Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i rewizja sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-AiRSF Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Analiza i rewizja sprawozdań finansowych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość finansowa.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 18 godz. wykładu, 9 godz. ćwiczeń, 50 godz. konsultacji.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do zaliczenia przedmiotu 40 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 33 godz.

Razem nakład pracy studenta 150 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ocenia sytuacje finansową przedsiębiorstwa - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

K1: Interpretuje sprawozdanie finansowe - K_U01

K2: Analizuje przyczyny zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Współdziała i pracuje z osobami w grupie - K_K02

U2: Analizuje i wnioskuje w zakresie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - K_K03


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem jest wykształcenie umiejętności:

- posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy finansowej i rewizji finansowej;

- wykorzystywania różnorodnych metod w analizie;

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowych;

- wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń oraz dalszej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej;

- wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Koncepcje, założenia i zasady rachunkowości a sprawozdania finansowe. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych.

2. Elementy składowe sprawozdania finansowego i ich wartość informacyjna. Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

3. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu na podstawie sprawozdania finansowego w kontekście kontynuowania działalności przez podmiot. Wykorzystanie analizy wstępnej i wskaźnikowej: płynności, sprawności działania, zadłużenia, rentowności. Analiza dyskryminacyjna.

4. Znaczenie regulacji prawnych - Ustawa o rachunkowości

z 1994 r. a dyrektywy Unii Europejskiej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, regulacje ustawowe - ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, KIBR.

Wymagania kwalifikacyjne i inne wobec biegłych rewidentów, niezależność biegłego rewidenta, formy wykonywania zawodu i świadczenie usług przez biegłych rewidentów.

6. Regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych: obowiązek badania sprawozdań finansowych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, cel badania sprawozdań finansowych, treści opinii i raportu biegłego rewidenta, normy badania sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

7. Metody i zakres rewizji ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: ocena ryzyka badania, plan badania ksiąg i sprawozdania finansowego, metody badania zgodności, wiarygodności i prawdziwości, dokumentacja rewizyjna, przykłady .

8. Dyskusja i analiza przypadków w oparciu o sytuacje z praktyki gospodarczej oraz publikowane sprawozdania finansowe i opinie biegłych rewidentów.

Literatura:

Goldmann K., Analiza sytuacji finansowej, [w:] Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty zarządcze, Sojak S. (red.), Difin, Warszawa 2009;

D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1: Egzamin pisemny +++, Prezentacja +++

K1: Prezentacja +++, Egzamin pisemny +

K2: Prezentacja ++, Egzamin pisemny +

U2: Egzamin pisemny +++

Ćwiczenia:

W1: Kolokwium +++, Projekt +++

K1: Projekt +++, Kolokwium +

K2: Projekt ++, Kolokwium+

U1: Projekt +++

U2: Kolokwium +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Goldmann
Prowadzący grup: Katarzyna Goldmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Bożena Kołosowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Bożena Kołosowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Bożena Kołosowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.