Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym i układowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-RaPoUUk
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym i układowym
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin - wykład

9 godzin ćwiczenia, 5 godzin - konsultacje z wykładowcą

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 32 godzin

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 45 godzin

Razem nakład pracy studenta 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Zna i rozumie podstawowe - z punktu widzenia finansów i rachunkowości - relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji i organizacji ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa finansowego.

K_W05 Zna i rozumie podstawowe zasady racjonalnego podejmowania decyzji finansowych oraz ich skutki.

K_W06 Zna i rozumie metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

K_W07 Zna i rozumie cele, istotę, charakter i wzajemne powiązania procesów finansowych, sposobów ich ewidencji oraz wdrażania zmian w tym zakresie.

K_W08 Zna i rozumie - z punktu widzenia finansów i rachunkowości - normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne, ich źródła, zmiany i sposoby działania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi - wykorzystując różne źródła - prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 Kreatywność: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, studium przypadków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych

Skala ocen na egzaminie - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium w formie pytań otwartych

Skala ocen na kolokwium - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podstawy prawne i ekonomiczne ogłoszenia upadłości i jej skutki. Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości wynikające z prawa upadłościowego. Inwentaryzacja majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Metody wyceny masy upadłości. Wybrane problemy ewidencyjne związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości likwidacyjnej: odpisy aktualizujące wartość aktywów w związku z postawieniem jednostki w stan upadłości, tworzenie rezerwy na koszty postępowania upadłościowego, wykorzystanie informacji z bilansu do oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania upadłościowego z majątku jednostki, rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka, ewidencja kosztów w jednostce postawionej w stan upadłości. Sprawozdanie rachunkowe syndyka. Rachunkowość w postępowaniu układowym.

Literatura:

1. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, Difin 2005

2. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe, Difin 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)