Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stone Age seafaring: colonizaction, migration and early maritime activities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-SAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stone Age seafaring: colonizaction, migration and early maritime activities
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

– participation in discussion seminar – 15 hrs;

– consultations – 10 hrs.


Self-study hours:

– preparation for lectures – 15 hrs;

– writing essays/papers/projects – 20 hrs;

– reading literature – 10 hrs;

– preparation for test – 15 hrs


Altogether: 85 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: has basic/advanced knowledge of early maritime activity of modern humans

– W2: knows/ possesses knowledge of archaeological evidence for sea crossing in the Lower Paleolithic

– W3: is familiar with the most important archaeological sites for reconstruction early seafaring.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: is able to analyse an early maritime activity of modern humans;

– U2: can analyse archaeological evidence important for reconstruction of early boats.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: is aware of responsibility for protection of underwater heritage;

– K2: understands the need for European cooperation

– K3: is sensitive for social cooperation

– K4: identifies/ accepts/ recognizes value of heritage.


Metody dydaktyczne:

– discussion seminar assisted with multimedia presentations; introduction to each topic by a short lecture.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

The subject will deal with aspect of early maritime activity of human beings, starting from first sea-crossings in the Paleolithic, that allowed broad expansion of homo. It will also cover topics of rapid expansion of first farmers and development of complex system of long-distance exchange of bronzes and other prestige objects.

Pełny opis:

Students will know about the main changes in maritime and inland water crossing from the Paleolithic to the Bronze Age; students will know all possible archaeological sources confirming early maritime crossings and activities. Topics: early migrations of Hominids; maritime expansion of Modern Humans; maritime exchange of obsidian; Neolithic seafarers; maritime activity in the Bronze Age.

Literatura:

McGrail, S., Ancient boats in North-West Europe, London & New York 1987.

McGrail, S., Boats of the world, Oxford 2001.

Pydyn, A., Argonauci epoki kamienia, Toruń 2011.

Rausing, G., Prehistoric boats and ships of northwestern Europe, Lund 1984.

Rudolph, W., Boote – Flöße – Schiffe, Leipzig 1974.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

– written work;

– colloquium;

– activity.

Assessment criteria:

written work (50%), colloquium (25%), activity (25%): fail (2) – 0 pts (49%), satisfactory (3) – 50 pts (50%), satisfactory plus (3,5) – 60 pts (60%), good (4) – 75 pts (75%), good plus (4,5) – 85 pts (85%), very good (5) – 90–100 pts (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pydyn
Prowadzący grup: Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

List of topics

1. Early migrations of Hominids.

2. Maritime expansion of Modern Humans.

3. Maritime exchange of obsidian.

4. Mesolithic explores.

5. Neolithic seafarers.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pydyn
Prowadzący grup: Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)