Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13fb-FUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse Unii Europejskiej
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotów Finanse i Finanse publiczne z I stopnia kierunku FiR.

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 18 godz. wykładu + 18 godz. ćwiczeń, 14 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna: 60 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 40 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie w sposób pogłębiony, statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym w kontekście finansowych aspektów integracji europejskiej - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi tworzyć prace pisemne, przygotowywać wystąpienia oraz prowadzić debaty w kontekście finansowych aspektów integracji europejskiej - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych dotyczących gospodarczych i społecznych wyzwań integracji europejskiej oraz współpracy z ekspertami w przypadku trudności z ich rozwiązywaniem - K_K01

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

Prezentacja Ms PowerPoint/PDF

Internetowe bazy prawne LEX i Legalis

Portal internetowy EMIS

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zagadnień finansowej integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wspólnej waluty, budżetu unijnego oraz pokryzysowych rozwiązań stabilizacyjnych.

Student identyfikuje instytucje finansowe służące integracji unii europejskiej oraz definiuje ich role w gospodarce.

Pełny opis:

Ustrój walutowy Unii Europejskiej.

Finanse Unii Europejskiej oraz ich planowanie i ochrona.

Budżet ogólny Unii Europejskiej.

Fundusze, inicjatywy wspólnotowe i instrumenty finansowe oraz mechanizmy finansowe w Unii Europejskiej.

Charakterystyka ogólna prawa finansowego Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej.

Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej.

Regulacje rynku finansowego Unii Europejskiej.

Ćwiczenia bazują na tych samych zagadnieniach w bardziej empirycznym ujęciu.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1, K1 odpowiednio do formy zajęć pozwalających na ich realizację.

Literatura:

Materiały z prezentacji wyświetlanych na wykładzie.

Cezary Kosikowski, „Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej”, LEX 2014.

Uzupełniająca:

Huterska A., Huterski R., Zdunek-Rosa E., Łapińska J.: Youth unemployment and employment rates in the European Union countries and its relationship with government expenditure level and structure, W: The 12th International Days of Statistics and Economics, September 6-8, 2018, Prague, Czech Republic : conference proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomáš (red.), 2018, Melandrium, ISBN 978-80-87990-14-8, s. 590-599

Praca zbiorowa, Global and regional implications of the euro area crisis, Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

Internetowe bazy prawne LEX i/lub Legalis

Portal internetowy EMIS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1 (++), U1 (++).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o referat i kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)