Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Standardy sprawozdawczości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-0-StSpFi
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych – zajęcia w latach ubiegłych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta – 150h:

1. Liczba godzin kontaktowych – 45h:

- zajęcia realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego – 18h,

- konsultacje merytoryczne – 27h.

2. Praca własna studenta – 75h.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania – 30h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę i charakter sprawozdawczości finansowej sporządzanej według krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz powiązania pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a sytuacją majątkową, finansową i osiąganymi wynikami jednostki. - K_W07.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zdarzeń gospodarczych w celu ujęcia ich i sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF - K_U01.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii według krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla celów sprawozdawczości finansowej - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie stacjonarnej

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ustalonych terminach - zgodnie z planem zajęć.

Wykład został podzielony na następujące tematy:

1) Standardy sprawozdawczości finansowe - zagadnienia wstępne,

2) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości.

3) Założenia koncepcyjne do MSSF/ MSR.

4) MSR 1 i MSSF 1.

5) MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

6) MSR 10 Zdarzenia następujące po dacie raportowej.

7) MSSF 13 Wartość godziwa.

8) MSR 38 Aktywa niematerialne.

9) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.

10) MSR 2 Zapasy.

11) MSSF 15 Przychody z umów z klientami.

12) MSSF 16 leasing.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

2. Wybrane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Pełny opis:

Wszystkie prezentowane zagadnienia zostały podzielone na następujące moduły: (W1, U1, K1):

1) Standardy sprawozdawczości finansowe - zagadnienia wstępne,

2) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości.

3) Założenia koncepcyjne do MSSF/ MSR.

4) MSR 1 i MSSF 1.

5) MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

6) MSR 10 Zdarzenia następujące po dacie raportowej.

7) MSSF 13 Wartość godziwa.

8) MSR 38 Aktywa niematerialne.

9) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.

10) MSR 2 Zapasy.

11) MSSF 15 Przychody z umów z klientami.

12) MSSF 16 leasing.

Literatura:

- Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2013, IASB, SKwP, oraz nowo przyjmowane standardy;

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, www.mf.gov.pl;

- Krajowe Standardy Rachunkowości, www.mf.gov.pl;

- Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Najnowsze Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, SKwP

Warszawa 2012;

- Hasik W., Nita B., Sprawozdanie finansowe według MSSF, wyd. WKP 2019.

- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.);

- Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 20 pytań na każdy efekt (W1, U1). Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Zaliczenie egzaminu pisemnego z przedmiotu wymaga min. 60% poprawnych odpowiedzi z każdego bloku (W1, U1).

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5"

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze zimowym 2021/22 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams i platformy Moodle (link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1379).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Zaliczenie przedmiotu oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się zdalnie na podstawie wyników uzyskanych w quizie końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze zimowym 2021/22 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams i platformy Moodle (link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1379).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Zaliczenie przedmiotu oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się zdalnie na podstawie wyników uzyskanych w quizie końcowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)