Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwalny opis informacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-AOII-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Archiwalny opis informacyjny
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty, co odpowiada 75 godzinom pracy studenta, w tym:

za udział w ćwiczeniach – 1,2 punktu (30 godzin pracy)

za udział w konsultacjach – 0,3 punktu (7 godzin pracy)

za przygotowanie do ćwiczeń – 0,7 punktu (16 godzin)

za przygotowanie projektu – 0,8 punktu (22 godziny pracy)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności informacyjnej przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych. (K_W09)

W2: Ma wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych standardów opisu archiwalnego. (K_W09)

W3: Rozumie związek pomiędzy międzynarodowymi i krajowymi standardami opisu archiwalnego a rozwojem metodyki archiwalnej. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać międzynarodowe i krajowe standardy opisu archiwalnego do budowania opisów archiwalnych na wszystkich poziomach struktury zasobu archiwalnego. (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KS1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie i w zespole, przyjmując różne role, podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. (K_K02)

KS2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania. (K_K03)

KS3: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości. (K_K04)


Metody dydaktyczne:

pokaz, wykład konwersatoryjny, ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, obserwacji, projektu, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie standardów archiwalnego opisu informacyjnego i sposobu jego praktycznego realizowania.

Pełny opis:

1. Zasady archiwalne i co z nich wynika dla archiwalnego opisu informacyjnego

2. Systematyka pomocy archiwalnych tradycyjnych i elektronicznych

3. Archiwalne bazy danych

4. Międzynarodowe standardy opisu archiwalnego

5. Prezentacja opisu archiwalnego w Internecie

6. Praktyczne tworzenie opisu archiwalnego

Literatura:

Literatura podstawowa

Chorążyczewski W., Rosa A., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, Archiwista Polski, 2010, nr 3 (59), s. 23-42.

ISAAR (CPF): Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF): wersja druga, tłum. A. Laszuk, Warszawa 2006, https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_PL.pdf.

ISAD (G): General International Standard Archival Description. Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna, wersja 2, 1999, https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/isad_ISADv2PL.pdf.

ISDF: Międzynarodowy standard opisu funkcji, tłum. A. Baniecki, Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2007_guidelines_isdf_pl.pdf.

ISDIAH: Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, tłum. H. Wajs, Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2008_guidelines_isdiah_pl.pdf.

Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.

Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion, t. 21, 1952, s. 192-201.

Kwiatkowska W., Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016, ss. 233.

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF). Przygotowany przez Komisję ad hoc ds. standaryzacji opisów Paryż, Francja 15-20 listopada 1995 r. (Wersja końcowa przyjęta przez Międzynarodową Radę Archiwów), tłum. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2000, ss. 24.

Literatura uzupełniająca

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004, oprac. J. Boniecki, Warszawa 2005. Omów. R. Degen, Archiwista Polski, 2006, nr 2 (42), s. 107-108.

Buchner H., Niewiadomska-Guentzel, Jak korzystać z archiwów państwowych? Przewodnik użytkownika Zintegrowango Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, Warszawa 2008. Rec. Adam Grzegorz Dąbrowski, Archiwista Polski, 2009, nr 2 (54), s. 93-102.

Chorążyczewski W., Leśniewska K., Gdzie są granice standaryzacji w archiwistyce? (na marginesie III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych), Archiwista Polski, 2011, nr 4 (64), s. 89-98.

Chorążyczewski W., Problem przewodnika po polskich archiwaliach prywatnych (na marginesie archiwaliów rodziny Mienickich), [w:] Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista i historyk, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, Toruń 2009, s. 113-129.

Krawczuk W., Metryka Koronna. W stronę inwentarza idealnego, [w:] Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej, Toruń, 18 kwietnia 2002 roku, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Toruń 2003, s. 11-18.

Kwiatek F., Kolekcja fotografii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwista Polski, nr 2(54), 2009, r. 14, s. 7 – 26.

Hlebionek M., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, NDAP, Warszawa, 2012, ss. 543.

Markowska E., Problem analizy i opisu treści jednostek archiwalnych w polskiej literaturze naukowej, Archiwista Polski, 2010, nr 2 (58).

Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów: podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Rosa A., Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 21-54.

Wajs H., Inwentarz Metryki Koronnej w EAD, [w:] Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, cz. 2, Materiały konferencji naukowej, Kraków, 14 kwietnia 2004, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Kraków 2006, s. 205-215.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, wyd. 2 - 1975.

Archiwum książąt pszczyńskich. Przewodnik po zespołach 1287-1945, opr. B. Spyra, Warszawa 1973.

Archiwum Skarbu Koronnego. Rachunki poselstw. Sumariusz, oprac. A. Wajs, NDAP, AGAD, Warszawa, 1999, ss. 60.

Bielecka J., Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XVI-XVIII w., Poznań 1965.

Buda J., Akta i księgi okresu księgi wpisów z Prus Królewskich w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Stan opracowania i pomoce archiwalne, [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, red. A. Tomczak, Warszawa 1994, s. 133-136.

Chorążyczewski W., Polski standard opisu archiwaliów FOPAR na tle standardów obcych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2 4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 221-229.

Chorążyczewski W., Struktura staropolskiego zasobu archiwalnego w kontekście opisu w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. 4, Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998.

Chorążyczewski W., Zawartość ksiąg wpisów jako wyzwanie dla metodyki opisu archiwalnego akt staropolskich, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. 5, Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych. Materiały sympozjum Toruń 5 i 6 grudnia 1997 r., red. H. Robótka, Toruń 1999, s. 9 17.

Inwentarz Archiwum Miasta Kazimierza pod Krakowem 1335 – 1802, oprac. M. Friedberg, NDAP, AP Miasta Krakowa i Woj. Krakowskiego, Warszawa, 1966, ss. 274.

Inwentarz Archiwum miasta Kleparza pod Krakowem 1366-1794, opr. Z. Wenzel-Homecka i Z. Wojas, Warszawa 1968.

Janosz-Biskupowa I., Archiwum Ziem Pruskich. Studium archiwoznawcze, Warszawa 1974.

Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299 – 1950, oprac. Wacław Kolak, dokumenty perg. oprac. K. Jelonek – Litewkowa, Klasztor OO. Augustianów w Krakowie, AP w Krakowie, Kraków, 1996, ss. 210.

Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345 – 1789), oprac. A. Radzimiński, J. Tandecki, NDAP, AP w Toruniu, Wyd. DiG, Warszawa, 1999, ss. 282.

Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317 – 1792, oprac. M. Trojanowska, AP w Lublinie, Lublin, 1996, ss. 214.

Katalog dokumentów różnej proweniencji miast, wsi, cechów, parafii, klasztorów i osób prywatnych 1397 – 1794, oprac. M. Trojanowska, AP w Lublinie, Lublin, 1998, ss. 198.

Kodeks etyczny archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, Archiwista Polski, 1997, nr 1, s. 10-14.

Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich. Sumariusz, t. 1 (1698 – 1732), oprac. M. Woźniakowa, NDAP, AGAD, PWN, Warszawa - Łódź, 1969, ss. 278.

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 1992 i dalsze.

Piechota R., Pomoce archiwalne - stan obecny i perspektywy, Archeion, t. 67, 1979.

Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

Siemieński J., Przewodnik po archiwach polskich, t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933.

Stebelski A., Sumariusz jako naukowa pomoc ewidencyjna w archiwum, Archeion, t. 24, 1955.

Sułkowska-Kurasiowa I., Woźniakowa M., Inwentarz Metryki Koronnej, Warszawa 1975.

Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. 1, Księga wpisów kancelarii koronnej podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635 ze zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet sygnatura Skokloster E[nskilda] 8636, oprac. Wojciech Krawczuk, Tow Wyd. Historia Iagellonica, Kraków, 1999, ss. 133.

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i oprac. Maria Tarakanowska i Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność: W1, W2, W3, U1, KS1, KS2, KS3

Ocena projektu: W1, W2, W3, U1, KS1, KS2, KS3

Sprawdzian: W1, W2, W3

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Kamila Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Kamila Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.