Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Traces of culture and environment through traceology (microwear) of flints, stone and organic tools

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-TCET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Traces of culture and environment through traceology (microwear) of flints, stone and organic tools
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge about the prehistory.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

– participation in laboratory – 15 hrs.


Self-study hours:

– self-done archaeological experiment with the use of a flint stone tool – 10 hrs;

– self-education to get a proper knowledge necessary to pass practical exercise with microscope – 15 hrs;

– writing an essay about the results of use analysis of the stone material – 35 hrs;

– preparation for summary test – 35 hrs.


Altogether: 110 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:

– W1: knows the history of use wear method;

– W2: knows equipment, procedures, basic assumptions of a method, traceological schools etc.;

– W3: knows basic types of use wear traces – definitions and classifications;

– W4: knows the characteristic of use destructions that are observed on tools used to work in different kinds of materials;

– W5: have a basic knowledge about experimental archaeology;

– W6:have a knowledge about the results of use wear analysis of Stone Ages tools from Poland.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

– U1: can work with the stereoscopic and metallographic microscopes,

– U2: can distinguish under the microscope different types of traces noticed during the use wear analyze (dirt, post-depositional, use, et cetera);

– U3: can distinguish under the microscope the basic types of use wear traces;

– U4: can prepare a prehistoric and experimental tool to use wear analyze.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

– K1: understand necessity of further learning;

– K2:can define correctly priorities that lead to understand correctly problems – connected with the use wear method;

– K3: has awareness of uniqueness of Stone Ages artifacts and necessity of preservation of cultural heritage.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Exploratory teaching methods:

– laboratory; self-done exercise with microscope.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aim of lessons is to show the basic assumptions of a use wear method and the procedures and equipment applied during the analyze. All participants will have a possibility to learn how to distinguish basic types of use wear, technological and post-depositional traces that can be noticed on tools made from flint and other types of raw materials. We will also talk about the different kind of problems that appeared as the results of use wear analyze of prehistoric tools. During the lessons we will work mostly on experimental but also Stone Age tools. At least a half of the time of each lesson will be spend on work with microscopes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main aim of lessons is to show the basic assumptions of a use wear method and the procedures and equipment applied during the analyze. All participants will have a possibility to learn how to distinguish the basic types of use wear, technological and post-depositional traces, that can be noticed on tools made from flint and other types of raw materials (also organic ones). We will also talk about a history of the method and the different kind of problems connected with the results of use wear analyze of prehistoric tools. During the lessons we will work mostly on experimental but also Stone Age tools. At least a half of the time of each lesson will be spent on work with microscopes. All the participants will have to make the archaeological experiment with a flint tool used to work in some kind of material known in prehistory i.e. wood, amber, bone, antler or other. The observation made during this work and use wear analyze of the traces created in the experiment became a good platform of getting knowledge to pass the subject well.

Literatura: (tylko po angielsku)

Gijn van A. L., The wear and tear of flint principles of functional analysis applied to dutch neolithic assemblages, Analecta Praehistorica Leidensia, Leiden 1989.

Gijn van A. L., Flint in focus. Lithic biographies in the Neolithis and Bronze Age, Leiden 2010.

Juel Jensen H., Flint tools and plant working, hidden traces of Stone Age technology. A use wear study of some Danish mesolithic and TRB implements, Aarhus 1994.

Keeley L. H., Experimental determination of stone tool uses, London 1980.

Lithic use-wear analysis, ed. B. Hayden, New York 1979.

Odell G. H., Lithic analysis, Tulsa 2003.

Osipowicz G., Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne, Toruń 2010.

Vaughan P. C., Use-wear analysis of flaked stone tools, Tuscon 1985.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

– activity;

– experimental project;

– the exercise with microscope.

Assessment criteria:

– activity graded on a scale from 1 to 3 points;

–involvement in experimental project, graded on a scale of 1 to 10 points;

– realization of exercise with a microscope graded on a scale of 1 to 10 points.

Maximum number of possible points to get during the course – 30 points: fail (2) – less than 15 pts (50%); satisfactory (3) – 15–17 pts (51–60%); satisfactory plus (3,5) – 18–20 pts (61–70%); good (4) – 21– 23 pts (71–80%); good plus (4,5) – 24–26 pts (81–90%); very good (5) – more than 27 pts (91–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)