Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13-0-SemDy
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse, bankowość, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa.

Całkowity nakład pracy studenta:

36 godzin seminaryjnych, 87 godzin indywidualnych konsultacji, 122 godziny pracy własnej przeznaczonych na studiowanie literatury oraz realizację kolejnych etapów związanych z opracowaniem pracy dyplomowej i przygotowaniem się do obrony.


Łączny czas pracy studenta 250 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych, którą wykorzysta w pracy dyplomowej (K_W02).

W2. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędne do wykorzystania podczas pisania pracy dyplomowej (K_W06).

W3. Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, potrzebne do stworzenia pracy dyplomowej z zakresu finansów i rachunkowości (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi analizować i interpretować zjawiska gospodarcze, w szczególności w kontekście finansów i powiązanych dyscyplin (K_U01).

U2. Student potrafi pozyskiwać wiedzę z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, oraz umiejętnie ją zastosować do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych (K_U02).

U3. Student potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim z obszaru finansów i rachunkowości (K_U09).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej zakresu finansów i rachunkowości jest dla studenta priorytetem (K_K01).

Metody dydaktyczne:

- biograficzna,

- giełda pomysłów,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadków,

- seminaryjna

Skrócony opis:

Podczas seminarium student poznaje zasady i wymagania, jakie powinna spełniać praca dyplomowa. Student zapoznaje się ze stroną redakcyjną wymaganą podczas pisania prac dyplomowych. Studenci zapoznają się z wybranymi obszarami tematycznymi, spośród których będą wybierali tematy swoich prac.

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne (pod opieką promotora) przygotowanie pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym.

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego.

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji.

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy.

5. Wybór odpowiednich metod badawczych.

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu.

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony hipotez.

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa

Wójcik, K., Piszę akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Brdulak, J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, warszawa 2008.

Wójcik, K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu, napisanie I rozdziału pracy,

II semestr - opracowanie i złożenie kompletnej pracy.

zaliczenie seminarium (złożenie pracy) (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

recenzja pracy: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

ocena pracy: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

egzamin licencjacki: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Robert Huterski, Urszula Król, Ewa Makowska, Jarosław Pawłowski, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Urszula Król, Jarosław Pawłowski, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Chojnacka-Pelowska, Danuta Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Jarosław Pawłowski, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Pełny opis:

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Danuta Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Ewa Makowska, Jarosław Pawłowski, Aleksander Zawadzki, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Pełny opis:

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Danuta Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Ewa Makowska, Aleksander Zawadzki, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Pełny opis:

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)