Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Classical Greece and the birth of western art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-CGBWA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Classical Greece and the birth of western art
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

- very good knowledge of ancient history

- basic knowledge of Ancient Greek

Całkowity nakład pracy studenta:

- Lecture hours – 30 h

- Consultations with the teacher – 5 h

Time devoted to individual student work:

- Independent study (reading the literature, library and on-line sources) – 15 h

- Independent study (preparing the final paper) – 10 h


Total: 60 h (3 points ETCS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- one has a basic knowledge about the place and importance of archeology in the system of sciences and has a knowledge about the subject and methodological specificity of ancient archeology (K_W01)

- one knows the basic concepts and terminology used in archeology and other humanities, in particular cultural history and anthropology in the field of ancient culture (K_W02)

- one knows and understands the basic methods of analysis of various cultural products and the interpretation of ancient archaeological finds in the process of study the material and symbolic culture

(K_W07)

- has basic knowledge enabling analysis and interpretation of archaeological sources and other products of civilization useful for learning religious customs related to the symbolic sphere (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- one has basic research skills, including formulation and analysis of research problems, selection of research methods and tools, development and presentation of results, allowing to solve problems in the fields of science and scientific disciplines appropriate for archaeological sources related to the symbolic and everyday life sphere (K_U02)

- one is able to recognize different types of culture products specific to the discipline being studied and perform their critical analysis and interpretation using typical methods to determine their content and meanings, including chronological and cultural belonging, and functions related to the symbolic and religious sphere (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- one is aware of the responsibility for preserving the cultural heritage of the antiquity (K_K03)

understands the role of the humanities, its relations and cooperation skills in shaping social ties at the local and supra-local level (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Teaching method: informative lecture (conventional) with multimedia presentation.

Skrócony opis:

The main subjects of the lectures will concerned the using the myths and symbols connected with Greek mythology in ancient Greek art. The discussion will be based on archaeological sources.

Pełny opis:

In the Greek culture under the definition of art it is possible to embrace many fields of the functional, decorative and architectural production both the secular and worship sphere. System of values, moral, social norms, political conditioning and religious beliefs had an impact on development of the Greek art. These factors permeated each other in different fields of the social life. They were also an inspiration for artists and Greek craftsmen. In the course of lectures the groups of monuments (applied art as well as associated with the worship) will be analysed to show the diversity of this sphere in the Greek culture. During the lectures also the development of the iconography and the symbolism associated with the worship of gods will be described.

Literatura:

Carpenter T. H., Art and Myth in Ancient Greece, London 1991.

Castriota D., Myth, Ethos and Actuality. Official Art Fifth-Century B.C. Athens, London 1992.

Francis E. D., Image and Idea in Fifth-Century Greece, London 1990.

Henle J., Greek Myths. A Vase Painter's Notebook, London 1973.

Rutter N.K., Sparks B.A., Word and Image in Ancient Greece, Edinburgh 2000.

Shanks M., Art and the Greek City State, Cambridge 1999.

Shapiro H.A., Art and Cult under the Tyrans in Athens, Mainz 1989.

Metody i kryteria oceniania:

Student evaluation:

the evaluation based on the positive grade of the written test

Praktyki zawodowe:

not required

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Głuszek
Prowadzący grup: Inga Głuszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Głuszek
Prowadzący grup: Inga Głuszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

First classes 7.12.2023.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)