Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Raportowanie zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F21-AF-RaZin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Raportowanie zintegrowane
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 9 godzin – wykład

- 16 godzin – konsultacje merytoryczne

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 25 godzin

2. Praca własna studenta:

- 15 godzin - przygotowanie do zajęć

- 10 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe standardy raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej – K_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada praktyczne umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki na podstawie raportów zintegrowanych – K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności zidentyfikować dobre praktyki prezentacji interesariuszom dokonań jednostki w zakresie zrównoważonego rozwoju– K_K01

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, studium przypadku, sytuacyjna; wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczącej podstawowych standardów raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, źródeł informacji wykorzystywanych do przygotowania raportów zintegrowanych, a także wykształcenie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki oraz jej prezentacji interesariuszom jednostki.

Pełny opis:

W trakcie zająć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Raportowanie zintegrowane sposobem na zamknięcie luki wartości stanowiącej efekt zróżnicowania postrzegania wartości przez interesariuszy

2. Możliwości sporządzania raportu zintegrowanego w polskim systemie prawnym

3. Analiza standardów raportowania danych pozafinansowych

4. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym

Literatura:

INTERNATIONAL FRAMEWORK JANUARY 2021 https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 860) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy – tzw. Dyrektywa NFRD https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0095

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – tzw. dyrektywa CSRD https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 – tzw. Taksonomia UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

ESRS - unijne standardy raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju https://www.gov.pl/web/finanse/europejskie-standardy-sprawozdawczosci-zrownowazonego-rozwoju-przyjete2

Ciechan-Kujawa M., Użyteczność raportów CSR w ocenie stopnia zaangażowania przedsiębiorstw w odpowiedzialność społeczną, [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 311, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2013.

Piesiewicz, M.; Ciechan-Kujawa, M.; Kufel, P. Differences in Disclosure of Integrated Reports at Energy and Non-Energy Companies. Energies 2021, 14, 1253. https://doi.org/10.3390/en14051253

Pietkiewicz Monika, Raporty niefinansowe jako źródło informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości, Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023, str. 107-124, ISBN: 978-83-231-5197-5

Szadziewska, A., Majchrzak, I., Remlein, M., & Szychta, A. (2021). Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z oo.

Veltri S., Silvestri A. (2020), The value relevance of corporate financial and nonfinancial information provided by the integrated report: A systematic review, „Business Strategy and the Environment”, 29 (8), 3038-3054.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - ocena raportu zintegrowanego+++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)