Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F21-AF-RaGKK
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Rachunkowość

2. Rachunkowość finansowa

3. Rachunkowość podatkowa

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta – 175h:

1. Liczba godzin kontaktowych – 40h:

- zajęcia realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego – 27h,

- konsultacje merytoryczne – 13h.

2. Praca własna studenta – 95h.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania – 40h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna i rozumie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w grupach kapitałowych (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe podmiotów tworzących grupy kapitałowe (K_U01).

U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych (K_U03).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Jest gotów do pozyskiwania informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu rachunkowości grup kapitałowych i konsolidacji sprawozdań finansowych - K_K01.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości grup kapitałowych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, obejmującej:

- istotę rachunkowości grup kapitałowych,

- metodę konsolidacji pełnej,

- metody proporcjonalną oraz praw własności.

Pełny opis:

1. Istota rachunkowości grup kapitałowych:

- związki zachodzące pomiędzy podmiotami gospodarczymi,

- grupa kapitałowa,

- konsolidacja sprawozdań finansowych,

- zasady (polityka) rachunkowości grup kapitałowych.

2. Metoda konsolidacji pełnej:

- korekty kapitałowe,

- eliminacja transakcji wzajemnych,

- odpisy wartości firmy,

- aktualizacja kapitałów mniejszości,

3. Metody proporcjonalna oraz praw własności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Raciński, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021.

2. M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. A. Gierusz, M. Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk 2010.

5. A. Helin, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzać sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, ODDK Gdańsk 2009.

Uregulowania prawne:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. z 2017 r. poz. 676.

3. Krajowe Standardy Rachunkowości.

4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniające:

- W1 – Egzamin (zaliczenie od 60%) +++

- U1 – Kolokwium nr 1 (zaliczenie od 60%) +++

- U2 – Kolokwium nr 2 (zaliczenie od 60%) +++

- K1 – Aktywność +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W ramach zajęć wykorzystane zostaną dwie następujące platformy:

1. MOODLE – zarządzanie materiałami dydaktycznymi oraz zaliczeniami.

2. MS TEAMS – zarządzanie komunikacją.

MOODLE

Platforma Moodle wykorzystana zostanie do zarządzania materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi w trakcie zajęć oraz zaliczeniami weryfikującymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia (kolokwia oraz egzamin). W związku z tym na platformie Moodle przygotowany został kurs pod tytułem „202XL - Rachunkowość grup kapitałowych ... - Studia zaoczne”. Zapisanie się do kursu wymaga podania klucza dostępu, który udostępniony zostanie podczas pierwszy zajęć.

MS TEAMS

Platforma MS Teams wykorzystana zostanie do zarządzania komunikacją pomiędzy prowadzącym a studentami. W związku z tym utworzony został tam zespół pod nazwą „202XL - RGK – F4T”. Zapisanie się do zespołu wymaga podania kodu zespołu, który udostępniony zostanie podczas pierwszych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W ramach zajęć wykorzystane zostaną dwie następujące platformy:

1. MOODLE – zarządzanie materiałami dydaktycznymi oraz zaliczeniami.

2. MS TEAMS – zarządzanie komunikacją.

MOODLE

Platforma Moodle wykorzystana zostanie do zarządzania materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi w trakcie zajęć oraz zaliczeniami weryfikującymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia (kolokwia oraz egzamin). W związku z tym na platformie Moodle przygotowany został kurs pod tytułem „202XL - Rachunkowość grup kapitałowych ... - Studia zaoczne”. Zapisanie się do kursu wymaga podania klucza dostępu, który udostępniony zostanie podczas pierwszy zajęć.

MS TEAMS

Platforma MS Teams wykorzystana zostanie do zarządzania komunikacją pomiędzy prowadzącym a studentami. W związku z tym utworzony został tam zespół pod nazwą „202XL - RGK – F4T”. Zapisanie się do zespołu wymaga podania kodu zespołu, który udostępniony zostanie podczas pierwszych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)