Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13-0-PrZaw
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Teoretyczne podstawy zagadnień, do których odnoszą się realizowane praktyki zawodowe.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem opiekuna praktyk: 160 godz.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie finansów i rachunkowości, związanych z praktyką gospodarczą - K_U02.

U2: Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w zakresie finansów, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu rachunkowości - K_U03.

U3: Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne:

K1: Dążenie do rozwoju: Student posiada świadomość konieczności ciągłego dążenia do samorozwoju przez poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności - K_K01.

K2: Sumienność i dokładność: Student potrafi współdziałać i pracować w ramach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne role - K_K02.

K3: Analityczne myślenie: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K03.

K4: Praca zespołowa: Student potrafi aktywnie uczestniczyć w zespołowej realizacji przedsięwzięć finansowo-księgowych wpływających na rozwój organizacji - K_K05.

K5: Komunikatywność: Student potrafi w sposób komunikatywny wyrażać swoje zdanie i formułować opinie na tematy związane z finansami i rachunkowością - K_K07.

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo studenta w pracach podejmowanych przez przyjmującą na praktyki organizację w trakcie realizowania różnych funkcji.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji mających zastosowanie w trakcie realizowanych przez organizację finansowo-księgowych funkcji.

Pełny opis:

W trakcie realizowania programu praktyk zawodowych student powinien zapoznać się z funkcjonującymi w organizacji strukturami, procesami, systemami, mechanizmami ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych rozwiązań w zakresie finansów i rachunkowości.

Celem praktyk jest w szczególności:

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, zasadami funkcjonowania organizacji działającej w warunkach gospodarczych,

• kształtowanie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki i zgodnych z efektami kształcenia,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, przekonywania partnerów w biznesie i negocjowania,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Nabywanie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie pożądanych w działaniu postaw powinno odbywać się w trakcie realizowanych przez studenta zadań w wybranych obszarach aktywności organizacji powiązanych z jej finansami.

Literatura:

Służąca uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do realizowania podejmowanych w organizacji zadań.

Metody i kryteria oceniania:

U1: obserwacja +++

U2: obserwacja +++

U3: obserwacja +++

K1: obserwacja +++

K2: obserwacja +++

K3: obserwacja +++

K4: obserwacja +++

K5: obserwacja +++

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)