Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia wspomagające dla studentów I roku I stopnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-ZWYR-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia wspomagające dla studentów I roku I stopnia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu szkoły ponadpodstawowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw K_W06

W2: wie, że badania i debata niosą ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów K_W14

W3: posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej K_W19


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne K_U02

U2: umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego K_U09

U3: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

K2: prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych nowoczesnych metod i technik K_K03

K3: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania K_K05

K4: uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K08


Metody dydaktyczne:

Dyskusja, rozmowa nauczająca, projekt, portfolio.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji studentów I roku niezbędnych do realizacji programu studiów.

Pełny opis:

1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki.

2. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, w tym z bibliotek i archiwów cyfrowych.

3. Analizowanie, interpretowanie i wykorzystywanie zgromadzonych materiałów.

4. Formułowanie pytań badawczych.

5. Współdziałanie w zespole i praca w grupie.

6. Przygotowanie do udziału w dyskusji i debacie.

7. Prezentacja własnego punktu widzenia

8. Rozwijanie osobistych zainteresowań.

9. Wycieczka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buksiński T., Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Warszawa 1992.

Campbell G. M., Jak przygotować profesjonalną prezentację, Warszawa 2007.

Żurek E., Sztuka wystąpień czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa 2007.

Strony internetowe bibliotek i archiwów cyfrowych.

Literatura uzupełniająca:

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Procentowy udział w zajęciach – 90 % godzin zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.