Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Umiejętności interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13-0-UmInt
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umiejętności interpersonalne
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy psychologii społecznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin pracy, w tym:

9 godzin pracy bezpośrednio z nauczycielem podczas ćwiczeń

21 godzin czytanie literatury

10 godzin w ramach wykonywania zadań indywidualnych na

platformie moodle

10 godzin przygotowanie do quizów

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna pojęcie kompetencji interpersonalnych i ich wymiary - K_W04

W2: zna podstawowe instrumenty komunikacyjne istotne w relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi - K_W04

W3: posiada podstawową wiedzę na temat zachowań asertywnych - K_W04

W4: zna strukturę prawidłowo sformułowanego celu - K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi sformułować cel w oparciu o regułę SMART - K_U06

U2: potrafi zdiagnozować potrzeby rozmówcy w oparciu o adekwatne pytania i parafrazę komunikacyjną - K_U11

U3: potrafi sformułować konstruktywną informację zwrotną - K_U06

U4: potrafi wywierać wpływ poprzez stosowanie procedury korygowania zachowań - K_U06, K_U12

U5: potrafi asertywnie reagować na prośby i krytykę - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi rozstrzygać dylematy oraz podejmować działania zawodowe wykorzystując dostępne narzędzia oraz wsparcie zewnętrzne - K_K01

K2: potrafi dokonać oceny działań i zakomunikować je w oparciu o zasady etyki oraz dokonywać wyborów adekwatnie do zasad i norm obowiązujących w organizacji - K_K02

K3: potrafi w jasny sposób wyrażać swoje zdanie oraz potrafi podejmować konkretne działania skupione na osiąganiu efektów organizacji i brać odpowiedzialność za te działania - K_K03

Metody dydaktyczne:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, gry dydaktyczne, testy typu papier-ołówek, symulacje, analizy przypadków, dyskusje grupowe, autoprezentacje.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do studentów kierunku finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych. Ma na celu nauczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną w kontaktach z klientami i współpracownikami.

Pełny opis:

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

- istota umiejętności interpersonalnych (adekwatność, stosowność, klarowność); W1, K1

- formułowanie celów interpersonalnych i biznesowych (reguła SMART); W4, U1, K1

- instrumenty skutecznego słuchania (zadawanie pytań, parafrazowanie, podsumowania); W2, U2, K2

- podstawowe zasady konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej; konstruktywne wyrażanie krytyki i pochwał (komunikat "JA"); W2, U3, K2, K3

- zachowania asertywne jako instrument radzenia sobie z presją i manipulacją (wyrażanie próśb, zgoda warunkowa, odmawianie, reagowanie na krytykę i pochwały, konfrontowanie opinii, egzekwowanie zachowań); W3, U4, U5, K2, K3

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

5. Stewart J., Mosty zamiast murów, Wyd. PWN, 2012

6. Kim Scott., Szef wymagający, szef wyrozumiały, MT Biznes, 2019

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań indywidualnych - U1, U2, U3, U4 (w pełnym stopniu +++); na zaliczenie co najmniej 60% punktów.

Obserwacja zaangażowania studenta w zadaniach indywidualnych oraz pracach grupowych

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 51% pkt

dst – 51 - 60% pkt

dst plus- 61 - 70% pkt

db – 71- 80% pkt

bdb 81%-100% - pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1840
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier-ołówek, symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, dyskusje grupowe (8 godz.).

Praca na platformie Moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, mini skrypty, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez Internet w Uwagach poniżej.

Przedmiot podlega ewaluacji w systemie USOS i w oparciu o ankietę oceniająca pracę zdalną w kursie na Moodle.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany podczas trzech sesji modułowych. Dwa moduły mają charakter zajęć stacjonarnych zaś jeden jest dedykowany pracy zdalnej asynchronicznej na platformie Moodle (link do kursu powyżej w akapicie "Strona przedmiotu".

Zakres tematyczny modułów:

I moduł, stacjonarny - wprowadzenie do zajęć, istota kompetencji interpersonalnych, wymiary kompetencji interpersonalnych, konstrukcja prawidłowo sformułowanego celu, formułowanie prawidłowych poleceń, instrumenty aktywnego słuchania (pytania, parafrazę).

II moduł, stacjonarny - istota zachowań asertywnych, asertywna procedury reagowania na prośby, struktura konstruktywnej informacji zwrotnej, procedura korygowania zachowań, podsumowanie zajęć - ocena przydatności zajęć dla praktyki biznesowej.

III moduł, zdalny off-line, Moodle - aplikacja poznanych instrumentów komunikacyjnych w sytuacjach społecznych, wykonanie zadań zaliczeniowych.

Wsparciem do realizacji przedmiotu jest kurs przygotowany na platformie Moodle (link w akapicie strona przedmiotu powyżej w zakładce cyklu 2021/2022)

Podczas sesji stacjonarnych są wykorzystywane metody aktywizujące uczestników: symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, testy indywidulane, dyskusje grupowe.

Podczas sesji zdalnych są wykorzystywane metody:

- metody służące prezentacji treści (pliki tekstowe, mini skrypty)

- metody rozwijające refleksyjne myślenie (testy diagnozujące kompetencje, quizy)

- metod odnoszących się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji (zadania, lekcje).

W kursie na Moodle opisano sposoby komunikowania się z prowadzącym oraz wymiar czasu dedykowany poszczególnym sesjom.

Zasady zaliczenia przedmiotu jak w warunkach ogólnych sylabusa (powtórzone w kursie na Moodle).

