Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archiwizacja Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-AI-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwizacja Internetu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- Podstawowa znajomość obsługi komputera

- Znajomość języka angielskiego (ze względu na literaturę przedmiotu)


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny zrealizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

- laboratorium – 15 godz.


Godziny na prace indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć, w tym czytanie literatury – 6 godz.

- przygotowanie omówienia artykułu naukowego – 4 godz.

- przygotowanie projektu – 5 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat archiwizacji Webu i jej przebiegu oraz wykorzystywanych narzędzi – K_W03, K_W07, K_W09

W2: Zna najważniejsze projekty archiwizacji Internetu działające na świecie – K_W03, K_W07, K_W09

W3: Zna najważniejsze usługi i inicjatywy wspierające archiwizację Webu – K_W07, K_W14

W4: Posiada wiedzę na temat możliwego wykorzystania archiwalnego Webu w nauce i kulturze – K_W03, K_W09, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przedstawić proces archiwizacji Webu na przykładowym projekcie – K_U01, K_U14

U2: Potrafi przeszukiwać zasoby archiwalnego Webu – K_U02, K_U07

U3: Potrafi obsłużyć proste oprogramowanie do archiwizacji Webu – K_U07, K_U15

U4: Potrafi omówić wyniki badań bazujących na zasobach archiwalnego Webu – K_U01, K_U02, K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia zasobów Webu we współczesnym świecie i ich przydatność w nauce – K_K01, K_K09, K_K10

K2: Rozumie potrzebę podejścia interdyscyplinarnego do archiwizacji Webu i wygenerowanych przez nią źródłami – K_K01, K_K09, K_K10

K3: Rozumie potrzebę gromadzenia i zachowania zasobów Webu – K_K09, K_K10

K4: Potrafi wykorzystać zasoby archiwalnego Webu w działalności naukowej i kulturowej - K_K04, K_K05


Metody dydaktyczne:

Przede wszystkim następujące metody:


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- pogadanka

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

- referatu i projektu

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu on-line:

- metody odnoszące się do autentycznych sytuacji

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Archiwizacja Webu to zjawisko towarzyszące rozwojowi Internetu od praktycznie samych jego początków. Ze względu na jego niestały i dynamiczny charakter środowiska naukowe na całym świecie dostrzegły potrzebę zachowania jego zasobów. Metody gromadzenia i udostępniania tego rodzaju źródeł informacji są ciągle rozwijane i dostarczają coraz więcej możliwości. Zbierane od połowy lat 90. XX w. wzbudzają zainteresowanie badaczy, którzy szukają sposobów efektywnego ich wykorzystania. Zajęcia mają na celu przybliżenie słuchaczom zjawiska archiwizacji Webu, zapoznanie z najważniejszymi stosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie, a także zastosowaniem archiwalnego Webu w nauce.

Pełny opis:

Już na początku XXI w. Internet urósł do rangi jednego z kluczowych mediów komunikacyjnych i z biegiem lat zaczyna dominować nad pozostałymi formami przekazu. Znajduje on zastosowanie w niemal każdej dziedzinie ludzkiego życia i oferuje mu nowe możliwości. Do Webu trafia także coraz więcej prac naukowych i artystycznych. Dzięki temu niektórzy specjaliści uznają go w całości lub tylko częściowo za osobliwe dziedzictwo kulturowe i zaczynają wykorzystywać jego zasoby w swoich badaniach. Niestety WWW cechuje się dużą dynamiką i zmiennością, co często skutkuje utraceniem dostępu poszukiwanych danych. Stąd też bierze się potrzeba zachowania i zabezpieczenia jego zasobów, zarówno dla potrzeb dzisiejszych codziennych użytkowników, jak i przyszłych badaczy. Na świecie funkcjonuje już kilkadziesiąt większych lub mniejszych archiwów Webu, a także o wiele liczniejsze małe projekty archiwizacyjne oraz inicjatywy i usługi wspierające prowadzenie takiej działalności. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w tej dziedzinie, w tym z podstawowymi strategiami gromadzenia archiwalnego Webu lub sposobami jego udostępniania. Nauczą się również przeszukiwać zasoby najważniejszych archiwów Internetu. Studenci będą mieli okazję zapoznać i przedstawić wyniki badań wykonywanych w oparciu o tego rodzaju źródła, a ponadto sami będą gromadzić dane cyfrowe przy wykorzystaniu prostego oprogramowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Konopa B., Archiwizacja Webu w Europie – narodowe archiwa Sieci, Archeion, t. 121, 2020, DOI: 10.4467/26581264ARC.20.016.12973, s. 445-465.

2. Konopa B., Reborn digital i black box – wpływ procesu archiwizacji na zasób archiwów Webu, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 10 (12), 2019, DOI: 10.12775/AKZ.2019.008, s. 147-168.

