Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie rentownością i płynnością finansową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-ZaRenPF
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie rentownością i płynnością finansową
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość finansowa. Analiza finansowa.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 18 godz. wykładu, 9 godz. ćwiczeń, 43 godz. konsultacji.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do zaliczenia przedmiotu 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godz.

Razem nakład pracy studenta 125 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ocenia sytuacje finansową w zakresie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

K1: Interpretuje sprawozdanie finansowe - K_U01

K2: Analizuje przyczyny zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Współdziała i pracuje z osobami w grupie - K_K02

U2: Analizuje i wnioskuje w zakresie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa - K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem jest wykształcenie umiejętności:

- posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy płynności finansowej;

- wykorzystywania różnorodnych metod w analizie płynności finansowej;

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników;

- wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń oraz dalszej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy płynności finansowej;

- wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy płynności finansowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Istota i cele analizy rentowności i płynności finansowej.

2. Źródła analizy rentowności i płynności finansowej.

3. Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu rentownością i płynnością finansową.

4. Ocena poziomu kapitału obrotowego netto.

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie gotówką, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim.) Rola informacji w zarządzaniu płynnością finansową.

6. Zarządzanie rentownością handlową, ekonomiczna i finansową.

Literatura:

Goldmann K., Analiza sytuacji finansowej, [w:] Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty zarządcze, Sojak S. (red.),Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008; Grzegorz Michalski, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo: CeDeWu.pl 2010; red. Tomasz Cicirko , Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1: Egzamin pisemny +++, Prezentacja +++

K1: Prezentacja +++, Egzamin pisemny +

K2: Prezentacja ++, Egzamin pisemny +

U2: Egzamin pisemny +++

Ćwiczenia:

W1: Kolokwium +++, Projekt +++

K1: Projekt +++, Kolokwium +

K2: Projekt ++, Kolokwium+

U1: Projekt +++

U2: Kolokwium +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)