Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie w mroku. Różne aspekty wykorzystywania jaskiń przez człowieka na przestrzeni dziejów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-AWJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Życie w mroku. Różne aspekty wykorzystywania jaskiń przez człowieka na przestrzeni dziejów
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 godz.

– czytanie literatury – 10 godz.

– przygotowanie do egzaminu – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię m.in. z zakres różnych aspektów wykorzystywania jaskiń przez człowieka od paleolitu po czasy współczesne i specyfiki źródeł archeologicznych występujących na stanowiskach jaskiniowych w różnych okresach (K_W03);

– ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku z innymi dziedzinami obszaru albo obszarów, które składają się na studiowany kierunek, takich jak: archeologia środowiskowa (bioarcheologia), archeologia podwodna, archeologia architektury, w szczególności w zakresie tematyki archeologii jaskiń (K_W05);

– ma ugruntowaną wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

– posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych na jaskiniowych stanowiskach z zachowanymi poziomami kulturowymi oraz innych wytworów kulturowych człowieka, przydatnych dla poznania danej epoki w dziejach ludzkości (K_W12);

– zna kategorie pojęciowe i terminologię stosowane w wybranych dyscyplinach obszaru naukach przyrodniczych w zakresie szeroko pojętej speleologii (K_W18).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące szeroko pojętej archeologii jaskiń, w szczególności stanowisk na których stwierdzono zachowane poziomy kulturowe oraz pradziejowe konstrukcje mieszkalne i rozumie ich znaczenie w kontekście różnych uwarunkowań środowiskowych (K_U01);

– posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz innych (w szczególności przyrodniczych), z których dyscypliny są integralną częścią archeologii jaskiniowej bądź z nią współpracują (K_U04);

– potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych rodzajów wytworów kultury znajdowanych na stanowiskach jaskiniowych, określać ich treść i znaczenie, w tym przynależność chronologiczno-kulturową oraz funkcję, wskazać możliwości odmiennych interpretacji właściwych dla studiowanej dyscypliny, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia archeologii wraz z zastosowaniem złożonych metod (K_U05);

– potrafi uczyć się przez całe życie, scharakteryzować podstawowe materiały źródłowe pod kątem funkcji oraz potrafi omówić różne rodzaje stanowisk archeologicznych z zakresu tematu, a także inspirować i organizować proces nauczenia i uczenia innych osób (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

(K_K03);

- wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego (K_K05).


Metody dydaktyczne:

– wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład wspierany środkami audiowizualnymi


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień związanych z różnymi aspektami wykorzystywania jaskiń przez człowieka od okresu starszej epoki kamienia po czasy współczesne

Pełny opis:

Podjęte tematy, obejmować będą szeroko pojętą problematykę obiektów jaskiniowych w kontekście ich wykorzystywania przez człowieka od paleolitu po czasy współczesne.

Aby dobrze zrozumieć kwestie wykorzystania jaskiń przez czło-wieka, trzeba zrozumieć specyfikę samych jaskiń, dlatego na po-czątku odbędą się zajęcia poświęcone charakterystyce tych obiek-tów, zarówno samych jaskiń (definicje, procesy krasowe), jak i tego co w nich możemy spotkać (flora, fauna, osady, źródła ar-cheologiczne i historyczne).

Kolejne spotkania dotyczyć będą spojrzenia w przeszłość i najstar-szych sposobów obozowania i mieszkania. Zostaną zaprezentowa-ne różne jaskinie, gdzie zachowały się poziomy kulturowe od pa-leolitu po czasy nowożytne. Na konkretnych przykładach zapre-zentowane nie tylko kwestię pobytu człowieka w jaskini, ale także jego zróżnicowany charakter, np.: obozowiskowy, ochronny, kul-towy czy militarny.

Jedno ze spotkań będzie poświęcone kwestii malarstwa jaskiniowe-go na przestrzeni dziejów.

Na zakończenie poruszone zostaną kwestie związane z wykorzy-staniem jaskiń współcześnie w ramach sportu i turystyki oraz kwe-stie ich ochrony

Literatura:

Combier J., 1988: L'Organisation de l'espace habité des hommes du Paléolithique Supérieur en France, Espacio, Tiempo y Forma, Seria I, Prehistoria, t. I, 1988, s. 111-124

Cyrek K., 2002: Paleolityczne sposoby adaptacji jaskiń do zasiedle-nia, Budownictwo i budowniczowie w przeszłości, Łódź, s. 27-38.

Jelínek J., 2006: Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydleni, Brno.

Kozłowski S.K., Sachse-Kozłowska E., 1995: Maszycka Cave a Magdalenian site In Southern Poland, „Jahrbuch des Römish-Germanischen Zentralmuseum Maintz”, 40, t.1

Lumley H., Bonne Y., 1976: Les structures d’habitat au Paleo-lithique inferieur, La Prehistoire Francaise, t. 1, Les Civilisation Paleolithiques et Mesolithiques de la France.

Parma Ch., 2015: Jaskinie, Parma Press.

Pulina M., 1999. Kras i formy krasowe, Katowice.

Szewczyk I., Szewczyk R., 2009. Jaskinie. Polska, Czechy, Słowa-cja, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– sprawdzian pisemny.

Kryteria oceniania:

– obecność na zajęciach;

– pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego; wymagany próg: ocena dostateczna (3) – 26–30 pkt (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – 31–55 pkt (62–70%); ocena dobra (4) – 36–40 pkt (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – 41–45 pkt (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – 46–50 (92–100%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Sudoł-Procyk
Prowadzący grup: Magdalena Sudoł-Procyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części podstawowej

Pełny opis:

identyczne jak w części podstawowej

Literatura:

identyczne jak w części podstawowej

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.