Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archeologia podwodna Ameryki i Azji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-APAA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia podwodna Ameryki i Azji
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w wykładachch – 30 godz.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 10 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianu – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii podwodnej i morskiej w archeologii Ameryki i Azji;

– W2: ma wiedzę o podstawowej terminologii dotyczącej badań podwodnych i morskich w Ameryce i Azji;

– W3: ma wiedzę na temat specyfiki źródeł występujących na podwodnych stanowiskach archeologicznych;

– W4: ma wiedzę na temat najistotniejszych odkryć i osiągnięć w archeologii podwodnej i morskiej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: umie scharakteryzować podstawowe materiały źródłowe związane archeologią morską Ameryki i Azji;

– U2: potrafi omówić różne rodzaje podwodnych stanowisk archeologicznych i wykazać ich znaczenie dla nauki;

– U3: umie scharakteryzować znaczenie podwodnego dziedzictwa kulturowego Ameryki i Azji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

– K2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących archeologii podwodnej Ameryki i Azji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienie dotyczące archeologii podwodnej Ameryki i Azji. Zagadnienia będą dotyczyły prekolumbijskich kultur Ameryki Łacińskiej. Następnie omówione zostaną wraki statków i łodzi z trzech regionów (Wielkich Jezior Ameryki Północnej, Karaibów oraz strefy Arktycznej). W kolejnej części prezentowana będzie historia Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej oraz pozostałości po jej działalności. Ostatnim zagadnieniem będą wybrane aspekty archeologii podwodnej Chin i Korei.

Literatura:

Andrews A. P., Corletta R., A brief history of underwater archaeology in Maya Area, Ancient Mesoamerica 6, 1995, s. 101–117.

The archaeology of underwater caves, red. P. B. Campbell, Southampton 2017.

Delaere Ch., The location of Lake Titicaca’s coastal area during the Tiwanaku and Inca Periods. Methodology and strategies of underwater archaeology, Journal of Maritime Archaeology 12, 2017, s. 223–238.

Maritime Archaeology. A reader of substantive and theoretical contributions, red. L. W. Babits L. W., H. van Tilburg, New York 1998.

McGrail, S., Boats of the world: From the Stone Age to Medieval Times, Oxford 2001.

Raab L. M., Cassidy J., Yatsko A., Howard J., California maritime archaeology. A San Clemente Island perspective, New York 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– aktywność na zajęciach.

Kryteria oceniania:

– obecności na zajęciach;

– sprawdzianu pisemny (test złożony z pytań zamkniętych), oceniany w następujący sposób: niedostateczny (2) – mniej niż 20 pkt (40%); dostateczny (3) – 20 pkt (40%); dostateczny plus (3,5) – 25 pkt (50%); dobry (4) – 35 pkt (70%); dobry plus (4,5) – 40 pkt (80%); bardzo dobry (5) – 45 pkt (90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Popek
Prowadzący grup: Mateusz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Popek
Prowadzący grup: Mateusz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)