Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gry kierownicze w finansach i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-GryKiFR
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry kierownicze w finansach i rachunkowości
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu finansów, analizy finansowej, rachunkowości, podstaw zarządzania, podstaw marketingu

Całkowity nakład pracy studenta:

bezpośrednie aktywne uczestnictwo w warsztatach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego - 18 godzin

konsultacje merytoryczne - 12 godzin

praca własna studenta: systematyczne przygotowywanie się do zajęć, analiza danych finansowych zawartych w raportach, opracowanie wariantów decyzyjnych, przygotowanie raportu końcowego - 70 godzin

Łącznie 100 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów, rachunkowości oraz ekonomii, zarządzania i marketingu, przeprowadzić analizę zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu procesów w zakresie finansów i rachunkowości, związanych z procesem podejmowania decyzji gospodarczych: K_U07


U2 - student analizuje rozwiązania elementarnych problemów z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, podejmując odpowiednie decyzje: K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 -Sumienność i dokładność: student potrafi współdziałać i pracować w ramach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne role: K_K02


K2 - Praca zespołowa: student potrafi aktywnie uczestniczyć w zespołowej realizacji przedsięwzięć finansowo-księgowych wpływających na rozwój organizacji: K_K05


K3 - Kreatywność: student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy: K_K06


Metody dydaktyczne:

Symulacje komputerowe procesów zarządzania finansami i rachunkowości przedsiębiorstwa,

TOPSIM - General Management II,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Trening kierowniczy odbywa się w warunkach symulowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Model decyzyjny opracowania strategii rozwoju i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Studenci podejmują decyzje finansowe, marketingowe i inwestycyjne.Celem strategii jest maksymalizacja wartości akcji przedsiębiorstwa i wartości dodanej dla akcjonariuszy. Studenci pracują w zespołach, analizują i rozwiązują problemy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii rozwoju.

- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości U1, U2

- kształcenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji menedżerskich K1, K2

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej K1

- oddziaływania na zmiany postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów (analiza wyniku finansowego osiągniętego przez uczestników i porównanie z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa w rzeczywistości) K1, K2

Pełny opis:

General Management II jest symulacją strategicznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem, której celem jest kształcenie umiejętności zarządzania finansami i rachunkowością przedsiębiorstwa w praktyce. Symulacja łączy aspekty teorii zarządzania finansami i rachunkowości z praktycznymi aspektami funkcjonowania biznesu.

Symulacja przedstawia realistyczny model przedsiębiorstwa i tym samym kształci kompetencje menedżerskie i umiejętności podejmowania decyzji finansowych. Daje możliwość szybkiego uzyskania długotrwałych umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia w środowisku wirtualnym nieobciążonym realnym ryzykiem finansowym.

TOPSIM - General Management II, jest interaktywną koncepcją systemu kształcenia, (która jest określana jako action learning) w oparciu o zasadę: Learning Busines by doing business.

Cele TOPSIM - General Management II:

- nabycie doświadczenia w zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstwa , przyjmując kompleksowe podejście, U1, U2, K2

- definiowanie celów i strategii finansowej przedsiębiorstwa K2, K3

- kształcenie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizę finansową, U1, U2, K3

- kształcenie zastosowania instrumentów księgowania kosztów, analizy dochodu, kalkulacji kosztów jednostkowych produktu i kosztów marginalnych, U1, U2. K3

- kontrola utrzymania dobrej pozycji finansowej przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji rynkowej, U1, U2,

- zdobycie praktyki skutecznego porozumiewania się przy rozwiązywaniu problemów zarządzania, K1, K2

- wpływanie na proces podejmowania decyzji w ramach zespołu przy wykorzystaniu komputerowego modelu planistycznego K1, K2.

Literatura:

Participants Manual, TOPSIM General Management II TATA Interactive Systems _ Business Simulation GmbH, Tubingen 2011,

wersja polska Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK, Toruń 2014,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów na podstawie wypracowanej wartości rynkowej akcji,

oceny ratingu finansowego oraz wypracowanej wartości dla akcjonariuszy

U1 Wartość rynkowa akcji+++, Wycena ratingu finansowego++,

Wartość dodana dla akcjonariuszy++

U2 Wartość rynkowa akcji+++, Wycena ratingu finansowego++,

Wartość dodana dla akcjonariuszy++

K1 Wartość rynkowa akcji+++, obserwacja++, samoocena studentów+++

K2 Wartość rynkowa akcji+++, obserwacja++, samoocena studentów+++

K3 Wartość rynkowa akcji+++, obserwacja++, samoocena studentów+++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lorenczewski
Prowadzący grup: Ryszard Lorenczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)