Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-HisRach
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia rachunkowości
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak majątek, kapitał, należności i zobowiązania, sprawozdawczość finansowa.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład: 18 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - egzamin: 27 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą rozwoju rachunkowości i jej miejsca w systemie nauk społecznych K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi, wykorzystując posiadana wiedzę i właściwe źródła, analizować, interpretować i wyjaśniać podstawowe zdarzenia finansowe zachodzące w jednostkach gospodarczych w kontekście historycznym K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości. K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawowe "wydarzenia" dotyczące historii rachunkowości, począwszy od czasów starożytnych do współczesnych, a dotyczące nauki i praktyki rachunkowości. Przedstawione będą podstawowe teorie ewidencyjne, wyceny, oraz rozwój sprawozdawczości, norm prawnych i instytucji rachunkowości.

Do realizacji tego przedmiotu niezbędna jest podstawowa wiedza zdobyta na wcześniejszych wykładach z przedmiotów: rachunkowość lub rachunkowość finansowa.

Pełny opis:

Poruszane grupy zagadnień na wykładzie (W1, U1, K1):

Rachunkowość analfabetów - wycinanie karbów i calcule

Rachunkowość w starożytnym Rzymie, Grecji i na Bliskim Wschodzie.

Początki nauki rachunkowości (Traktat Luki Paciolego – pierwsza znana książka z rachunkowości, Wenecja 1494).

Ekonometryczna teoria rachunkowości według Pawła Ciompy (1910).

Teoria konta księgowego i plany kont.

Historia teorii bilansowych (bilans statyczny, dynamiczny (E. Schmalenbacha).

Teoria modeli ewidencyjnych (teoria J.F. Schara, J.F. Walickiego, T. Pechego, M. Gmytrasiewicz, W. Brzezina).

Skrzywanowska szkoła rachunkowości.

Problemy wyceny w rachunkowości - koncepcje rachunkowości inflacyjnej.

Historia stowarzyszeń zawodowych księgowych na świecie i w Polsce.

Normy prawne i standardy rachunkowości.

Jak zmieniała się sprawozdawczość.

Historia rachunkowości na ziemiach polskich.

Jak zmieniały się paradygmaty rachunkowości.

Teorie badań nad rozwojem rachunkowości.

Literatura:

L. Pacioli, Tractatus XI de Computis et Scripturis. Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Traktat o rachunkowości wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007, SKwP, Warszawa 2007

A. Grodek, I Surma, Z historii rachunkowości w Polsce i Gdańsku w wieku XVI. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 1959.

E. Wojciechowski, Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1963.

M. Schefs, Z historii księgowości. Luca Pacioli, Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1939.

M. Gmytrasiewicz (red.), Polska Szkoła Rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa 2004.

W. Brzezin, Teoria modeli ewidencyjnych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1980.

G. Świderska, Bilans dynamiczny – teorie i aktualne znaczenie, SGPiS, Warszawa 1989,

S. Sojak (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, SKwP, Warszawa 2007.

S. Sojak (red.), Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

S. Sojak (red.), Abacus – od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.

S. Sojak (red.), Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Metody i kryteria oceniania:

wykład: W1, U1, K1: egzamin +++

Egzamin testowy na platformie Moodle.

Punktacja:

a) odpowiedź prawidłowa 2 punkty

b) odpowiedź nieprawidłowa -1 punkt

c) brak odpowiedzi 0 punktów

Ocena pozytywna: minimum 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sojak
Prowadzący grup: Sławomir Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)