Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archiwa społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-AS-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwa społeczne
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość podstawowej terminologii z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją

- podstawowa wiedza o współczesnej dziedzinie archiwalnej w Polsce


Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta obejmuje 15 godzin poświęconych na udział w zajęciach oraz 15 godzin poświęconych na przygotowanie projektu – w sumie 30 godzin.

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 1 punkt ECTS, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 0,5 pkt (15 godzin pracy)

za godziny realizowane indywidualnie: przygotowanie projektu - 0,5 pkt (15 godzin pracy)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją na poziomie rozszerzonym

K_W05 ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego

K_W08 ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji wiedzę w zakresie zarządzania archiwami i instytucjami pokrewnymi

K_W13 ma pogłębioną i szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_W18 ma pogłębioną wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie, zna ich specyfikę i różnice w zarządzaniu nimi

K_W19 zna otoczenie zewnętrzne archiwów i innych instytucji dokumentacyjnych, orientuje się w życiu kulturalnym i naukowym swojego kraju, zna możliwości i formy udziału tych instytucji w planowanych lub realizowanych projektach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K_U05 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych, integrować zdobytą na tej drodze wiedzę oraz stosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

K_U08 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wszystkich elementach dziedziny archiwalnej na podstawie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego

K_K05 akceptuje zasady etyczne pożądane w zawodzie archiwisty i zarządcy dokumentacją

K_K06 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata poprzez udzielanie w obszarze życia zawodowego pomocy osobom i instytucjom życia publicznego oraz inspirowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć w tym zakresie

K_K07 aktywnie uczestniczy i interesuje się aktualnymi wydarzeniami i nowatorskimi rozwiązaniami w sferze życia zawodowego, a szczególnie interesuje się aktualnymi wydarzeniami z życia archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kulturalnych

Metody dydaktyczne:

pokaz, opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny, projektu, referatu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze szczególnym typem archiwum – archiwum społecznym: teoretyczną podbudową zjawiska, metodami stosowanymi przez archiwa społeczne oraz miejscem tego typu inicjatyw dokumentacyjnych w szerszym kontekście kulturowym.

Pełny opis:

1. Czym są archiwa społeczne i jak je poznawać? – definicja, cechy, status, źródła informacji

2. Gromadzenie materiałów archiwalnych przez archiwa społeczne – przyjęte strategie i ich związek z charakterystyką zasobów archiwalnych

3. Charakterystyka zasobów archiwów społecznych

4. Infrastruktura i finansowanie archiwów społecznych

5. Opracowywanie zasobów archiwów społecznych

6. Udostępnianie i prace publiczne archiwów społecznych

7. Archiwa społeczne w kontekście – otoczenie, znaczenie, cele

Literatura:

Literatura podstawowa

Archiwa społeczne [serwis internetowy prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej], www.archiwa.org.

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Lublin-Warszawa 2015, https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Archiwa_organizacji_pozarzadowych.pdf.

Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. K. Ziętal, Warszawa 2016, https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwa_spoleczne_w_Polsce.Stan_obecny_i_perspektywy.pdf.

Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012, https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf.

Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania, red. A. Jóźwik, K. Ziętal, Warszawa 2017, https://archiwa.org/sites/default/files/files/archiwistyka-spoleczna-diagnoza-i-wyzwania.pdf.

Czarnota T., Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr 4 (64), 2011, s. 15–33.

Czarnota T., O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz tożsamości lokalnej, „Archiwa - Kancelarie – Zbiory”, nr 5 (7), 2014, s. 125–143, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2014.005/5720.

Czarnota T., O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2017, s. 225–242.

Giziński P., Przegląd pomorskich archiwów społecznych - podsumowanie projektu gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gdańsk 2016, http://sap.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf.

Wiśniewska-Drewniak M., Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, Toruń 2019, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6105.

Wiśniewska-Drewniak M., O rosnącym zainteresowaniu archiwami społecznymi w Polsce, „Kwartalnik Trzeci Sektor”, nr 41 (1/2018), s. 70-82, http://faoo.pl/main/www/uploads/media/kwartalnik_artykuly/kwartalnik_41_1_2018_o_rosnacym_zainteresowaniu_archiwami_spolecznymi.pdf.

Wiśniewska-Drewniak M., Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Toruń 2018, s. 263-292.

Wiśniewska-Drewniak M., Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy, „Zarządzanie w Kulturze”, 2018, t. 19, nr 3, s. 273-286, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2018/19-3-2018/art/12788/.

Literatura uzupełniająca:

Minczykowska K., Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 w Polsce, „Archiwista Polski”, nr 2 (30), 2003, s. 39–50.

Nora P., Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa”, Lipiec 2001.

Rosa A., Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki [w:] Archiwa - Kancelarie - Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008, s. 99–127.

Wiśniewska M., Postmodernizm a archiwa społeczne, Archiwista Polski, nr 70, 2013, s. 25–29.

Wiśniewska M., Struktura zasobu archiwów społecznych, [w:] Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, Symposia Archivistica, t. 1, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2015, s. 121-134.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach:

projekt:

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot o charakterze komplementarnym. Komponenty on-line znajdują się na platformie Moodle: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=528

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)