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 (pełna wersja elektroniczna skryptu znajduje się w kursie na Moodle)

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Uwagi:

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

Grupa 1: 21.11, godz. 8.00 - 11.15 (stacj.), 18.12, godz. 8.00 - 11.15 (on-line Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Grupa 2: 21.11, godz.. 11.30 - 12.50 (stacj.), 18.12, godz. 11.30 - 14.45 (online Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska
Prowadzący grup: Jolanta Jaworska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1840
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier-ołówek, symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, dyskusje grupowe (8 godz.).

Praca na platformie Moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, mini skrypty, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez Internet w Uwagach poniżej.

Przedmiot podlega ewaluacji w systemie USOS i w oparciu o ankietę oceniająca pracę zdalną w kursie na Moodle.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany podczas trzech sesji modułowych. Dwa moduły mają charakter zajęć stacjonarnych zaś jeden jest dedykowany pracy zdalnej asynchronicznej na platformie Moodle (link do kursu powyżej w akapicie "Strona przedmiotu".

Zakres tematyczny modułów:

I moduł, stacjonarny - wprowadzenie do zajęć, istota kompetencji interpersonalnych, wymiary kompetencji interpersonalnych, konstrukcja prawidłowo sformułowanego celu, formułowanie prawidłowych poleceń, instrumenty aktywnego słuchania (pytania, parafrazę).

II moduł, stacjonarny - istota zachowań asertywnych, asertywna procedury reagowania na prośby, struktura konstruktywnej informacji zwrotnej, procedura korygowania zachowań, podsumowanie zajęć - ocena przydatności zajęć dla praktyki biznesowej.

III moduł, zdalny off-line, Moodle - aplikacja poznanych instrumentów komunikacyjnych w sytuacjach społecznych, wykonanie zadań zaliczeniowych.

Wsparciem do realizacji przedmiotu jest kurs przygotowany na platformie Moodle (link w akapicie strona przedmiotu powyżej w zakładce cyklu 2021/2022)

Podczas sesji stacjonarnych są wykorzystywane metody aktywizujące uczestników: symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, testy indywidulane, dyskusje grupowe.

Podczas sesji zdalnych są wykorzystywane metody:

- metody służące prezentacji treści (pliki tekstowe, mini skrypty)

- metody rozwijające refleksyjne myślenie (testy diagnozujące kompetencje, quizy)

- metod odnoszących się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji (zadania, lekcje).

W kursie na Moodle opisano sposoby komunikowania się z prowadzącym oraz wymiar czasu dedykowany poszczególnym sesjom.

Zasady zaliczenia przedmiotu jak w warunkach ogólnych sylabusa (powtórzone w kursie na Moodle).

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 (pełna wersja elektroniczna skryptu znajduje się w kursie na Moodle)

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Uwagi:

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

Grupa 1: 21.11, godz. 8.00 - 11.15 (stacj.), 18.12, godz. 8.00 - 11.15 (on-line Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Grupa 2: 21.11, godz.. 11.30 - 12.50 (stacj.), 18.12, godz. 11.30 - 14.45 (online Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska
Prowadzący grup: Jolanta Jaworska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1840
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier-ołówek, symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, dyskusje grupowe (8 godz.).

Praca na platformie Moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, mini skrypty, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez Internet w Uwagach poniżej.

Przedmiot podlega ewaluacji w systemie USOS i w oparciu o ankietę oceniająca pracę zdalną w kursie na Moodle.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany podczas trzech sesji modułowych. Dwa moduły mają charakter zajęć stacjonarnych zaś jeden jest dedykowany pracy zdalnej asynchronicznej na platformie Moodle (link do kursu powyżej w akapicie "Strona przedmiotu".

Zakres tematyczny modułów:

I moduł, stacjonarny - wprowadzenie do zajęć, istota kompetencji interpersonalnych, wymiary kompetencji interpersonalnych, konstrukcja prawidłowo sformułowanego celu, formułowanie prawidłowych poleceń, instrumenty aktywnego słuchania (pytania, parafrazę).

II moduł, stacjonarny - istota zachowań asertywnych, asertywna procedury reagowania na prośby, struktura konstruktywnej informacji zwrotnej, procedura korygowania zachowań, podsumowanie zajęć - ocena przydatności zajęć dla praktyki biznesowej.

III moduł, zdalny off-line, Moodle - aplikacja poznanych instrumentów komunikacyjnych w sytuacjach społecznych, wykonanie zadań zaliczeniowych.

Wsparciem do realizacji przedmiotu jest kurs przygotowany na platformie Moodle (link w akapicie strona przedmiotu powyżej w zakładce cyklu 2021/2022)

Podczas sesji stacjonarnych są wykorzystywane metody aktywizujące uczestników: symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, testy indywidulane, dyskusje grupowe.

Podczas sesji zdalnych są wykorzystywane metody:

- metody służące prezentacji treści (pliki tekstowe, mini skrypty)

- metody rozwijające refleksyjne myślenie (testy diagnozujące kompetencje, quizy)

- metod odnoszących się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji (zadania, lekcje).

W kursie na Moodle opisano sposoby komunikowania się z prowadzącym oraz wymiar czasu dedykowany poszczególnym sesjom.

Zasady zaliczenia przedmiotu jak w warunkach ogólnych sylabusa (powtórzone w kursie na Moodle).

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 (pełna wersja elektroniczna skryptu znajduje się w kursie na Moodle)

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)