Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Start w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13-0-StBiz
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Start w biznesie
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 9 godzin - wykład

- 9 godzin – ćwiczenia

- 2 godziny – konsultacje

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 20 godzin


2. Praca własna studenta:

- 30 godzin - przygotowanie do zajęć

- 25 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Łącznie praca własna studenta: 55 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie kwestie prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – K_W11

W2: Zna i rozumie narzędzia wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MSP – K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MSP – K_U12

U2: Potrafi przekazać informacje dotyczące kwestii prawnych i zarządczych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MSP – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Potrafi dokonać analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa z sektora MSP w oparciu o serwisy informacyjno-usługowe dla przedsiębiorców typu biznes.gov.pl w celu pozyskania eksperckich informacji umożliwiających rozwiązywanie problemów z zakresu finansów i rachunkowości – K_K01

K2: Potrafi dokonać analizy problemów organizacyjnych w przedsiębiorstwie z sektora MSP z uwzględnieniem zobowiązań społecznych oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – K_K03

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć wykorzystuje się oprogramowanie MS Office.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - aspekty prawne

2. Zakładanie własnej firmy - aspekty zarządcze

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorstwa

2. Sektor MSP w Polsce

3. Pomysł na działalność gospodarczą

4. Wybór formy prawnej i pozostałych parametrów

5. Rejestracja działalności gospodarczej

6. Opodatkowanie działalności gospodarczej

7. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze małej firmy

8. Wykorzystanie rachunkowości w celach decyzyjnych

Ćwiczenia:

Analiza przypadków lub zadań lub danych ankietowych z zakresu przerabianych treści programowych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl

Literatura uzupełniająca

Banaszkiewicz A., Makowska E. (2018), Wybrane aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań ankietowych, [w:] Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, (red. D. Dziawgo) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 533, s. 23-30.

Killen M., From Single to Scale: How a Single Person, Small Business, or an Entrepreneur Can Grow Their Business to Profit, Berkeley, CA: Apress: Imprint: Apress, 2019

Stokes D.R., Small business management, London: Thomson, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 - zaliczenie pisemne +++

W2 - zaliczenie pisemne +++

Forma zaliczenia - test jednokrotnego wyboru - 30 pytań

Kryteria oceniania: zaliczenie od 18 punktów na 30 punktów

Ćwiczenia:

U1 - praca zespołowa nad studium przypadku, zadaniami lub analizą danych ankietowych +++

U2 - praca zespołowa nad studium przypadku, zadaniami lub analizą danych ankietowych +++

K1 - obserwacja pracy na zajęciach +++

K2 - obserwacja pracy na zajęciach +++

Forma zaliczenia:

Ocena na podstawie odpowiedzi pisemnych opracowywanych w podgrupach.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)