowości

2.2. Konto księgowe - istota i funkcjonowanie

2.3. Konto księgowe - podzielność i łączenie kont

2.4. Konto księgowe - ogólny schemat rozumowania księgowego

2.5. Etyka w rachunkowości

Treści programowe - ćwiczenia

1. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych [U1]

1.1. Bilans majątkowy i rachunek wyników

1.2. Konta księgowe

1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

2. Wycena produktów pracy i podział wyniku finansowego [U1]

2.1. Kalkulacja kosztów jednostkowych

2.2. Produkty pracy

2.3. Wynik wynik finansowy i jego podział

Literatura:

Literatura podstawowa

1. S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2. D. Małkowska, Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2018.

3. E. Chojnacka, U. Wolszon, T. Zimnicki, Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.

4. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Literatura uzupełniająca

1. B. Gierusz, Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2016.

2. J. Gierusz, Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu.Test składa się z 20 pytań na każdy efekt (W1, W2) losowanych z puli około 100. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

W1 - 20 pytań - Egzamin +++

W2 - 20 pytań - Egzamin +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się jedno kolokwium:

1. księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych,

2. kalkulacja kosztów i sporządzanie uproszczonego bilansu i

rachunku zysków i strat.

U1 - kolokwium 1 "+++"

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

(zaliczenie- próg 60%)

Realizacja efektu osiągnięta jest przy czynnym/aktywnym uczestnictwie w 60% ćwiczeń, lub realizacji referatu.

K1 - rejestrowana aktywność "+++" lub referat "+++".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Małgorzata Kuna, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.