Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Materiałoznawstwo surowców organicznych i nieorganicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-KZA-MSOiN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo surowców organicznych i nieorganicznych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z chemii na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

udział w wykładach – 15 godz.;

– konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 10 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 15 godz.


Łącznie: 45 godz. (1,5 punkty ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- W2: potrafi umiejętnie korzystać z nabytej wiedzy;

– W3: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.Efekty uczenia się - umiejętności:

– U1: potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł archeologicznych;

– U2: potrafi opisać zabytek, zakwalifikować do właściwej grupy surowcowej;

- U3: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki konserwatorskiej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie konieczność dalszego kształcenia;

– K2: potrafi pracować w zespole badawczym;

– K3: ma świadomość znaczenia wartości zabytków archeologicznych, rozumie aspekty i skutki działań konserwatorskich.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot Materiałoznawstwo surowców organicznych i nieorganicznych obejmuje powtórzenie materiału z zakresu chemii nieorganicznej i ogólnej i rozszerzenie wiedzy na temat substancji, z których zbudowane są obiekty zabytkowe oraz dzieła sztuki, jak również podstawowych substancji stosowanych w procesie konserwacji zabytków archeologicznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Materiałoznawstwo substancji nieorganicznych i organicznych realizowane są następujące treści:

- Podstawowe pojęcia chemiczne.

- Roztwory.

- Dysocjacja elektrolityczna, pH roztworów.

- Hydroliza soli.

- Czynniki korozyjne (w tym rola wody w procesach korozji zabytków archeologicznych).

- Budowa i właściwości naturalnych skał, stopów metali, spoiw mineralnych i organicznych, szkła, ceramiki, tkanin, poroża.

- Budowa, klasyfikacja, nazewnictwo i metody otrzymywania polimerów.

- Budowa i właściwości olejów i wosków.

Literatura:

Literatura wymagana:

- P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001- A. Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, wydania różne

- J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 2001

- Ciabach J., 2011, Zabytki kamienne i metalowe. Przyczyny niszczenia i konserwacja profilaktyczna, Wyd. Naukowe UMK, Toruń;

- Grupa M., 1999, Konserwacja zabytków archeologicznych o złożonych strukturach surowcowych, [w:] Drewno archeologiczne, badania i konserwacja, red. L. Babiński, Muzeum w Biskupinie s. 207–214.

Krajewski A., Witomski P., 2005, Ochrona drewna surowca i materiału, SGGW, Warszawa.

- Miazga B., 2017, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości. Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław.

Strzelczyk A.B., Bannach L., Kurowska A., 1997, Biodeteration of Archaeologicak Leather, International Biodeteration and Biodegration, Vol. 39, No 4, 301-309.

Szostak-Kotowa J., 2004, Biodeteration of textiles, International Biodeteration and Biodegration, Vol. 53, No 4, 165-170.

Literatura zalecana:

- I. Gruin, Materiały polimerowe Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2003.

- A. Danek, Chemia fizyczna, PZWL, Warszawa, 1982

- H. Saechtling, Tworzywa sztuczne: poradnik,, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach przedmiotu Materiałoznawstwo substancji nieorganicznych i organicznych osiągnięte przez studenta efekty weryfikowane i oceniane będą następującymi metodami:

- test kontrolny – podsumowujący cały materiał.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)