Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja zabytków z surowców organicznych (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-KZA-KZSO/cw-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja zabytków z surowców organicznych (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- godziny kontaktowe: 30h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. zapoznanie się z literaturą:

- stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć: 15h

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – 5h

Łącznie: 50 godzin (2,5 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- W1: posiada wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z zagadnieniami konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z surowców organicznych

- W2: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów i potrafi wykorzystywać tą wiedzę dla dalszego rozwoju

- W3: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych

-W4: zna mechanizmy oddziaływania fizycznych , chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię zabytkowąEfekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- U1: jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach zagadnień związanych z konserwacją-restauracją zabytków archeologicznych

- U2: ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w wykładanym zakresie

- U3: posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się i argumentowania z zakresu omawianych zagadnień


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- K1: ma świadomość znaczenia wartości zabytków archeologicznych, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji;

- U2: ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich;

- U3: ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich, ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności

- U4: rozumie potrzebę dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrzebę włączenia specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania złożonych zagadnień konserwatorskich

- U5: Potrafi pracować samodzielnie i w zespole i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

- U6: rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- okrągłego stołu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazana wiedza teoretyczna jest wdrażana w zajęciach praktycznych z zakresu podstaw metodyki konserwacji-restauracji zabytków archeologicznych z surowców organicznych.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń przekazana wiedza teoretyczna jest wdrażana w zajęciach praktycznych z zakresu podstaw metodyki konserwacji-restauracji zabytków archeologicznych z surowców organicznych.

Student pozyskaną wiedzę powinien wykorzystać w przeprowadzanych doświadczeniach na materiale wydzielonym na ćwiczenia. Zaprezentowane teoretycznie metody w zakresie: wzmacnianie strukturalne, suszenie w naprężeniu, liofilizacja, naprawy zniszczeń mechanicznych (sklejanie przedarć, uzupełnianie drobnych ubytków), scalanie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem powinien wdrożyć w procesie konserwatorskim.

W ramach ćwiczeń utrwalana jest wiedza teoretyczna i prezentowane są omawiane metody, zabiegi i środki. Tematy ćwiczeń skorelowane są z przedstawianą na wykładach teorią. Podczas realizowania praktycznych zadań w ramach poszczególnych zagadnień zdobywane są i doskonalone umiejętności manualne potrzebne do przeprowadzenia zabiegów.

Literatura:

Aleksander M., Ekologia mikroorganizmów, Warszawa, 1975;

Babiński L., 1998, Wybrane problemy konserwacji dużych drewnianych obiektów archeologicznych, [w:] Ochrona drewna, XIX Sympozjum, Jadwisin, SGGW Warszawa, 149-155;

Babiński L., Dwustopniowa stabilizacja drewna dębowego na przykładzie konserwacji dużych znalezisk archeologicznych, [w:] Drewno archeologiczne, Badania i konserwacja, 167-180, 1998;

Drążkowska A., Grupa M., 1996, Uwagi o konserwacji przedmiotów znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie, [w:] Zbrodnia nie ukarana, Katyń-Twer-Charków, Warszawa;

Drążkowska A., Grupa M., 1998, Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków skórzanych i włókienniczych, [w:] Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, pod red. Z. Kobylińskiego, 117-126, Warszawa;

Drążkowska A., Siemińska D., Grupa M., 2015, Konserwacja zabytków archeologicznych, [w:] Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń, 355–378;

Grupa M., 2007, Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska nr 13: 2004-2007, 207-218;

Grupa M., 2009, Konserwacja drewna archeologicznego poliglikolami etylenowymi – wady i zalety, XXIV Sympozjum Ochrony Drewna, SGGW Warszawa, 143-148.

