Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-L13-SemDyp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Logistyka, nst, PRK, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności z zakresu podstaw zarządzania, logistyki, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, podstaw marketingu i metodyki badań w biznesie. Ogólna wiedza dotycząca realizacji projektu badawczego, w tym analizy i doboru źródeł informacji, wykorzystania metod gromadzenia danych, metod analizy i prezentacji wyników.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. seminarium, 5 godz. na konsultacje i egzamin dyplomowy

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do seminariów: 35 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, praca dyplomowa: 180 godz.


Razem nakład pracy studenta: 250 godz. (10 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: zasady pisania prac dyplomowych oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania – K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: formułować problemy i hipotezy badawcze – K_U01

U2: studiować literaturę, dobierać odpowiednie metody badawcze i tworzyć narzędzia badawcze – K_U02, K_U06

U3: stosować metody gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, interpretowania danych, formułowania wniosków dla praktyki zarządzania oraz prezentacji wyników – K_U03, K_U04, K_U05

U4: opracować kompletną pracę dyplomową – K_U08, K_U10, K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K1: zdobywania wiedzy, informacji i danych dotyczących wnętrza i otoczenia instytucji biznesowej oraz określania na ich podstawie priorytetów dla jej funkcjonowania i rozwoju – K_K01, K_K04

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie seminarium w oparciu o prezentację multimedialną, analizy przypadków, dyskusję w grupie, indywidualną pracę ze studentem

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium dyplomowe to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Pełny opis:

Zasadniczym celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do opracowania pracy licencjackiej. Proces ten obejmuje:

1. zidentyfikowanie zainteresowań studenta,

2. dyskusję nad wyborem tematu pracy i ukierunkowanie jej na rozwiązanie problemu z praktyki funkcjonowania organizacji (nacisk na aplikacyjny charakter pracy),

3. wybór tematu pracy, sformułowanie celu, szczegółowych pytań i hipotez badawczych,

4. dobór źródeł informacji i metod badawczych,

5. dyskusję nad strukturą pracy i opracowanie układu pracy,

6. omówienie zasad studiowania literatury i jej cytowania (powoływania się na wtórne źródła danych),

7. omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych,

8. dobór metod analizy danych,

9. omówienie zasad pisania i redagowania pracy,

10. omówienie zasad opracowywania i prezentacji wyników i wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy oraz:

1. W. Welskop, „Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Łódź, 2014, dostępne na: https://www.academia.edu/8976423/Jak_napisa%C4%87_prac%C4%99_

licencjack%C4%85_i_magistersk%C4%85_PORADNIK_DLA_

STUDENT%C3%93W (17.09.2020).

2. J. Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, Wrocław 1995.

3. A. Grabler, "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

4. K. Wójcik, "Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych", SGH, Warszawa 1995.

5. B. Stępień, „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”, PWN, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczania kolejnych semestrów jest:

- semestr I - przygotowanie konspektu pracy i opracowanie teoretycznej części pracy,

- semestr II - opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie/organizacji, opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Weryfikacja efektów kształcenia:

W1 – Konspekt pracy+++, Narzędzie/a badawcze+++, Rozdziały pracy +++,

U1 – Konspekt pracy+++, Przedłużona obserwacja ++

U2 – Konspekt pracy+++, Narzędzia badawcze+++, Przedłużona obserwacja ++

U3 – Narzędzia badawcze+++, Rozdziały pracy +++, Przedłużona obserwacja ++

U4 – Praca dyplomowa+++, Przedłużona obserwacja +++

K1 – Aktywność +++, Przedłużona obserwacja ++

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Ewa Siemińska, Tomasz Urbańczyk, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium dyplomowe to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Pełny opis:

Zasadniczym celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do opracowania pracy licencjackiej. Proces ten obejmuje:

1. zidentyfikowanie zainteresowań studenta,

2. dyskusję nad wyborem tematu pracy i ukierunkowanie jej na rozwiązanie problemu z praktyki funkcjonowania organizacji (nacisk na aplikacyjny charakter pracy),

3. wybór tematu pracy, sformułowanie celu, szczegółowych pytań i hipotez badawczych,

4. dobór źródeł informacji i metod badawczych,

5. dyskusję nad strukturą pracy i opracowanie układu pracy,

6. omówienie zasad studiowania literatury i jej cytowania (powoływania się na wtórne źródła danych),

7. omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych,

8. dobór metod analizy danych,

9. omówienie zasad pisania i redagowania pracy,

10. omówienie zasad opracowywania i prezentacji wyników i wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy oraz:

1. W. Welskop, „Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Łódź, 2014, dostępne na: https://www.academia.edu/8976423/Jak_napisa%C4%87_prac%C4%99_

licencjack%C4%85_i_magistersk%C4%85_PORADNIK_DLA_

STUDENT%C3%93W (17.09.2020).

2. J. Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, Wrocław 1995.

3. A. Grabler, "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

4. K. Wójcik, "Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych", SGH, Warszawa 1995.

5. B. Stępień, „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”, PWN, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.