Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość projektów unijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F21-RJ-RaPrU Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość projektów unijnych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 1 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 9 g. /ćwiczenia 9g. /konsultacje 22 g.): 40 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 50 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 35 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna w zaawansowanym stopniu możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb finansowo-księgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej prezentacji projektu w sprawozdaniu finansowym. [K_W05]

W2. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym skutki finansowe i majątkowe realizacji projektów ze środków unijnych. [K_W06]

W3. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym - przepisy prawa regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy unijnych. Zna zasady: wyceny, prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych. [K_W07]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową, majątkową oraz wyniki jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez odpowiednią wycenę skutków finansowych tych zdarzeń. [K_U04]


U2. Student sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i opodatkowanie środków pochodzących z UE (VAT i Podatek dochodowy). Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów unijnych w księgach rachunkowych. [K_U05]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości i podatków w aspekcie prawidłowej ewidencji i opodatkowania środków unijnych. [K_K01]


K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań związanych z realizacją projektu unijnego. [K_K03 ]

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej (Power Point)

2. Ćwiczenia:

a) księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

b) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla instytucji nadzorujących projekty

c) obliczanie podatków wynikających z zaangażowania środków UE

d) dyskusja/referaty nt. rodzajów i dostępności środków UE oraz ogólnych zasad rachunkowości w aspekcie środków pochodzących z UE.


Wykład i ćwiczenia wspomagane są platformą e-learningową (Moodle)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość projektów unijnych zawiera treści dotyczące księgowego oraz podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych z korzystaniem przez jednostki ze środków pochodzących z UE. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki rachunkowości środków unijnych w księgach rachunkowych lub uproszczonych ewidencjach beneficjentów tych środków. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z jednoczesnym ich dostosowaniem do wymogów sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące z ramienia UE.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Wprowadzenie (W1)

2. Rodzaje obowiązków ewidencyjnych w polskim prawie (W1)

3. Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (W1)

4. Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont (W2)

5. Kwalifikowalność wydatków. (W2)

6. Zasady ewidencji kosztów związanych z dotacją (W3)

7. Zasady ewidencji przychodów z dotacji (W3)

8. Zasady ewidencji środków pieniężnych i majątku trwałego (W3)

9. Opodatkowanie środków pochodzących z UE (W3)

10. Sprawozdawczość finansowa środków pochodzących z UE (W2)

Treści programowe ćwiczeń:

1. Referaty z zakresu środków UE, dyskusja na temat roli służb księgowych w projektach unijnych (K1)

2. Referaty - Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, dyskusja na ww. tematy (K2)

3. Zadania - Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (U1)

4. Zadania - Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych (z pomocą arkusza kalkulacyjnego) zgodnie z tematami wykładów. (U2)

Literatura:

1.Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

2. H. Kędziora, Wyodrębniona ewidencja operacjiw projektach finansowanych ze źródeł unijnych, ODDK Gdańsk 2010

3. M. Lech, D. Wszołek-Lech, Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ODDK Gdańsk 2010

4. Sojak S. , Stankiewicz J. Podstawy rachunkowości, TNOIK Toruń, Wydania od 2002 do 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

w formie testu. Test składa się z 30 (10-W1, 10-W2, 10-W3) pytań losowanych z puli 60. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie ćwiczeń:

Student księguje w wybranej przez siebie technice (kartka, arkusz kalkulacyjny) zestaw 15 operacji gospodarczych oraz sporządza sprawozdanie z wydatków kwalifikowanych.

Punktacja (procent prawidłowo zaksięgowanych operacji i sporządzonych sprawozdań):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Dodatkowo na ocenę końcową wpływa aktywność rejestrowana na zajęciach i/lub referaty studentów.

W1, W2, W3 - Egzamin - "+++"

U1, U2 - Zaliczenie/kolokwium - "+++"

K1, K2 - Referaty i/lub aktywność rejestrowana na ćwiczeniach - "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna)

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kłobukowska, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Justyna Kłobukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kłobukowska, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.