3. Wilkowski M., Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6 (8), 2015, DOI: 10.12775/AKZ.2015.007, s. 207-2020.

4. Wilkowski M., Strona internetowa jako źródło historyczne, Historyka. Studia Metodologiczne, t. 51, 2021. DOI: 10.24425/hsm.2021.138366, s. 83-110.

5. Wilkowski M., Wayback Machine – podstawy wykorzystania, Biuletyn EBIB, nr 2 (172), 2017.

Do tego także instrukcje obsługi oprogramowania do archiwizacji zasobów Webu oraz artykuły wybrane przez uczestników zajęć do przedstawienia w formie referatu

Literatura uzupełniająca:

1. Blog Pracowni Archiwizacji Webu Lach UW, https://webarch.uw.edu.pl/

2. Costea M.D., Report on the Scholarchy Use of Web Archives, Aarhus 2018, http://netlab.dk/wp-content/uploads/2018/02/Costea_Report_on_the_Scholarly_Use_of_Web_Archives.pdf

3. Day M., Preserving the fabric of our lives: a survey of Web preservation initiatives, http://www.ukoln.ac.uk/metadata/presentations/ecdl2003-day/day-paper.pdf

4. Dąbrowska E., Problem archiwizacji internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/682

5. Derfert-Wolf L, Archiwizacja internetu – wnioski i rekomendacje z kilku raportów, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/685

6. Derfert-Wolf L., Archiwizacja Internetu — wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf

7. Dooley J., Bowers K., Descriptive Metadata for Web Archiving: Recommendations of the OCLC Research Library Partnership Web Archiving Metadata Working Group, Dublin 2018, https://doi:10.25333/C3005C

8. Faheem M., Senellart P., Intelligent and Adaptive Crawling of Web Applications for Web Archiving, [in:] International Conference on Web Engineering, Berlin – Heildelberg 2013, pp 306-322, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.4265&rep=rep1&type=pdf

9. Farag M. M., Lee S., Fox E. A., Focused crawler for events, International Journal on Digital Libraries, 19(1), 2018, pp. 3-19., https://doi.org/10.1007/s00799-016-0207-1

10. Gmerek K., Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku. Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_gmerek.pdf

11. Gmiterek G., Archiwum internetowe – czy możliwa jest archiwizacja zasobów sieci?, http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/786

12. Guenther R., Metadata Application Profile for Description of Websites with Archived Versions, wersja 2, 2018, https://www.nyarc.org/sites/default/files/web-archiving-profile-version2.pdf

13. Hendler J., Shadbolt N., Hall W., Berners-Lee T., Weitzner D., Web Science: An Interdisciplinary Approach to Understanding the Web, Communications of the ACM, 51(7), 2008, pp 60-69, https://cacm.acm.org/magazines/2008/7/5366-web-science/fulltext

14. Information and documentation — Statistics and Quality Indicators for Web Archiving, http://netpreserve.org/resources/IIPC_project-SO_TR_14873__E__2012-10-02_DRAFT.pdf

15. Kłębczyk F., Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania, Archiwista Polski, nr 3, 2012, s. 105–112.

16. Kłębczyk F., Jędralska M., Serwis „Archiwum Internetu” na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf

17. Koerbin P., Managing Web Archiving in Australia. A Case Study, [in:] Proceedings of the 3th International Web Archiving Workshop, 2003, http://iwaw.europarchive.org/04/Koerbin.pdf

18. Kugler A., Beinert T., Schoger A., Archiwizacja internetu jako usługa naukowa, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/524/676

19. Mason E., Web archiving activities: case studies, [in:] Digital Preservation, eds M. Deegen, S. Tanner, 2006, s. 98-105, https://books.google.pl/books?id=UtQqDgAAQBAJ

20. Nalewajska L., Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_nalewajska.pdf

21. The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present, eds R. Schroeder, and N. Brügger, London 2017, pp. 1–20. , https://www.jstor.org/stable/j.ctt1mtz55k.6

22. Venlet J., Farrell K. S., Kim T., O’Dell A. J., Dooley J., Descriptive Metadata for Web Archiving: Literature Review of User Needs, Dublin 2018, https://doi:10.25333/C33P7Z

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność) – U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4

2. Przygotowanie referatu lub prezentacji poświęconej wybranym badaniom wykorzystującym zasoby archiwalnego Webu – W1, W2, W3, W4, U1, U4, K1, K2, K3, K4

3. Prezentacja referatu/prezentacji – U1, U4, K1, K2, K3, K4

4. Przygotowanie kolekcji stron WWW – W1, W3, U3, K1, K3

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

2. Przygotowanie referatu/prezentacji (do 40% oceny)

3. Prezentacja referatu/prezentacji (do 20% oceny)

4. Przygotowanie kolekcji stron WWW (40 % oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Konopa, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bartłomiej Konopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Konopa, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bartłomiej Konopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)