Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Milowe kroki w archeologii podwodnej i morskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-MKAPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Milowe kroki w archeologii podwodnej i morskiej
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w laboratoriach – 30 godz.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 10 godz.;

– przygotowanie referatu – 5 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianu – 10 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii podwodnej i morskiej w systemie nauk oraz o jej specyfice przed-miotowej i metodologicznej;

– W2: ma wiedzę o podstawowej terminologii dotyczącej badań podwodnych i morskich;

– W3: ma wiedzę na temat specyfiki źródeł występujących na podwodnych stanowiskach archeologicznych;

– W4: ma wiedzę na temat najistotniejszych odkryć i osiągnięć w archeologii podwodnej i morskiej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: umie scharakteryzować podstawowe materiały źródłowe związane archeologią morską;

– U2: potrafi omówić różne rodzaje podwodnych stanowisk archeo-logicznych i wykazać ich znaczenie dla nauki;

– U3: umie scharakteryzować metody badawcze archeologii pod-wodnej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

– K2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie podwod-nego dziedzictwa kulturowego


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca: ćwiczeniowa, referatu.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień związanych z najważ-niejszymi aspektami archeologii podwodnej i morskiej. Omówione zostaną badania istotne dla archeologii polskiej i światowej, mię-dzy innymi wraki, porty, podwodny krajobraz kulturowy, mosty i osiedla nawodne.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone zagadnieniom związanym z archeologią podwodną i morską. Przedstawiona zostanie historia archeologii podwodnej i nurkowania, podstawowe metody badawcze, a także terminologia. Studenci poznają najważniejsze stanowiska podwod-ne na terenie Polski – w tym wraki z polskiej części Morza Batyc-kiego – i ich znaczenie dla nauki. Omówione też zostaną inne wraki z Morza Bałtyckiego oraz z Morza Północnego i Morza Śród-ziemnego, a także zalane miasta i porty świata śródziemnomor-skiego. Zaprezentowane zostaną wyniki podwodnych badań ar-cheologicznych w Ameryce Południowej i Środkowej oraz odkrycia wraków Kompanii Wschodnioindyjskiej w morzach i oceanach na całym świecie. Jednym z omawianych zagadnień będzie podwodny krajobraz kulturowy jako nowy kierunek badawczy w archeologii morskiej.

Literatura:

Ballard R. D., Poszukiwania, Warszawa 2000.

Bass G. F., Archeologia pod wodą. Wczesne lata, Warszawa–Londyn 2018.

Blot J., Underwater archeology. Exploring the world beneath the Sea, London 1996.

Bowens A., Underwater archaeology. The NAS guide to principle and practices, Portsmouth 2009.

Catsambis A., Ford B., Hamilton D. L., The Oxford handbook of maritime archaeology, Oksford 2011.

Cleator P. E., Underwater archaeology, London 1973.

Delgado J. P., Encyclopeadia of underwater and maritime archaeology, London 1997.

Dellino-Musgrave V., Marine archaeology: a handbook, York 2012.

Djerw. U., Ronnby J., Treasures of the Baltic Sea, Stockholm 2003.

Green J., Maritime archaeology. A technical handbook, London 2004.

Grobicki, A., Skarby na dnie mórz, Gdańsk 1990.

Kola A., Wilke G., Mosty sprzed tysiąca lat, Toruń 2000.

Muckelroy K., Maritime archaeology, Cambridge 1978.

Pinney R., Underwater Archaeology: treasures beneath the sea, New York 1970.

Skrok Z., Archeologia mórz, Gdańsk 1982.

Skrok Z., Odkrywcy oceanów, Gdańsk 1990.

Thorckmorton P., History from the sea: shipwrecks and archaeology, London 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– aktywność na zajęciach.

Kryteria oceniania:

– obecność na zajęciach;

– referat;

– sprawdzian pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Popek
Prowadzący grup: Mateusz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Popek
Prowadzący grup: Mateusz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.