Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki pracy naukowej w archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR2-TPN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki pracy naukowej w archeologii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 2 roku, 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie archeologii i źródłoznawstwa, umiejętność czytania prac naukowych ze zrozumieniem; umiejętność krótkiego referowania prac naukowych; znajomość podstawowych terminów naukowych; chęć do pracy samodzielnej i zespołowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach - 30 godzin

konsultacje z nauczycielem - 10 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną:

- samodzielne przygotowanie do zajęć - 10 godzin

- czytanie literatury - 10 godzin

- przygotowanie prac pisemnych - 30 godzin


Razem: 90 godzin (3 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

– W1: ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

– W2: zna metody badawcze, pojęcia i narzędzia warsztatu badawczego archeologa;

– W3: zna podstawy krytyki źródeł naukowych, rozumie podstawowe metody analizy różnych wytworów kultury i ich interpretacji;

– W4: zna różne formy dyskursu naukowego prowadzonego z zachowaniem norm etycznych i poszanowaniem praw autorskich;

– W5: zna wiedzę dotycząca zastosowania języka ojczystego i wybranego języka obcego nowożytnego w tworzeniu prostych tekstów naukowych i popularno-naukowych;


Efekty uczenia się - umiejętności:

– U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych;

– U2: umie korzystać z literatury przedmiotu, tworzyć przypisy bibliograficzne oraz prowadzić różne formy dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych i poszanowaniem praw autorskich;

– U3: umie zadawać pytania dotyczące konkretnego problemu badawczego;

– U4: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i gromadzić informację oraz umiejętnie je wykorzystywać;

– U5: potrafi klasyfikować źródła oraz wskazywać na główne kryteria podziałów typologiczno-formalnych;

– U6: potrafi zredagować i opatrzyć przypisami i bibliografią przygotowywany tekst naukowy, zgodnie z przyjętymi kanonami;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– K1: potrafi współdziałać i pracować zespołowo, wspólnie przygotowując opracowanie naukowe;

– K2: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji powierzonego zadania;

– K3: wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, szanując prawa autorskie.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: opis, pogadanka, wykład informacyjny, konwersatoryjny i problemowy; metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, panelowa, referatu

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- panelowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw przygotowania prostych prac o charakterze naukowym, co stanowi punkt wyjścia do pozyskania umiejętności samodzielnego pisania tekstów naukowych. Zaznajomienie z najważniejszymi elementami warsztatu badawczego archeologa. Ćwiczenie się w umiejętności wieloaspektowego opisu źródeł archeologicznych oraz krytycznego korzystania z literatury. Nabycie umiejętności stawiania pytań naukowych i szukania na nie odpowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki pracy naukowej w archeologii sprowadzają się do kilku podstawowych zagadnień niezbędnych do nabycia podstawowych umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych, pisania własnych prac oraz korzystania z metod i narzędzi warsztatu naukowego archeologa. W trakcie zajęć omówione zostaną różne formy publikacji i prac naukowych od najprostszych typu sprawozdawczego do bardziej skomplikowanych analitycznych i problemowych. Dyskutowane będą kwestie terminologiczne odnoszące się do podstawowych pojęć stosowanych w naukach historycznych i w archeologii. Omówione zostaną podstawy krytyki źródłowej oraz właściwego korzystania z literatury naukowej – umiejętność selekcji, doboru i rozumienia czytanych tekstów oraz ich przydatności w poszerzaniu wiedzy naukowej. Stopniowe wdrażanie się w pisanie samodzielnych tekstów naukowych – poprzez przygotowanie bibliografii do zadanego tematu (wybór i selekcja prac naukowych), przygotowanie sprawozdania z badań terenowych – opis kontekstu, charakterystyka wyników badań; opis cech stylistyczno-formalnych wybranego artefaktu jako punkt wyjścia do wieloaspektowej analizy źródeł archeologicznych.

Literatura:

1) Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

2) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996

4) Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

5) Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

6) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny. Ocenie podlegają trzy główne elementy: 1) aktywność na zajęciach - dyskusja, przygotowanie do rozmowy na zadane tematy; 2) uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz 3) przygotowanie trzech prac pisemnych w okresie całego semestru: a) sprawozdania z odbytych ćwiczeń terenowych, b) recenzji dowolnego artykułu naukowego dotyczącego problematyki archeologii wczesnośredniowiecznej, c) opis źródła archeologicznego (przedmiotu o metryce wczesnośredniowiecznej). Na ocenę złożą się oceny cząstkowe o wartościach procentowych: aktywność - 15% wartości oceny końcowej; frekwencja - 15%; prace pisemne - łącznie 70% (20%+20%+30%) - razem 100% (=ocena bdb). Warunkiem jednak jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej z każdego elementu podlegającego ocenie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bojarski
Prowadzący grup: Jacek Bojarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw przygotowania prostych prac o charakterze naukowym, co stanowi punkt wyjścia do pozyskania umiejętności samodzielnego pisania tekstów naukowych. Zaznajomienie z najważniejszymi elementami warsztatu badawczego archeologa. Ćwiczenie się w umiejętności wieloaspektowego opisu źródeł archeologicznych oraz krytycznego korzystania z literatury. Nabycie umiejętności stawiania pytań naukowych i szukania na nie odpowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki pracy naukowej w archeologii sprowadzają się do kilku podstawowych zagadnień niezbędnych do nabycia podstawowych umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych, pisania własnych prac oraz korzystania z metod i narzędzi warsztatu naukowego archeologa. W trakcie zajęć omówione zostaną różne formy publikacji i prac naukowych od najprostszych typu sprawozdawczego do bardziej skomplikowanych analitycznych i problemowych. Dyskutowane będą kwestie terminologiczne odnoszące się do podstawowych pojęć stosowanych w naukach historycznych i w archeologii. Omówione zostaną podstawy krytyki źródłowej oraz właściwego korzystania z literatury naukowej – umiejętność selekcji, doboru i rozumienia czytanych tekstów oraz ich przydatności w poszerzaniu wiedzy naukowej. Stopniowe wdrażanie się w pisanie samodzielnych tekstów naukowych – poprzez przygotowanie bibliografii do zadanego tematu (wybór i selekcja prac naukowych), przygotowanie sprawozdania z badań terenowych – opis kontekstu, charakterystyka wyników badań; opis cech stylistyczno-formalnych wybranego artefaktu jako punkt wyjścia do wieloaspektowej analizy źródeł archeologicznych.

Literatura:

1) Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

2) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996

4) Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

5) Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

6) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

7) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Tabaczyński S. i in., Poznań 2012.

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bojarski
Prowadzący grup: Jacek Bojarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw przygotowania prostych prac o charakterze naukowym, co stanowi punkt wyjścia do pozyskania umiejętności samodzielnego pisania tekstów naukowych. Zaznajomienie z najważniejszymi elementami warsztatu badawczego archeologa. Ćwiczenie się w umiejętności wieloaspektowego opisu źródeł archeologicznych oraz krytycznego korzystania z literatury. Nabycie umiejętności stawiania pytań naukowych i szukania na nie odpowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki pracy naukowej w archeologii sprowadzają się do kilku podstawowych zagadnień niezbędnych do nabycia podstawowych umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych, pisania własnych prac oraz korzystania z metod i narzędzi warsztatu naukowego archeologa. W trakcie zajęć omówione zostaną różne formy publikacji i prac naukowych od najprostszych typu sprawozdawczego do bardziej skomplikowanych analitycznych i problemowych. Dyskutowane będą kwestie terminologiczne odnoszące się do podstawowych pojęć stosowanych w naukach historycznych i w archeologii. Omówione zostaną podstawy krytyki źródłowej oraz właściwego korzystania z literatury naukowej – umiejętność selekcji, doboru i rozumienia czytanych tekstów oraz ich przydatności w poszerzaniu wiedzy naukowej. Stopniowe wdrażanie się w pisanie samodzielnych tekstów naukowych – poprzez przygotowanie bibliografii do zadanego tematu (wybór i selekcja prac naukowych), przygotowanie sprawozdania z badań terenowych – opis kontekstu, charakterystyka wyników badań; opis cech stylistyczno-formalnych wybranego artefaktu jako punkt wyjścia do wieloaspektowej analizy źródeł archeologicznych.

Literatura:

1) Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

2) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996

4) Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

5) Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

6) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

7) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Tabaczyński S. i in., Poznań 2012.

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bojarski
Prowadzący grup: Jacek Bojarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw przygotowania prostych prac o charakterze naukowym, co stanowi punkt wyjścia do pozyskania umiejętności samodzielnego pisania tekstów naukowych. Zaznajomienie z najważniejszymi elementami warsztatu badawczego archeologa. Ćwiczenie się w umiejętności wieloaspektowego opisu źródeł archeologicznych oraz krytycznego korzystania z literatury. Nabycie umiejętności stawiania pytań naukowych i szukania na nie odpowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki pracy naukowej w archeologii sprowadzają się do kilku podstawowych zagadnień niezbędnych do nabycia podstawowych umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych, pisania własnych prac oraz korzystania z metod i narzędzi warsztatu naukowego archeologa. W trakcie zajęć omówione zostaną różne formy publikacji i prac naukowych od najprostszych typu sprawozdawczego do bardziej skomplikowanych analitycznych i problemowych. Dyskutowane będą kwestie terminologiczne odnoszące się do podstawowych pojęć stosowanych w naukach historycznych i w archeologii. Omówione zostaną podstawy krytyki źródłowej oraz właściwego korzystania z literatury naukowej – umiejętność selekcji, doboru i rozumienia czytanych tekstów oraz ich przydatności w poszerzaniu wiedzy naukowej. Stopniowe wdrażanie się w pisanie samodzielnych tekstów naukowych – poprzez przygotowanie bibliografii do zadanego tematu (wybór i selekcja prac naukowych), przygotowanie sprawozdania z badań terenowych – opis kontekstu, charakterystyka wyników badań; opis cech stylistyczno-formalnych wybranego artefaktu jako punkt wyjścia do wieloaspektowej analizy źródeł archeologicznych.

Literatura:

1) Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

2) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996

4) Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

5) Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

6) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

7) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Tabaczyński S. i in., Poznań 2012.

Uwagi:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)