Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gry kierownicze w finansach i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-GryKiFR
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry kierownicze w finansach i rachunkowości
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osiągnięcie efektów uczenia się z zakresu finansów, analizy finansowej, rachunkowości, podstaw zarządzania, podstaw marketingu

Całkowity nakład pracy studenta:

bezpośrednie aktywne uczestnictwo w warsztatach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego - 18 godzin

konsultacje merytoryczne - 12 godzin

praca własna studenta: systematyczne przygotowywanie się do zajęć, analiza danych finansowych zawartych w raportach, opracowanie wariantów decyzyjnych, przygotowanie raportu końcowego - 70 godzin

Łącznie 100 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania, potrafi przeprowadzić analizę zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu procesów w zakresie finansów i rachunkowości oraz wykorzystać jej wyniki w praktycznym procesie podejmowania decyzji gospodarczych: K_U02


U2 - student potrafi analizować rozwiązania złożonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, podejmując odpowiednie praktyczne decyzje: K_U07


U3 - potrafi współdziałać i pracować w zespole w realizacji złożonych zadań z zakresu finansów i rachunkowości K_U12, K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy: K_K03

Metody dydaktyczne:

Symulacje komputerowe procesów zarządzania finansami i rachunkowości przedsiębiorstwa,

Model symulacyjny TOPSIM -General Management II,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Trening kierowniczy odbywa się w warunkach symulacyjnego komputerowego modelu zarządzania finansami przedsiębiorstwem. Model decyzyjny dotyczy opracowania strategii rozwoju i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Studenci podejmują decyzje finansowe, marketingowe i inwestycyjne. Celem opracowywanych strategii jest maksymalizacja wartości akcji przedsiębiorstwa i wartości dodanej dla akcjonariuszy. Studenci pracują w zespołach, analizują i rozwiązują problemy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii rozwoju.

- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości U1, U2

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej U3

kształcenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji menedżerskich U3

- oddziaływania na zmiany postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów (analiza wyniku finansowego osiągniętego przez uczestników i porównanie z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa w rzeczywistości) K1

Pełny opis:

General Management II jest komputerową symulacją strategicznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem, której celem jest kształcenie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstwem w praktyce. Symulacja łączy aspekty teorii zarządzania finansami z praktycznymi aspektami funkcjonowania biznesu.

Symulacja przedstawia realistyczny model przedsiębiorstwa i tym samym kształci kompetencje menedżerskie i umiejętności podejmowania decyzji finansowych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach daje możliwość uzyskania długotrwałych umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia w środowisku wirtualnym nieobciążonym realnym ryzykiem finansowym.

TOPSIM - General Management II jest interaktywną koncepcją systemu kształcenia, (która jest określana jako action learning) w oparciu o zasadę: Learning Busines by Doing Business.

Cele TOPSIM - General Management II:

- nabycie doświadczenia w zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstwa , przyjmując kompleksowe podejście, U1, U2, K1

- definiowanie celów i strategii finansowej przedsiębiorstwa U1,

- kształcenie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizę finansową, U1,U2,

- kształcenie zastosowania instrumentów księgowania kosztów, analizy dochodu, kalkulacji kosztów jednostkowych produktu i kosztów marginalnych, U1, U2,

- kontrola utrzymania dobrej pozycji finansowej przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji rynkowej, U1, U2,

- zdobycie praktyki skutecznego porozumiewania się przy rozwiązywaniu problemów zarządzania U3,

- wpływanie na proces podejmowania decyzji w ramach zespołu przy wykorzystaniu komputerowego modelu planistycznego U3,

Literatura:

TOPSIM General Management II, Participants Manual, Part I, TATA Interactive Systems _ Business Simulation GmbH, Tubingen 2011, (opracowanie i adaptacja R. Lorenczewski, Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK, Toruń 2020),

TOPSIM General Management II, Participants Manual, Part II, Financial Reports, TATA Interactive Systems _ Business Simulation GmbH, Tubingen 2011,

TOPSIM General Management II, Scenarios, TATA Interactive Systems _ Business Simulation GmbH, Tubingen 2011,

Studenci otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przed rozpoczęciem zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów na podstawie wypracowanej wartości rynkowej akcji,

oceny ratingu finansowego oraz wypracowanej wartości dla akcjonariuszy

U1 Wartość rynkowa akcji+++, Wycena ratingu finansowego++,

Wartość dodana dla akcjonariuszy++, Aktywność na zajęciach++

U2 Wartość rynkowa akcji+++, Wycena ratingu finansowego++,

Wartość dodana dla akcjonariuszy++, Aktywność na zajęciach++

U3 Wartość rynkowa akcji+++, Wycena ratingu finansowego++,

Wartość dodana dla akcjonariuszy++, Aktywność na zajęciach++,

K1 Wartość rynkowa akcji+++, Obserwacja++, Aktywność na zajęciach++.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)