Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-Z22-NZP-StIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, nst., 2 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Finanse, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 27 godzin

Konsultacje merytoryczne 23 godziny

Egzamin 2 godziny

Łącznie 52 godziny kontaktowe


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 60 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 43 godz.

Praca własna studenta: 103 godziny


Razem nakład pracy studenta 155 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie znaczenie strategii innowacyjnej w rozwoju organizacji oraz jej poszczególnych komponentów - K_W07


W2: Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować etapy realizacji procesu innowacyjnego - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi samodzielnie zidentyfikować czynniki przekładające się na wybór stosowanej strategii innowacji i proponować rozwiązania nietypowych problemów z zakresu zarządzania innowacjami- K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość znaczenia strategii w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań i jest gotowy do działania w sposób twórczy - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study, arkusze zadaniowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji, w szczególności strategii innowacyjnych i ich zastosowania w sektorze przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Opis:

W ramach zajęć omówiona zostanie szeroki kontekst innowacyjności przedsiębiorstw, w tym m.in.:

- Kierunki rozwoju innowacyjnych produktów w kontekście cyfryzacji gospodarki

- Zarządzanie strategiczne - ramy teoretyczne

- Multidyscyplinarne ujęcie innowacyjnego produktu

- Nowoczesne strategie rozwoju przedsiębiorstwa i ich znaczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. H. Jasiński, P. Głodek, M. Jurczyk-Bunkowska, Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

S. Łobejko, D. Plinta, A. Sosnowska, Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

G. Gierszewska, M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Jelonek, A. Moczała, Metody i techniki projektowania innowacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w UE, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

M. Golińska-Pieszńska, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny - test

W2 – Egzamin pisemny - test

U1 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

K1 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)