Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Późne średniowiecze-okres nowożytny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR2-AHPSON-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Późne średniowiecze-okres nowożytny
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin wykładu

30 godzin laboratorium

15 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii późnego średniowieczna i nowożytności (K_W02);

– ma postawą wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących archeologii późnośredniowiecznego i nowożytnego (K_W04);

– zna i rozumie podstawowe metody analizy różnych wytworów kultury materialnej pozyskiwanych ma późnośredniowiecznych i nowożytnych stanowiskach archeologicznych strefy miejskiej i pozamiejskiej (K_W07);

– ma podstawową wiedzę na temat źródeł wykorzystywanych do poznania problemów badawczych późnego średniowieczna i nowożytności (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące archeologii późnego średniowiecza i nowożytności (K_U01);

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych właściwych dla archeologii (K_U02);

– potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archeologii średniowiecza i nowożytności (K_U04);

– potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury materialnej późnego średniowiecza i nowożytności oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

– potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym, między innymi prowadzącym badania wykopaliskowe (K_K02);

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K10).


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, opowiadanie

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Wykład:

Omówienie badań archeologicznych prowadzonych na różnych stanowiskach na wybranych przykładach z podkreśleniem ich specyfiki : badania w miastach, badania na średniowiecznych i nowożytnych cmentarzyskach, badania w kryptach grobowych, badania mogił zbiorowych - archeologia czasów najnowszych, archeologia zbrodni. Te zagadnienia zaprezentowane zostaną na tle sytuacji polityczno-gospodarczej.

|Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kultury materialnej omawianego okresu ze wskazaniem jakie elementy kultury materialnej można znaleźć na określonych stanowiskach.

Pełny opis:

Charakterystyka źródeł

Uwagi wstępne, wybrane zagadnienia na temat sytuacji politycznej i gospodarczej

Kolonizacja na prawie niemieckim wsi i miast.

Rozwój rzemiosł, szczegółowe omówienie na wybranych przykładach

(tkactwo, szewstwo, garbarstwo i inne)

Wybrane zagadnienia z kultury materialnej

Znaleziska średniowiecznych i nowożytnych skarbów omówione na wybranych przykładach

Elementy ubioru pozyskiwane podczas badań archeologicznych i problemy z ich identyfikacją

Podstawy analizy kostiumologicznej w oparciu o zabytki archeologiczne

Badania w kryptach grobowych, omówienie specyfiki badań, badania interdyscyplinarne,omówienie rodzajów zabytków pozyskiwanych z krypt i omówienie sposobów ich zabezpieczenia

Archeologia zbrodni

Laboratorium

Analiza różnych typów źródeł:archeologicznych, pisanych ikonograficznych

Praca ze źródłami archeologicznymi (charakterystyka wybranych grup zabytków np. skórzanych i tekstylnych)

Praca ze źródłami pisanymi (testamenty szlachty, inwentarze pośmiertne ruchomości)

Praca ze źródłami ikonograficznymi (obrazy, ryciny, rzeźby)Próba identyfikacji funkcji poszczególnych przedmiotów odnajdywanych podczas badań archeologicznych w oparciu o źródła ikonograficzne

Produkcja i asortyment wyrobów ceramicznych i szklanych w późnym średniowieczu i nowożytności.

Uzbrojenie w późnym średniowieczu i nowożytności.

Rzemiosła związane z obróbką drewna i metali w późnym średniowieczu i nowożytności.

Architektura miejska, wiejska, obronna i sakralna w późnym średniowieczu i nowożytności.

Literatura:

Wykład + Ćwiczenia:

L. Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1995

A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, Toruń 2011

A. Odzież grobowa Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń, 2008

A. Kola Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Toruń 2011.

A. Kowalska, Archeologia o średniowiecznym skórnictwie na ziemiach polskich. Zarys problematyki

Studnia nad średniowiecznym skórnictwem, Szczecin 2019.

W. Krassowski, Dzieje architektury i budownictwa na ziemiach Polski, Warszawa 1991 t. 3 i 4

Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne - późne średniowiecze, czasy nowożytne

Historia kultury materialnej w Polsce w zarysie, praca zbiorowa, Warszawa 1978, t. 2, 3 i 4

S. Szczur, Historia Polski: średniowiecze, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: aktywny udział w dyskusjach, referat i prezentacje multimedialne,

Wykład: egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)