Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość projektów unijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F21-AF-RaPRu
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość projektów unijnych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 9g. /ćwiczenie 9 g. /konsultacje 12 g): 30 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 45 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 50 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna w zaawansowanym stopniu możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb finansowo-księgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej prezentacji projektu w sprawozdaniu finansowym. [K_W05]

W2. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym skutki finansowe i majątkowe realizacji projektów ze środków unijnych. [K_W06]

W3. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym - przepisy prawa regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy unijnych. Zna zasady: wyceny, prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych. [K_W07]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową, majątkową oraz wyniki jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez odpowiednią wycenę skutków finansowych tych zdarzeń. [K_U04]


U2. Student sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i opodatkowanie środków pochodzących z UE (VAT i Podatek dochodowy). Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów unijnych w księgach rachunkowych. [K_U05]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości i podatków w aspekcie prawidłowej ewidencji i opodatkowania środków unijnych. [K_K01]


K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań związanych z realizacją projektu unijnego. [K_K03 ]

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej (Power Point)

2. Ćwiczenia:

a) księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

b) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla instytucji nadzorujących projekty

c) obliczanie podatków wynikających z zaangażowania środków UE

d) referaty/dyskusja nt. rodzajów i dostępności środków UE oraz ogólnych zasad rachunkowości w aspekcie środków pochodzących z UE.


Wykład i ćwiczenia wspomagane są platformą e-learningową (Moodle)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość projektów unijnych zawiera treści dotyczące księgowego oraz podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych z korzystaniem przez jednostki ze środków pochodzących z UE. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki rachunkowości środków unijnych w księgach rachunkowych lub uproszczonych ewidencjach beneficjentów tych środków. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z jednoczesnym ich dostosowaniem do wymogów sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące z ramienia UE.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Wprowadzenie (W1)

2. Rodzaje obowiązków ewidencyjnych w polskim prawie (W1)

3. Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (W1)

4. Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont (W2)

5. Kwalifikowalność wydatków. (W2)

6. Zasady ewidencji kosztów związanych z dotacją (W3)

7. Zasady ewidencji przychodów z dotacji (W3)

8. Zasady ewidencji środków pieniężnych i majątku trwałego (W3)

9. Opodatkowanie środków pochodzących z UE (W3)

10. Sprawozdawczość finansowa środków pochodzących z UE (W2)

Treści programowe ćwiczeń:

1. Dyskusja nt. z zakresu środków UE, roli służb księgowych w projektach unijnych (K1)

2. Dyskusja - Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, (K2)

3. Zadania - Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (U1)

4. Zadania - Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych (z pomocą arkusza kalkulacyjnego) zgodnie z tematami wykładów. (U2)

Literatura:

1.Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

2. H. Kędziora, Wyodrębniona ewidencja operacji w projektach finansowanych ze źródeł unijnych, ODDK Gdańsk 2010

3. A. Zawadzki, Grants in the financial statements of Polish sports clubs, Journal of Physical Education and Sport, 2020, Tom: 20 suppl. 5, DOI:10.7752/jpes.2020.s5382

4. A. Zawadzki, Subsidies in the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange , Ekonomia i Prawo, 2020, vol. 19, nr 3, s.585-599. DOI:10.12775/EiP.2020.039

5. A. Zawadzki, Porównywalność sprawozdań finansowych podmiotów korzystających z dotacji unijnych, W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1: Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek / Kuzior Anna, Szewieczek Aleksandra (red.), 2016, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s.148-157.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

w formie testu. Test składa się z 30 (10-W1, 10-W2, 10-W3) pytań jednokrotnego wyboru

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie wykładu następuje przy uzyskaniu minimum punktów ze wszystkich efektów.

Zaliczenie ćwiczeń:

Student księguje w wybranej przez siebie technice (kartka, arkusz kalkulacyjny) zestaw 15 operacji gospodarczych oraz sporządza sprawozdanie z wydatków kwalifikowanych.

Punktacja:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Dodatkowo na ocenę końcową wpływa aktywność rejestrowana na zajęciach i/lub referaty studentów.

W1, W2, W3 - Egzamin - "+++"

U1, U2 - Zaliczenie/kolokwium - "+++"

K1, K2 - Referaty i/lub aktywność rejestrowana na ćwiczeniach - "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna)

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)