Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt i kontrola wewnętrzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-AuKW Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Audyt i kontrola wewnętrzna
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 21 godzin.

2. Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin.

3. Konsultacje z wykładowcą: 10 godzin.

4. wykład: 9 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą dyscypliny finanse i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji

K_W07 Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje - z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach - wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa oraz gospodarstw domowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk finansowych, rozszerzoną o zdolność pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Analityczne myślenie: posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalenie ich hierarchii.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, studium przypadków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

1. Istota monitorowania, weryfikacji i oceny skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

2. Kontrola i audyt – podobieństwa i różnice

2. Definicja i zadania audytu wewnętrznego: audyt wewnętrzny a rewizja finansowa, controlling, nadzór korporacyjny; miejsce audytu wewnętrznego w organizacji i JSFP; rodzaje audytu wewnętrznego (finansowy, operacyjny, informatyczny, funduszy unijnych); wymagania kwalifikacyjne stawiane audytorom wewnętrznym; Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;

metodologia i proces audytu wewnętrznego; dokumenty w audycie wewnętrznym.

3. Cele i funkcje kontroli wewnętrznej: rodzaje kontroli i zasady postępowania kontrolnego; organizacja kontroli wewnętrznej; standardy i ogólnie przyjęte kodeksy postępowania kontroli wewnętrznej; miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji; odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną; zasady przygotowania regulaminu i procedur komórki kontroli wewnętrznej; metodologia badań kontrolnych; charakterystyka etapów postępowania

Literatura:

Winiarska K., Audyt wewnętrzny, Teoria i zastosowanie Difin, Warszawa 2017

Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002

Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003

Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych

Skala ocen na egzaminie - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Karolina Sokalska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Istota monitorowania, weryfikacji i oceny skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

2. Kontrola i audyt – podobieństwa i różnice

2. Definicja i zadania audytu wewnętrznego: audyt wewnętrzny a rewizja finansowa, controlling, nadzór korporacyjny; miejsce audytu wewnętrznego w organizacji i JSFP; rodzaje audytu wewnętrznego (finansowy, operacyjny, informatyczny, funduszy unijnych); wymagania kwalifikacyjne stawiane audytorom wewnętrznym; Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;

metodologia i proces audytu wewnętrznego; dokumenty w audycie wewnętrznym.

3. Cele i funkcje kontroli wewnętrznej: rodzaje kontroli i zasady postępowania kontrolnego; organizacja kontroli wewnętrznej; standardy i ogólnie przyjęte kodeksy postępowania kontroli wewnętrznej; miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji; odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną; zasady przygotowania regulaminu i procedur komórki kontroli wewnętrznej; metodologia badań kontrolnych; charakterystyka etapów postępowania

Literatura:

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003

Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005

Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002

Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003

Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004

J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Karolina Sokalska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Istota monitorowania, weryfikacji i oceny skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

2. Kontrola i audyt – podobieństwa i różnice

2. Definicja i zadania audytu wewnętrznego: audyt wewnętrzny a rewizja finansowa, controlling, nadzór korporacyjny; miejsce audytu wewnętrznego w organizacji i JSFP; rodzaje audytu wewnętrznego (finansowy, operacyjny, informatyczny, funduszy unijnych); wymagania kwalifikacyjne stawiane audytorom wewnętrznym; Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;

metodologia i proces audytu wewnętrznego; dokumenty w audycie wewnętrznym.

3. Cele i funkcje kontroli wewnętrznej: rodzaje kontroli i zasady postępowania kontrolnego; organizacja kontroli wewnętrznej; standardy i ogólnie przyjęte kodeksy postępowania kontroli wewnętrznej; miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji; odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną; zasady przygotowania regulaminu i procedur komórki kontroli wewnętrznej; metodologia badań kontrolnych; charakterystyka etapów postępowania

Literatura:

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003

Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005

Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002

Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003

Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004

J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Karolina Sokalska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Istota monitorowania, weryfikacji i oceny skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

2. Kontrola i audyt – podobieństwa i różnice

2. Definicja i zadania audytu wewnętrznego: audyt wewnętrzny a rewizja finansowa, controlling, nadzór korporacyjny; miejsce audytu wewnętrznego w organizacji i JSFP; rodzaje audytu wewnętrznego (finansowy, operacyjny, informatyczny, funduszy unijnych); wymagania kwalifikacyjne stawiane audytorom wewnętrznym; Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;

metodologia i proces audytu wewnętrznego; dokumenty w audycie wewnętrznym.

3. Cele i funkcje kontroli wewnętrznej: rodzaje kontroli i zasady postępowania kontrolnego; organizacja kontroli wewnętrznej; standardy i ogólnie przyjęte kodeksy postępowania kontroli wewnętrznej; miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji; odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną; zasady przygotowania regulaminu i procedur komórki kontroli wewnętrznej; metodologia badań kontrolnych; charakterystyka etapów postępowania

Literatura:

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003

Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005

Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002

Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003

Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004

J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Karolina Sokalska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Istota monitorowania, weryfikacji i oceny skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

2. Kontrola i audyt – podobieństwa i różnice

2. Definicja i zadania audytu wewnętrznego: audyt wewnętrzny a rewizja finansowa, controlling, nadzór korporacyjny; miejsce audytu wewnętrznego w organizacji i JSFP; rodzaje audytu wewnętrznego (finansowy, operacyjny, informatyczny, funduszy unijnych); wymagania kwalifikacyjne stawiane audytorom wewnętrznym; Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;

metodologia i proces audytu wewnętrznego; dokumenty w audycie wewnętrznym.

3. Cele i funkcje kontroli wewnętrznej: rodzaje kontroli i zasady postępowania kontrolnego; organizacja kontroli wewnętrznej; standardy i ogólnie przyjęte kodeksy postępowania kontroli wewnętrznej; miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji; odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną; zasady przygotowania regulaminu i procedur komórki kontroli wewnętrznej; metodologia badań kontrolnych; charakterystyka etapów postępowania

Literatura:

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003

Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005

Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002

Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003

Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004

J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.