Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od jaskini do świątyni. Czyli historia architektury oczami archeologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-JSHA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Od jaskini do świątyni. Czyli historia architektury oczami archeologa
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w wykładach – 30 godz.;

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 10 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii architektury oraz innych naukach humanistycznych, w tym szczególnie historii i antropologii kulturowej;

– W2: ma podstawową wiedzę z zakresu architektury prahistorycznej, architektury antycznej, architektury nowożytnej i współczesnej;

– W3: ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii;

– W4: ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

– W5: posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i inter-pretację źródeł archeologicznych oraz innych wytworów cywilizacji, przydatnych dla poznania danej epoki w dziejach ludzkości.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii;

– U2: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właści-wych dla studiowanej dyscypliny oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich treści i znaczeń, w tym przynależności chronologiczno-kulturowej oraz funkcji.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

– K2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy na temat początków i rozwoju budownictwa i architektury od pradziejów do okresu wczesnośredniwiecznego. Zaznajomienie z rozwojem architektury w epoce kamienia (paleolit, neolit), epoce brązu i epoce żelaza w Europie i Polsce.

Pełny opis:

Na zajęciach zostanie zaprezentowana architektura i budownictwo, zarówno mieszkalne, jak i sakralne człowieka, przede wszystkim w oparciu o przykłady, które w znaczący sposób wpłynęły na obraz i rozwój tej części aktywności pradziejowych, antycznych i średniowiecznych społeczności. Omówiona zostanie podstawowa terminologia oraz początki budownictwa i architektury w okresie pradziejowym na przykładach najważniejszych stanowisk archeologicznych: jaskiniowych, pierwszych budowli obronnych (kraale, grody) i sakralnych. Przedstawione zostaną początki architektury kamiennej, począwszy od kultur megalitycznych Europy: Sardynii, Malty i Wysp Brytyjskich, Polska), kończąc na najstarszych śladach kamiennego budownictwa mieszkalnego. Zaprezentowane zostaną również wybrane przykłady budownictwa i architektury sakralnej w neolicie, wczesnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, także architektury antycznej i architektury wczesnochrześcijańskiej Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy.

Literatura:

Bieliński B., Starożytny Bliski Wschód od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985.

Deichmann F., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994.

Filarska B, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983.

Filarska B., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1999.

Gedl M., Kultura przedłużycka, Wrocław 1975.

Gedl M., Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, cz. 3: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie, wyd. 3 poprawione, Kraków 1985.

Grabarczyk T., Kultura wielbarska na Pojezierzu Krajeńskim i Kaszubskim, Łódź 1997.

Harding A., Ostoja Zagórski J., Funkcja grodów typu biskupińskiego w osadnictwie halsztackim w północno-wschodniej Wielkopolsce, [w:] Studia na grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, Wrocław 1989, s. 171–183.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.

Jażdżewski K., Pradzieje Europy środkowej, Wrocław 1981.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje ziem pol-skich (do VI w.), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1998.

Kozłowski J. K., Archeologia prahistoryczna, cz. 2: Młodsza epoka kamienia, Kraków 1973.

Krzak Z., Megality Europy, Warszawa 1994.

Krzak Z., Megality świata, Wrocław 2001.

Łuka L. J., Obrządek pogrzebowy i wierzenia plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu Gdańskim, cz. II, Pomorania Antqua, t. 3, 1971, s. 21–101.

Niesiołowska-Wędzka A., Początki i rozwój grodów kultury łużyckiej, Wrocław 1974.

Pradzieje ziem polskich, t. 1, cz. 2: Epoka brązu i początki epoki żelaza, red. J. Kmieciński, Warszawa–Łódź 1989.

Prahistoria ziem polskich, t. 1, red. W. Chmielewski, W. Hensel, Wrocław 1975; t. 2, red. W. Hensel, T. Wiślański, Wrocław 1979; t. 3, red. A. Gandawski, J. Kowalczyk, Wrocław 1978; t. 4, red. J. Dąbrowski, Z. Rajewski, Wrocław 1979; t. 5, red. J. Wielowiejski, Wrocław 1981.

Schmidt K., Budowniczowie pierwszych światyń, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– sprawdzian pisemny.

Kryteria oceniania:

– sprawdzian pisemny, oceniany w następujący sposób: niedosta-teczny (2) – 5 pkt (15%); dostateczny (3) – 10 pkt (20%); dostateczny plus (3,5) – 15 pkt (30%); dobry (4) – 20 pkt (45%); dobry plus (4,5) – 25 pkt (75%); bardzo dobry (5) – 30 pkt (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.