Grupa M., 2012, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVIII w.) i ich konserwacja, Toruń;

Grupa M., 2012, Conservation methods of archaeological leather applied in the Institute of Archaeology of NCU in Toruń, Parchment and leather heritage, Conservation – Restoration, ed. E. Jabłońska, T. Kozielec, 321-328, UMK Toruń;

Grupa M., 2013, Analiza próbek pobranych w trakcie badań w Zakrzewskiej Osadzie, powiat sępoleński, [w:] Zakrzewska Osada, cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2, Szałkowska-Łoś J., Łoś J. (red.), Bydgoszcz-Pękowice, 133–137;

Grupa M., 2014a, Suche czy mokre, problematyka konserwatorska na stanowiskach archeologicznych w kontekście badań na Reducie Ordona, Suho ili vlažno: problemy konservacii arheologičeskih nahodok vo vremâ issledovanij na territorii Reduta Ordona, [w:] Badania archeologiczne na Reducie Ordona, T. 1, red. W. Borkowski, N. Kasparek, Warszawskie Materiały Archeologiczne; 11, Warszawa, 125–131;

Grupa M., 2014b, Problematyka konserwatorska zabytków wydobytych z nawarstwień podwodnych „Mostu Zachodniego”, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, Mosty Traktatu poznańskiego (wyniki archeologicznych badań podwodnych w latach 1986–2003), t. 2, red. A. Kola, G. Wilke, Kraków, 299–308;

Grupa M., Drążkowska A., 2009, A test on carrying out reconservation of leather artifacts using vaccum drying technique in low temperatures, Próba przeprowadzenia rekonserwacji zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach, Sprawozdania Archeologiczne 61, 111-121;

Grupa M., Płóciennik P., Zawadzka A., 2008, Konserwacja mokrego drewna archeologicznego metodą suszenia próżniowego, Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, t. 6, red. Małgorzata Birezowska, Olsztyn, 133-145;

Grupa M., Płóciennik P., Zawadzka A., 2009, Conservation of waterlogged archaeological wodo with polyethylene glycol 4000 using vaccum drying in low temperature, Konserwacja mokrego drewna archeologicznego poliglikolem etylenowym 4000 z wy-korzystaniem suszenia próżniowego w niskiej temperaturze, Sprawozdania Archeologiczne 61, 159-184;

Hoffmann P., 1977, The conservation of Bremen Cog – between the steps, [w:] Proceedings of the 6th ICOOM Group on West Organic Archaeological Materials Conference, red. Hoffmann P., York, 527-543;

Hoffman P., 1998, A waterlogged medieval rivercraft from the Rhine stabilized In a two-step Polyetylene glycol treatment, [w:] ICOOM Comitteee for Conservation 9th Triennial Meeting, Dresden, 229-233;

Jagielska I., 1998, Przydatność wybranych badań do konserwacji mokrego drewna, [w:] Drewno Archeologiczne, Badania i konserwacja, 167-180, Biskupin;

Jaro M., 2009, Metal thread variation and materials: simple method of pre-treatment identification for historical textiles, [in:] Conserving textiles: Studies in Honour of Agnes Timar-Balazsi. ICCROM Conserving studies 7, 68–76;

Miazga B., 2017, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości. Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław.

Miazga B., 2018, Metal-Decorated Textiles in Non-Destructive Archaeometric Studies. Examples from Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae 31, 161–167;

Miazga B., Grupa M., Grupa D., 2018, Wyniki nieniszczących badań mikroskopowych i spektralnych galonów grobowych z Torunia i Gdańska. The Results of Non-destructive Microscopic and Spectral Examinations of Grave Galloons from Toruń and Gdańsk, Wiadomości Archeologiczne 69, 67–78;

Strzelczyk A., 1973, Badania pod wpływem fungicydów na grzyby niszczące zabytkowy papier, Toruń;

Nycz E., Owczarz R., Średnicka L., 1990, Budowa tkanin, Warszawa;

Ślesiński W., 1995, Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Warszawa;

Zyska B., 1977, Mikrobiologiczna korozja materiałów, Warszawa;

Żala E., 1999, Badanie stopnia uszkodzenia tekstylnych eksponatów muzealnych, Politechnika Łódzka, Łódź, 9–13;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)