Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie cenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-StrCen
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie cenowe
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 9 godzin - wykład

- 9 godzin - ćwiczenia

- 2 godziny – konsultacje

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 20 godzin


2. Praca własna studenta:

- 15 godzin - przygotowanie do zajęć

- 15 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Łącznie praca własna studenta: 30 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie zasady ustalania cen w konkurencyjnym otoczeniu – K_W09

W2: Zna i rozumie wpływ wybranych strategii cenowych na ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa – K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi na podstawie analizy sytuacji przedsiębiorstwa wskazać właściwą strategię cenową i metody jej adaptacji do warunków rynkowych – K_U07

U2: Potrafi wyliczyć cenę przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Krytycznie wybiera metody ustalania cen niezbędne do rozwiązania studium przypadku i konsultuje ich adekwatność z ekspertem – K_K01

K2: Dyskutuje i generuje rozwiązania stawianego problemu z zakresu strategii cenowych dostrzegając bieżące uwarunkowania rynkowe– K _K03

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć część zadań rozwiązywana jest z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rolą procedur podejmowania decyzji cenowych w warunkach wolnego rynku i ich wpływu na rentowność krótkookresową i długookresową jednostek gospodarczych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Cena jako kategoria ekonomiczna.

2. Podstawowe strategie cenowe a cykl życia produktu.

3. Determinanty stosowania wybranych strategii kosztowych, popytowych i konkurencyjnych.

3. Wybrane zagadnienia problemowe:

- Formuły cenowe.

- Optymalna cena sprzedaży.

- Decyzje cenowe w sytuacjach szczególnych (dolne granice cen).

- Zarządzanie strukturą produktów z wykorzystanie modelu Boston Consulting Group.

- Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych.

- Cena w rachunku kosztów docelowych.

Ćwiczenia:

1. Rachunek kosztów jako baza informacyjna dla decyzji cenowych.

2. Wybrane zagadnienia problemowe:

- Kosztowe formuły cenowe

- Optymalna cena sprzedaży.

- Decyzje cenowe w sytuacjach szczególnych (dolne granice cen).

- Decyzje cenowe usług przy zróżnicowanym popycie i niewykorzystywanych

zdolnościach wytwórczych.

3. Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych

4. Cena w rachunku kosztów docelowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK, Toruń 2015, rozdział XIV.

Literatura uzupełniająca:

Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.

Ruskin-Brown I., Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.

Banaszkiewicz A., Makowska E., The pricing policy for hotel services in Poland in the light of surveys, [w :] Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic, proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain, 4-5 November 2020 / ed.: Khalid S. Soliman, [Norristown, Pa], International Business Information Management Association: 2020, s. 1905-1914.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 – zaliczenie pisemne +++

W2 – zaliczenie pisemne +++

Forma zaliczenia – test jednokrotnego wyboru – 30 pytań

Kryteria oceniania: zaliczenie od 18 punktów na 30 punktów

Ćwiczenia:

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

K1 - obserwacja pracy na zajęciach +++

K2 - obserwacja pracy na zajęciach +++

Forma zaliczenia:

kolokwium w postaci zadań (łącznie 20 punktów, 12 na zaliczenie)

aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)